Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonali: Szymon Bury i Paulina Grzyb Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonali: Szymon Bury i Paulina Grzyb Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim."— Zapis prezentacji:

1 Wykonali: Szymon Bury i Paulina Grzyb Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim

2 „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.” - Janusz Korczak

3 Nauczyciel - definicja Ten znany wszystkim zawód ma wiele znacze ń. Nauczyciel to przede wszystkim specjalista odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach na ró ż nym szczeblu o ś wiaty i szkolnictwa wy ż szego. Znaczenie słowa sytuuje ten zawód raczej w szkolnictwie podstawowym lub ś rednim, rzadziej w wy ż szym, nauczyciele akademiccy nie musz ą mie ć bowiem przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel w szkole podstawowej lub ś redniej musi spełnia ć ostrzejsze wymogi formalne i profesjonalne, pocz ą wszy od wykształcenia kierunkowego po przygotowanie pedagogiczne.

4 Predyspozycje W tym zawodzie kluczowe s ą predyspozycje interpersonalne i społeczne: nie ma dobrych nauczycieli bez umiej ę tno ś ci nawi ą zywania kontaktu, bez otwarto ś ci na problemy innych i bez wyobra ź ni oraz wiedzy na temat tych, których si ę uczy. Oznacza to tak ż e rodzaj pasji, która powinna temu zawodowi towarzyszy ć. Nie jest on mo ż e - jak chciałoby wielu - powołaniem, ale na pewno wymaga zaanga ż owania wi ę kszego ni ż w innych zawodach. Chwiejno ść, brak zdecydowania, niejasno ść s ą dów i my ś lenia, brak umiej ę tno ś ci zdobywania przywództwa w grupie oraz nieokre ś lony system warto ś ci - wró żą kandydatowi na nauczyciela jak najgorzej. W tym zawodzie liczy si ę równie ż zdolno ść empatii, a tak ż e umiej ę tno ś ci przekazu werbalnego. Je ś li za ś mowa o nauczycielu wybitnym, musi on posiada ć rodzaj charyzmy, która wyra ż a si ę autorytetem osi ą ganym w grupie uczniów. Nie oznacza to jednak poczucia nieomylno ś ci. Współczesna szkoła nie jest ju ż miejscem prowadzenia wykładów ex cathedra, lecz raczej dyskusji i wspólnego rozwi ą zywania problemów. Spo ś ród wymogów merytorycznych warto wymieni ć gruntown ą wiedz ę zawodow ą i wiedz ę pedagogiczn ą. Wymogi stawiane przez MENiS s ą tu jasne: trzeba zaliczy ć tzw. kurs pedagogiczny (270 godzin zaj ęć z pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz kilkutygodniowe praktyki w szkole), by - posiadaj ą c ju ż dyplom szkoły wy ż szej na dowolnym kierunku - zosta ć nauczycielem.

5 Pozytywna rola nauczycieli w Samorządzie Uczniowskim : umiej ę tne wykorzystanie wiedzy i zdolno ś ci uczniów, dbało ść o efektywne realizowanie przyj ę tego planu na dany rok szkolny, dobra współpraca ze wszystkimi organami szkoły, nadzór i utrzymanie porz ą dku.

6 Negatywna rola nauczycieli w Samorządzie Uczniowskim : ograniczenie wolno ś ci uczniów, niewystarczaj ą cy dialog dotycz ą cy potrzeb uczniów, kontrola Samorz ą du Uczniowskiego, małe zainteresowanie działalno ś ci ą SU


Pobierz ppt "Wykonali: Szymon Bury i Paulina Grzyb Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google