Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„Dyplom i co dalej?” Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

2 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Każdy z nas chciałby mieć wspaniałe życie i cieszyć się codziennością To, jak czujemy się dziś, zależy w dużym stopniu od tego, co działo się wczoraj, a to co będzie w przyszłości, od tego co robimy dziś Na przeszłość nie mamy już wpływu - możemy tylko na zdobytym doświadczeniu budować nowe życie, a z popełnionych wcześniej błędów wyciągać praktyczne wnioski Na przyszłość mamy natomiast zasadniczy wpływ. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

3 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„Dyplom i co dalej?” Moja pierwsza praca Wolontariat Kontynuacja pracy Wyjazd za granicę Nic nierobienie DYPLOM UCZELNI Dalsza nauka Bezrobocie Praca dorywcza Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

4 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” NIC NIE ROBIENIE: Plusy: dużo wolnego czasu, odpoczynek, dyspozycyjność, możliwość wykonania na przykład remontu, - udział w szkoleniach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

5 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” NIC NIE ROBIENIE Minusy: presja rodziny, otoczenia – „darmozjada żywić nie będziemy!”, koszty osobowościowe: stres, utrata zdrowia, brak funduszy na wypoczynek, wyjazdy i tak dalej, brak funduszy w gruncie rzeczy na cokolwiek, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

6 „ Dyplom i co dalej?” WOLONTARIAT
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 wraz z późniejszymi zmianami). Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

7 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” WYJAZD ZA GRANICĘ: Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) Prywatne agencje pośrednictwa pracy Wolontariat Europejski i Światowy Aupair Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

8 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” PRACA DORYWCZA Opłaca się czy się nie opłaca? Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

9 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” DALSZA NAUKA: Po co?: przedłużenie okresu młodości, podwyższenie kwalifikacji, zwiększenie szans na wymagającym rynku pracy. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

10 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” DALSZA NAUKA: Za co?: samodzielnie zarobione pieniążki – praca sezonowa, czasowa, dorywcza, kredyty i stypendia studenckie; sprawdź poniższe strony: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

11 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” KONTYNUACJA PRACY: W jakiej firmie? W tej samej, czy nowej? Czy zostaję po stażu? Czy zostaję po udziale w programach praktyk firm, np.: Mars Business University? Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

12 „ Dyplom i co dalej?” Zdobyta całkowicie samodzielnie
MOJA PIERWSZA PRACA… Zdobyta całkowicie samodzielnie Zdobyta dzięki poleceniu przez kogoś Pozyskana za pośrednictwem Urzędu Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

13 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” BEZROBOCIE: W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, (Dziennik Ustaw z dnia 1 maja 2004 roku, poz. 1001) brak jest pojęcia „absolwent”. Pojawia się bezrobotny do 25 roku życia. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

14 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” 2. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49) są: - bezrobotni do 25 roku życia, - bezrobotni długotrwale, - bezrobotni powyżej 50 roku życia, - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, - bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, - bezrobotni niepełnosprawni. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

15 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Bezrobotnym do 25 roku życia, a w przypadku osób które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia Powiatowy Urząd Pracy powinien w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji przedstawić propozycję (art. 50, ust.1) stażu zatrudnienia odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

16 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” STAŻ (art.53) (do stażu mają prawo osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia) maksymalny okres trwania stażu – do 12 miesięcy staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości kwoty zasiłku w czasie odbywania stażu przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbytego stażu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

17 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Prace interwencyjne (art. 51), korzyści dla pracodawcy: Zatrudnienie na okres 6 miesięcy – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości kwoty zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, Zatrudnienie na okres do 12 miesięcy – refundacja w/w kosztów za co drugi miesiąc w wysokości minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, Zatrudnienie na okres do 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy – refundacja w/w kosztów w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

18 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego czasu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

19 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Art. 46 Refundacja dla pracodawcy, który poniósł koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – do 300% przeciętnego wynagrodzenia Dotacja dla bezrobotnego podejmującego działalność gospodarczą – maksymalna wysokość dotacji 500% przeciętnego wynagrodzenia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

20 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Gdy działalność jest podejmowana na zasadach spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni oraz 200% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. Bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą mogą być zrefundowane do wysokości 80% udokumentowane koszty pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, nie wyżej jednak, niż przeciętne wynagrodzenie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

21 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Art.45 Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu przez okres do 12 miesięcy osobie, która łącznie spełnia następujące warunki: na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania, uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

22 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
„ Dyplom i co dalej?” Powiatowy Urząd Pracy może przez okres do 12 miesięcy dokonywać zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która łącznie spełnia następujące warunki: na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną prace zarobkową, staż przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny, mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inna pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w pobliżu tej miejscowości, uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi

23 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi


Pobierz ppt "Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google