Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej działanie 311 objęte Programem PROW Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając

2 na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej działanie 311 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone w Rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005

3 Krajowego Planu Strategicznego oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia (WE)1698/2005, każdy kraj członkowski zobowiązany jest do opracowania : Krajowego Planu Strategicznego oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokumenty takie zostały opracowane na lata i 24 lipca 2007 roku na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej PROW został zaakceptowany, łączna kwota środków na PROW to około 17,2 mld euro. Środki pochodzą z dwóch funduszy : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW ) Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) – płatności bezpośrednie, mechanizmy rynkowe

4 FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013
Krajowy Plan Strategiczny (KPS)– to dokument strategiczny, którego założenia i cele wdrażane są na poziomie każdego kraju członkowskiego poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) dokument programowy określający cele, kryteria dostępu oraz poziom i wysokość wsparcia.

5 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH PODSTAWY PRAWNE Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenia wykonawcze do każdego z działań PROW (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania (…) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został podzielony na OSIE
oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 4: Leader

7 Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (Dz.U. nr.200/2007 Rozp. M.R i R.W z dnia poz.1442 wraz z późniejszymi zmianami) dz.311 2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3. Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Rozp. M.R i R.W z dnia r poz.883 wraz z późniejszymi zmianami) dz.312

8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

9 Sposób naboru Nabór na działanie
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej rozpoczyna się w dniu kwietnia 2009 roku. Trwać będzie aż do przekroczenia 120% przyznanej puli na woj. pomorskie. Wnioski składać się będzie osobiście w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji w Gdyni.

10 Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2007 r. nr 200, poz. 1442
Podstawa Prawna Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2007 r. nr 200, poz. 1442 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) … zmiany Dziennik Ustaw z dnia 6 maja 2008 roku Nr 85 poz. 519

11 Zmiany rozporządzenia :
zmiany oznaczeń kodów PKD dla działalności nowozakładanych oraz obowiązujące od 01/01/2010 r. uzupełnienie treści rozporządzenia z dnia 17/10/2007 r. Działalności dodatkowe do opublikowanych (poz załącznik - do dnia roku): 01.11C:uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane-dotyczy wyłącznie przetwórstwa słomy innej niż ze zbóż na cele energetyczne. 40.21.Z:Wytwarzanie paliw gazowych - w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskanego jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub odpadów.

12 Zmiany rozporządzenia :
Poz A otrzymuje brzmienie: 74.20.A: Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Po poz A dodaje się pozycje: 80.10.A –Przedszkola; 80.41.Z - Działalność szkół nauki jazdy. Dodatkowy załącznik nr 1 działalności według oznaczeń PKD obowiązujący po r.

13 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej działanie 311
Cel działania Działanie 311 kierowane jest do osób, których podstawową aktywnością zawodową jest działalność rolnicza. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

14 Zakres działania Usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: Usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa; Usług dla ludności; Sprzedaży hurtowej i detalicznej; Rzemiosła lub rękodzielnictwa; Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Usług transportowych; Usług komunalnych; Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; Magazynowania lub przechowywania towarów; Wytwarzania produktów energetycznych; Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

15 Działalności Pomoc jest przyznawana na operacje spełniające wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie: 1. określonym w załączniku do rozporządzenia w formie listy PKD szczegółowo omawiającej wspierane kierunki działalności; 2. wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym; 3.wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

16 Beneficjent Pomoc może być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika oraz domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który: Jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletni i nie osiągnął wieku emerytalnego; w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał płatności bezpośrednie;

17 Beneficjent c.d.: nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; nie wystąpił o przyznanie lub nie ma ustalonego prawa do renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; nie zamierza realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej.

18 Domownik / małżonek W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy przez małżonka rolnika i domownika warunek dotyczący uzyskania płatności bezpośrednich oraz wpisu do ewidencji producentów powinien spełniać rolnik, który jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne tych osób.

19 Kryteria dostępu operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; jedno z miejsc wykonywania działalności nierolniczej beneficjenta zlokalizowane jest na obszarach wiejskich, tzn.: w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, albo w miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastem liczącym powyżej 5 tys. mieszkańców, albo w mieście o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

20 Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć złotych.

21 Koszty kwalifikowalne:
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowania terenu; zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

22 Koszty kwalifikowalne c.d.:
6.zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; 7.rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu,nieprzekrączające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną; Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty ogólne (poniesione nie wcześniej niż r.) w wysokości nieprzekrączającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

23 Koszty ogólne: kosztorysów,
przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych; opłat za patenty lub licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, koszty transportu do miejsca realizacji operacji: materiałów służących realizacji operacji, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją, koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

24 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej działanie 311
Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od wartości dodanej (VAT); zakupu rzeczy używanych.

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając"

Podobne prezentacje


Reklamy Google