Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw działanie 312 objęte Programem PROW Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw działanie 312
Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 lipca 2008 r poz.883 Dz. U. Nr w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

3 Zmiany i uzupełnienia Nowela Rozporządzenia Dz.U.nr 50 poz.402 z dnia roku Zmianom ulegają: § 10 ust 1 poprzez uchylenie pkt 4; § 10.1 Pomoc jest przyznawana na operacje: wykreślany punkt 4 miał brzmienie” której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;” § 11.3 „W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy…” Nowe brzmienie otrzymuje § 16 ust 1 „1Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.” Zmianie ulegają również zapisy § 25 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Zobowiązania, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 3 – 6, dotyczą okresu pięcioletniego, z tym że zobowiązanie w zakresie ZATRUDNIENIA dotyczy okresu DWULETNIEGO, LICZONEGO OD DNIA DOKONANIA PRZEZ AGENCJĘ PŁATNOŚCI:….”

4 Nabór Wnioski będą przekazywane poprzez LDG do siedziby POR Agencji w Gdyni, Przez Pełnomocnika lub listownie, Po zakończeniu naboru odbędzie się publiczne losowanie, a kolejność rozpatrywania wniosków zostanie opublikowana następnego dnia po losowaniu na stronie internetowej Agencji ?

5 Kto może być Wnioskodawcą
Osoba fizyczna Osoba prawna Wspólnicy spółki cywilnej Spółki prawa handlowego

6 Definicja mikroprzedsiębiorstwa
Liczba zatrudnionych średniorocznie poniżej 10 osób, Roczny obrót ze sprzedaży towarów i usług lub operacji finansowych do 2 mln euro lub suma bilansowa do 2 mln euro

7 Osoba fizyczna Podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako MIKRUS, Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ”

8 Osoba prawna Podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność jako mikroprzedsiębiorstwo Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” Jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajduje się: należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, wyjątek stanowią grupy producentów należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym WNIOSKODAWCĄ MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ STOWARZYSZENIE LUB FUNDACJA JEŚLI MAJĄ ZAREJSTROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA RZECZ ORGANIZACJI.

9 Spółka cywilna O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: Warunki o których mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, są spełnione w odniesieniu do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej; KAŻDY ZE WSPÓŁNIKÓW WYKONUJE WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO MIKRUS, każdy ze wspólników spełnia warunki: Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” – w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, Każdy ze wspólników spełnia warunki: Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym A jego siedziba znajduje się w miejscowości W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

10 Spółka prawa handlowego
Wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako MIKRUS Spełnia warunki: Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” Jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajduje się: należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, wyjątek stanowią grupy producentów należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

11 Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej
Podejmująca lub wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, po spełnieniu warunków: Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, KTÓREJ ZOSTAŁ NADANY LUB POSIADA NUMER IDENTYFIKACYJNY NADANY W SYSTEMIE EWIDENCJI PRODUCENTÓW

12 Pomoc jest przyznawana osobie prawnej
Podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność jako mikroprzedsiębiorstwo Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” Jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajduje się: należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, wyjątek stanowią grupy producentów należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KTÓREJ ZOSTAŁ NADANY LUB POSIADA NUMER IDENTYFIKACYJNY NADANY W SYSTEMIE EWIDENCJI PRODUCENTÓW

13 Pomoc jest przyznawana wspólnikom spółki cywilnej
O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: Warunki o których mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, są spełnione w odniesieniu do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej; KAŻDY ZE WSPÓŁNIKÓW WYKONUJE WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO MIKRUS, każdy ze wspólników spełnia warunki: Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa , ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” – w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, Każdy ze wspólników spełnia warunki: Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym A jego siedziba znajduje się w miejscowości W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, ORAZ JEDNEMU ZE WSPÓLNIKÓW, CO KTÓREGO POZOSTALI WSPÓŁNICY WYRAZILI ZGODĘ NA NADANIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO, ZOSTAŁ NADANY NUMER IDENTYFIKACYJNY.

14 Pomoc jest przyznawana spółce prawa handlowego
Wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako MIKRUS Spełnia warunki: Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” Jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajduje się: należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, wyjątek stanowią grupy producentów należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KTÓREJ ZOSTAŁ NADANY LUB POSIADA NUMER IDENTYFIKACYJNY NADANY W SYSTEMIE EWIDENCJI PRODUCENTÓW

15 Rejestracja działalności gospodarczej
Osoba fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w dniu złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub wniosku o płatność ostateczną

16 Rejestracja działalności gospodarczej
W stosunku do osób prawnych, spółek prawa handlowego („w organizacji”) powinny być spełnione w dniu złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub wniosku o płatność ostateczną

17 Rejestracja działalności gospodarczej
Spółki cywilne winny być zarejstrowane w dniu składania wniosku o pomoc

18 Pomoc jest przyznawana
Na operacje spełniające wymagania określone w Programie i są uzasadnione ekonomicznie, Które nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych, Obejmują wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia PKD wspieranych działań, oraz wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, Na operacje jedno lub dwu etapowe oraz leasing w nie więcej niż dziesięciu etapach O planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych nie mniej niż 20 tyś. złotych Nie później niż do końca 30 czerwca 2015 roku.

19 Pomoc jest przyznawana
Na refundację części kosztów ( w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy) Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione: Zgodnie z zapisem § 11.3 „W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy…” W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu, Koszty ogólne liczone są od dnia 01 stycznia 2007 REFUNDACJI PODLEGA NIE WIĘCEJ NIŻ 50% kosztów kwalifikowalnych, zaś poziom pomocy na jednego beneficjenta nie więcej niż złotych w okresie trwania Programu.

20 Wysokość pomocy 100 tysięcy złotych – jeżeli EPO przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na PEŁNE ETATY ŚREDNIOROCZNE i jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, 200 tysięcy złotych – jeżeli EPO przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na PEŁNE ETATY ŚREDNIOROCZNE i jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, 300 tysięcy złotych – jeżeli EPO przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na PEŁNE ETATY ŚREDNIOROCZNE i jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, SUMA POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH

21 Zatrudnienie Wzrost zatrudnienia liczy się od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczany na podstawie Średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub Danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Zatrudnienie w nie pełnym wymiarze należy przeliczać na średnioroczny zatrudnienie w pełnym wymiarze.

22 Zatrudnienie Osoba fizyczna:
Samo zatrudnienie będzie traktowane jako spełnienie wymogu utworzenia jednego miejsca pracy, jednocześnie, zatrudnienie „osób będących najbliższym członkiem rodziny prowadzącego działalność traktuje się jako osoby współpracujące (zalicza się do tego grona, małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności) nie będą miały statusu pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli między tymi osobami dojdzie do podpisania umowy o pracę!!!!!!

23 Zatrudnienie W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze zatrudnienie należy przeliczyć na pełne etaty. Do stanu zatrudnienia NIE NALEŻY wliczać pracowników przebywających na urlopie: Bezpłatnym, Macierzyńskim, Bezpłatnym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy), Bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do pełnienia określonych funkcji z wyboru oraz Stażystów, Osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, Osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (np.. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło), Osób tzw. samozatrudnionych czyli osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz Okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej

24 Zatrudnienie Za utworzenie miejsca pracy uznaje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę – stworzone miejsca pracy powinny mieć związek z realizowanym zakresem rzeczowym.! Pracownikami mogą być: Osoby przebywające na emeryturze, Osoby przebywające na rencie – z wyłączeniem osób będących na rencie strukturalnej w ramach PROW i , Osoby zatrudnione na podstawie umowy na zastępstwo, Samozatrudnienie w wypadku osoby fizycznej jest uznawane utworzenie pełnoetatowego miejsca pracy

25 Koszty Kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, Zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej,

26 Koszty Kwalifikowalne
Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług transportowych, b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe.

27 Koszty Kwalifikowalne
Uwaga: Pomoc udzielana w ramach działania posiada status pomocy de minimis. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/ z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomocy tego rodzaju nie udziela się m.in. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD: 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312), 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami), 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312).

28 Koszty Kwalifikowalne
Rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nie przekraczających ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

29 Koszty Kwalifikowalne
Zalicza się również: 1) transport do miejsca realizacji operacji: a) materiałów służących realizacji operacji, b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętego operacją, 2) Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętego operacją.

30 Koszty ogólne 10% pozostałych Kosztów Kwalifikowalnych – od 01.01.2007
Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji a w szczególności: a) kosztorysów, b) projektów architektonicznych lub budowlanych, c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, e) wypisów i wyrysów z katastratu nieruchomości, f) projektów technologicznych 2) Opłat za patenty lub licencje, 3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

31 POMOC NIE OBEJMUJE Podatku od towarów u usług VAT
Nabycia nieruchomości Nabycia rzeczy używanych

32 Dane teleadresowe Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Gdynia, ul. Kołłątaja 1 Tel: (058) Tel: (058) E mail: Strona internetowa:

33 Omówienie Wniosku o Pomoc w działaniu 312
Dziękuję za uwagę, zapraszam przerwę


Pobierz ppt "Opracowanie: Teodor Dafereras i Marek Zając"

Podobne prezentacje


Reklamy Google