Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M e t o d y k o m u n i k a c j i Izabela Stróż I g.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M e t o d y k o m u n i k a c j i Izabela Stróż I g."— Zapis prezentacji:

1 M e t o d y k o m u n i k a c j i Izabela Stróż I g

2 ~*~~*~ Po w sta n ie cy w iliz a cji nie był o by m o żli w e b e z op a no w an i a t ec h n i k k om uni k acj i. B e z u m iejętn o ści po r oz u mie w ani a s i ę, czło w ie k ni e ty l k o nie b y łb y w s t an i e zai n icjo w ać po s tęp u tec h nic z ne g o i ro z w o ju cy wi liz a cji, ale n a w e t nie mó g łby t w o r z yć j a k ich ko l w i e k s p oł e cz n oś ci.

3 Al e c z y m j e s t k o m u ni k ac j a ? Komunikacja może oznaczać celową wymianę poglądów w dialogu, ale też przypadkowy sygnał.

4 Można wyróżnić kilka rodzajów komunikacji wśród ludzi: - interpersonalna - zachodząca pomiędzy ludźmi; - intrapersonalna - monolog wewnętrzny; - społeczna – grupowa; - zapośredniczona - przy użyciu urządzeń technicznych (telefon, komputer)

5

6 Istnieją dwa podstawowe typy komunikacji interpersonalnej: Komunikowanie (dzieło sztuki, program telewizyjny, obwieszczenia, testament) Komunikowanie się (dialog, dyskusja, negocjacje, pogawędka)

7 Można też wyróżnić komunikację werbalną i niewerbalną. Komunikacja werbalna występuje w dwóch podstawowych formach: Komunikacji ustnej Dużą rolę odgrywają tutaj takie czynniki, jak: – akcentowanie (badania dowiodły, że często jest to ważniejsze niż sama treść wiadomości) ; – płynność wypowiedzi (elokwencja); – parafrazowanie – ujmowanie w inne słowa zasłyszany komunikat, upewniając się czy dobrze został zrozumiany; – potwierdzenie – dopowiadamy pewne słowa, potwierdzając, że jesteśmy zainteresowani wypowiedzią i słuchamy uważnie Komunikacji pisemnej do komunikatów pisemnych zaliczymy notatki, listy, faksy, emaile i wszystkie inne sposoby przekazywania słów czy symboli w formie pisemnej. Komunikaty pisemne są sprawdzalne i mogą być przechowywane przez długi okres czasu.

8 Obok werbalnej istnieje komunikacja niewerbalna. Jak sama nazwa wskazuje, technika ta nie wymaga słów. Nazywamy ją często "mową ciała". Do głównych form komunikacji niewerbalnej należą: Mimika Pantomimika Wokalizacja Wygląd fizyczny Kontakt wzrokowy Odległość od partnera

9 W przebiegu komunikacji wyróżniono kilka stylów komunikowania: współpracujący (partnerski) – przeważnie są to dialog lub negocjacje, w których osoby mają równe uprawniania i pozycję; dominujący (zhierarchizowany) – jedna ze stron ma przewagę nad innymi; manipulacyjny – jedna ze stron dla osiągnięcia własnych celów stosuje różne techniki psychomanipulacji.

10

11 KONIEC Źródła: http://histmag.org/ http://www.psychologia.net.pl/ http://www.wiadomosci24.pl http://pl.wikipedia.org Dziękuję za uwagę :)


Pobierz ppt "M e t o d y k o m u n i k a c j i Izabela Stróż I g."

Podobne prezentacje


Reklamy Google