Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Justyna Góralska Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Justyna Góralska Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Justyna Góralska Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH 2007-2013 Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warunki dostępu do pomocy w ramach Działania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 DEFINICJA MIKROPRZEDSIĘBIORCY Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 KRYTERIA DOSTĘPU Osoba fizyczna: jest obywatelem państwa UE; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą określoną w załączniku do Rozporządzenia jako mikroprzedsiębiorca; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; której w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie przyznano pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia obj. Programem Kapitał ludzki 2007-2013

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: gminy wiejskiej lub gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców KRYTERIA DOSTĘPU

7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 7 w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: gminy wiejskiej lub gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców KRYTERIA DOSTĘPU Jeżeli inwestycja jest trwale związana z gruntem w/w warunki muszą być spełnione ze względu na miejsce położenia nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja

8 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 KRYTERIA DOSTĘPU Osoba prawna/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą określoną w załączniku do Rozporządzenia jako mikroprzedsiębiorca; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; której w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie przyznano pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia obj. programem Kapitał ludzki 2007-2013; jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji trwale związanej z gruntem miejsce położenia nieruchomości znajduje się na terenie gminy: tak jak wcześniej omawiano; jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS.

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 9 KRYTERIA DOSTĘPU Spółka cywilna: każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; każdy ze wspólników (w przypadku gdy wspólnik jest osobą fizyczną) spełnia warunki określone dla osób fizycznech; każdy ze wspólników (w przypadku gdy wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) spełnia warunki określone dla osób prawnych; siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji trwale związanej z gruntem miejsce położenia nieruchomości znajduje się na terenie gminy: tak jak wcześniej omawiano.

10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 10 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Dzielimy na: Koszty ogólne Koszty inwestycyjne

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 11 Koszty inwestycyjne: koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz zakupem instalacji technicznej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia (tylko nowe), zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności nierolniczej, zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą koszty transportu i montażu KOSZTY KWALIFIKOWALNE

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 12 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Koszty ogólne dotyczą: przygotowania m.in: kosztorysów, projektów architektonicznych i budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; opłat za patenty i licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz kosztów związanych z kierowaniem robotami budowlanymi; Koszty te nie mogą przekroczyć 10 % pozostałych kosztów inwestycyjnych

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Pomoc nie obejmuje w szczególności: Podatku VAT; Zakupu rzeczy używanych.

14 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14 Pomoc może być udzielona na inwestycję która: jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; spełnia wymagania określone przepisami prawa; nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej; nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: określonym w załączniku do rozporządzenia wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

15 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 WYSOKOŚĆ POMOCY Poziom pomocy 50% kosztów netto poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16 Maksymalna wysokość pomocy 300 tys. zł w całym okresie programowania, z tym że wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji (jeden wniosek) nie może przekroczyć : 100 tys. zł – utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnienie jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; 200 tys. zł – utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnienie jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; 300 tys. zł – utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnienie jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; Wysokość pomocy 100 tys. zł w całym okresie programowania w przypadku operacji dot. wyłącznie dział. Związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi objętymi Załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich lub jadalnymi produktami leśnymi wymienionej w wykazie działalności do których może być przyznana pomoc z Działania 123.

17 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18

19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19

20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 20

21 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21

22 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 22

23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 23

24 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24

25 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 25

26 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 26

27 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 27

28 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 28

29 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 29

30 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 30

31 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 31

32 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 32

33 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 33

34 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 34

35 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 35

36 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 36

37 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 37

38 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 38

39 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 39

40 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 40

41 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 41

42 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 42

43 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 43 EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

44 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 44

45 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 45

46 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 46

47 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 47

48 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 48

49 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 49

50 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 50

51 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 51

52 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 52

53 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 53

54 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 54

55 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 55

56 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 56

57 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 57

58 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 58

59 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 59

60 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 60 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Warunki dostępu do pomocy w ramach Działania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

61 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 61 O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek tego rolnika który: jest obywatelem państwa UE; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej; jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; KRYTERIA DOSTĘPU

62 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 62 KRYTERIA DOSTĘPU ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

63 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 63 Pomoc może być udzielona na inwestycję która: jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; spełnia wymagania określone przepisami prawa; nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej; nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: określonym w załączniku do rozporządzenia wytwarzania produktów energetycznych z biomasy wynajmu pokoi, świadczenia usług związanych z pobytem turystów

64 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 64 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Dzielimy na: Koszty ogólne Koszty inwestycyjne

65 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 65 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Koszty inwestycyjne: koszt budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz zakupem instalacji technicznej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia (tylko nowe), zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności nierolniczej, zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą koszty transportu i montażu

66 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 66 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Koszty te nie mogą przekroczyć 10 % pozostałych kosztów inwestycyjnych Koszty ogólne dotyczą: przygotowania m.in: kosztorysów, projektów architektonicznych i budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; opłat za patenty i licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz kosztów związanych z kierowaniem robotami budowlanymi;

67 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 67 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Pomoc nie obejmuje w szczególności: Podatku VAT; Zakupu rzeczy używanych.

68 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 68 WYSOKOŚĆ POMOCY Poziom pomocy 50% kosztów netto poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji Maksymalna wysokość pomocy 100 tys. zł w całym okresie programowania

69 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 69 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

70 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 70

71 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 71

72 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 72

73 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 73

74 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 74

75 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 75

76 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 76

77 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 77

78 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 78

79 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 79

80 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 80

81 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 81

82 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 82

83 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 83

84 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 84

85 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 85

86 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 86

87 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 87

88 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 88 EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

89 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 89

90 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 90

91 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 91

92 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 92

93 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 93

94 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 94

95 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 95

96 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 96

97 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 97

98 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 98

99 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Justyna Góralska Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google