Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE SAMORZĄDÓW Kielce, 9 września 2015r. Katarzyna Ziółkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE SAMORZĄDÓW Kielce, 9 września 2015r. Katarzyna Ziółkowska."— Zapis prezentacji:

1

2 FINANSOWANIE SAMORZĄDÓW Kielce, 9 września 2015r. Katarzyna Ziółkowska

3 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Instytucje kultury Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Inne osoby prawne zarząd dróg Samorządowe zakłady budżetowe instytucje pomocy społecznej szkoły urząd marszałkowski Inne jednostki budżetowe Spółki z udziałem samorządu województwa

4 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwałę budżetową, która przedstawia budżet jednostki dochodywydatki przychodyrozchody Budżet

5 ZASOBY FINANSOWE – DOCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6 POWIĄZANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Z BUDŻETAMI SZCZEBLA CENTRALNEGO Budżet PaństwaBudżet Środków Europejskich Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego Subwencja Dotacje Udziały w podatkach Płatności Wpłaty na subwencję

7 UCHWALANIE BUDŻETU 1) przyjęcie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – organ stanowiący sejmik 2) przygotowanie projektu uchwały budżetowej – organ wykonawczy zarząd 3) zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu – organ nadzoru regionalna izba obrachunkowa 4) uchwalenie uchwały budżetowej – organ stanowiący sejmik 5) zaopiniowanie możliwości sfinansowania deficytu budżetu – organ nadzoru regionalna izba obrachunkowa 6) wykonywanie budżetu – organ wykonawczy zarząd 7) zaopiniowanie wykonania budżetu – organ nadzoru regionalna izba obrachunkowa 8) udzielenie/ nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni – organ stanowiący sejmik

8 UCHWALANIE BUDŻETU Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:  edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;  promocji i ochrony zdrowia;  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  pomocy społecznej;  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  modernizacji terenów wiejskich;  ochrony środowiska;  gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;  transportu zbiorowego i dróg publicznych;  kultury fizycznej i turystyki;  przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;  działalności w zakresie telekomunikacji;  ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

9 UCHWALANIE BUDŻETU Zadania realizowane przez Województwo mogą mieć charakter:  zadań własnych,  zadań zleconych,  zadań realizowanych na podstawie porozumień

10 MIENIE WOJEWÓDZTWA Z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej stało się z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

11 MIENIE WOJEWÓDZTWA Zarząd Województwa co roku przedstawia Sejmikowi do 31 marca informację o stanie mienia zawierającą głównie: 1) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności, 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 3) dane dotyczące posiadania, 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

12 FUNDUSZE UNIJNE Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: 1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim; 3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; 5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji; 7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie; 8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

13 FUNDUSZE UNIJNE Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: 1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; 2) pobudzanie aktywności gospodarczej; 3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń; 5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

14 FUNDUSZE UNIJNE Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

15 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONU PROGRAM OPERACYJNY PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT

16 FUNDUSZE UNIJNE ŚRODKI UE WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE Beneficjent Budżet Województwa Budżet Państwa Budżet środków europejskich Pisemna zgoda dysponenta na dokonanie płatności Zlecenie płatności Zarząd Województwa

17 FUNDUSZE UNIJNE (STRUKTURALNE) ICH WYKORZYSTANIE W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

18 CZŁONKOSTWO POLSKI W UE KORZYŚCI DLA POLSKI I WOJ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OKRES 1990-20032004-20062007-20132014-2020 POLSKA OGÓŁEM NA ROK ~ 7,2 MLD E ~ 0,5 MLD E ~12 MLD E ~ 4 MLD E ~ 70 MLD E ~ 10 MLD E ~ 82,5 MLD E ~ 12 MLD E WOJ. Ś WIĘTOKRZYSKIE OGÓŁEM NA ROK ~ 83 MLN E ~ 6 MLN E 135 MLN E ~ 44 MLN E ~ 1,55 MLD E ~ 221 MLN E ~ 1,4 MLD E ~ 200 MLN E LEGENDA: ~OKOŁO MLD E – MILIARDÓW EURO MLN E –MILIONÓW EURO

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FINANSOWANIE SAMORZĄDÓW Kielce, 9 września 2015r. Katarzyna Ziółkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google