Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

2 Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienie poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

3 Aby wniosek mógł starać się o dofinansowanie musi spełniać cele zawarte w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju

4 Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (WFRROW) Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 54 poz. 427) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 200 z 2007; poz. 1442) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85 z 2008; poz. 519) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013

5 Kto może być beneficjentem?: osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika domownik ROLNIK: -Prowadzi gospodarstwo o powierzchni min. 1 ha -Opłaca podatek rolny -Nie pobiera renty lub emerytury DOMOWNIK: -ukończył 18 lat -pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa -stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany umową o pracę -jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe)

6 Beneficjent - cd: Który: - jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia - jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy - ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączenie miast liczących powyżej 5tys.mieszkańców(w przypadku wniosków składanych bezpośrednio do ARMiR)poniżej 20 tys. mieszkańców (w przypadku wniosków składanych do biura LGD), albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; - nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej; - nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej - jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

7 Kryteria dostępu: Pomoc przyznaje się na operację: 1.Uzasadnioną ekonomicznie, pod względem kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania 2.Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych. 3.Obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: a. określonym w załączniku do rozporządzenia wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznawana pomoc b. wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie c. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy 4. Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy

8 Zakres pomocy: Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1.Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2.Usług dla ludności; 3.Drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 4.Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 5.Sprzedaży hurtowej i detalicznej 6.Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 7.Usług transportowych 8.Usług komunalnych 9.Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 10.Magazynowania lub przechowywania towarów 11.Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy 12.Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

9 PRZYKŁADOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC:

10

11

12

13

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013

15 Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wielkość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji

16 Koszty kwalifikowalne: Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Zagospodarowanie terenu

17 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu Zakup środków transportu Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: - w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych - w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe

18 KOSZTY KWALIFIKOWALNE c.d. KOSZTY OGÓLNE – w wysokości do 10% Kosztów Kwalifikowalnych 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi

19 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ RÓWNIEŻ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

20 Do KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się również KK poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku

21 Koszty niekwalifikowane: Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od wartości dodanej (VAT); zakupu rzeczy używanych

22 JAK REALIZUJEMY OPERACJE W DRODZE LEASINGU Raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy (maszyn,...., sprzetu komputerowego, środków transportu), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póżniej niż do złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w O/R ARiMR: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, W terminie określonym w umowie - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego

23 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

24 Podpisując umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa beneficjent zobowiązuje się: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez okres 5 lat niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji w okresie realizacji i rozliczania operacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej beneficjenta, jego gospodarstwa lub operacji, w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji, wypłatę pomocy lub wywiązanie się z ww. obowiązków.

25 Procedura oceny wniosków

26 Więcej informacji www.przyjaznadolinaraby.info

27 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google