Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Mariusz Bednarz Grudzień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Mariusz Bednarz Grudzień 2008."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Mariusz Bednarz Grudzień 2008

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cel działania: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres pomocy: Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: Zaopatrzenia w wodę, Odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

4 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres pomocy: (c.d.) Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano- montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

5 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjent Pomoc może być przyznana: gminie, jednoosobowej spółce gminy, gminnemu zakładowi budżetowemu.

6 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się na operację: 1. spełniającą wymagania określone w Programie; 2. zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem; 3. która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania: a) z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późń. zm. ).

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu (c.d.) 4. realizowaną w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc jest przyznawana, jeżeli: operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; złożenie wniosku o płatność pośrednią, nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: a) do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, b) do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy;

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych, jeżeli: a) zostały poniesione po dniu, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., w formie rozliczenia bezgotówkowego, b) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji wchodzą koszty: budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; zakupu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych; pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych; budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;

11 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów, - projektów architektonicznych lub budowlanych, - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, - operatów wodno-prawnych; - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji; opłat za patenty lub licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

13 Wysokość pomocy: Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji programu nie więcej niż: 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3 mln zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

14 W jednym naborze, jeden wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku o przyznanie pomocy w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

15 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria oceny : Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 pkt powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 3 pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 2 pkt powyżej 100% średniej krajowej - 0 pkt

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria oceny (c.d.) bezrobocie w powiecie na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: wyższe od średniej w województwie - 2 pkt równe ze średnią w województwie – 1 pkt niższe od średniej w województwie – 0 pkt kryterium regionalne - 2 pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - 2 pkt

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria oceny (c.d.) Gospodarka wodna: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: a) do 25% - 3 pkt b) powyżej 25% do 50% - 2 pkt c) powyżej 50% do 75 % - 1 pkt Gospodarka ściekowa: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji kształtuje się na poziomie: a) powyżej 80% - 3 pkt b) powyżej 50% do 80% - 2 pkt c) nie więcej niż 50% - 1 pkt Jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej – 2 pkt.

18 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Warunkiem przyznania pomocy na operacje dotyczące: 1) Gospodarki wodno-ściekowej – jest uzyskanie co najmniej 4 punktów. 2) Tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

20 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ŚRODKI NA DZIAŁANIE DO DYSPOZYCJI WOJEWÓDZTWA na 2008 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) 37 632 086 EURO tj. około 135 708 828,53 zł

21 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Mariusz Bednarz Grudzień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google