Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja w ramach projektu KORKOCIĄG! Wypłyń na głębię realizowanego przez PCPR © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja w ramach projektu KORKOCIĄG! Wypłyń na głębię realizowanego przez PCPR © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja w ramach projektu KORKOCIĄG! Wypłyń na głębię realizowanego przez PCPR © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012

2 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i poszukujących pracy Część I © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012

3 Podstawowe pojęcia (1) Osoba bezrobotna - oznacza to osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej w tym: zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole w systemie dziennymz wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy.

4 Podstawowe pojęcia (2) Osoba bezrobotna: 1.Ma ukończone 18 lat, nie ukończone 60 lat – kobieta, 65 lat-mężczyzna, 2.Nie osiągnęła wieku emerytalnego, 3.Nie nabyła prawa do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia predemerytalnego, 4

5 Podstawowe pojęcia (3) świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 4. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 5. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (………) 6. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis(…………..), 5

6 Podstawowe pojęcia (4) 7. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 8. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 9. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego 10. Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 11. Nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; 6

7 Podstawowe pojęcia (5) Osoba poszukująca pracy - oznacza to osobę: niezatrudnioną poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy, która nie może być zakwalifikowana jako os, bezrobotna gdyż posiada różnego rodzaju świadczenia (przychody), zatrudnioną zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia innej pracy lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy.

8 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy jest realizowana z wykorzystaniem: usług rynku pracy, instrumentów rynku pracy. Aktywizacja zawodowa i społeczna (1)

9 Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako: 1) bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy 2) poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków PFRON Aktywizacja zawodowa i społeczna (2)

10 USŁUGI RYNKU PRACY: pośrednictwo pracy w tym EURES; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (KLUB PRACY); organizacja szkoleń. Aktywizacja zawodowa i społeczna (3)

11 POŚREDNICTWO PRACY (1) pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia organizowanie giełd pracy monitorowanie lokalnego rynku pracy upowszechnianie ofert pracy, w tym na stronach: www.pup.suwalki.pl www.up.podlasie.pl www.eures.europa.eu

12 POŚREDNICTWO PRACY(2)

13 POŚREDNICTWO PRACY(3)

14 POŚREDNICTWO PRACY(4)

15 PORADNICTWO ZAWODOWE indywidualną i grupową informację zawodową indywidualne i grupowe porady zawodowe pomoc w tworzeniu indywidualnej ścieżki zawodowej pomoc w określeniu preferencji zawodowych

16 KLUB PRACY zajęcia aktywizacyjne trzytygodniowe szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy bezpłatny dostęp do komputera, internetu, drukarki i telefonu (w celu poszukiwania zatrudnienia)

17 SZKOLENIA szkolenia grupowe szkolenia indywidualne

18 INSTRUMENTY RYNKU PRACY /FORMY AKTYWIAZACJI: staż zawodowy; przygotowanie zawodowe dorosłych; subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne, roboty publiczne); jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prace społecznie użyteczne.

19 STAŻ ZAWODOWY(1) Do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy kierowane są osoby, które: nie ukończyły 25 lat, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 lat.

20 STAŻ ZAWODOWY(2) Do odbycia stażu na okres do 6 miesięcy kierowane są osoby bezrobotne: długotrwale albo kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, które po karze pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, niepełnosprawne.

21 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Przygotowanie dorosłych może odbywać się w dwóch formach: praktycznej nauki zawodu, przyuczenia do pracy dorosłych.

22 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DOROSŁYCH Trwa od 12 do 18 miesięcy. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym. Osoba, która zdała egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuj świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwo czeladnicze.

23 SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE(1) Zatrudnienie, w ramach którego następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej: Prace interwencyjne, Roboty publiczne (tylko osoby bezrobotne).

24 SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE(2) Na prace interwencyjne mogą być kierowane osoby będące w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz osoby będące w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Na roboty publiczne mogą być kierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wymienione w art.49 Ustawy o promocji zatrudnienia), a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi.

25 SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE(3) Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach: prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) - w pełnym wymiarze czasu pracy (750,00 + ZUS) przez okres max do 12 miesiecy robót publicznych: - refundacja za każdy miesiąc (80% przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji – (1200,00+ ZUS ) maksymalnie do 6 miesięcy.

26 JEDNORAZOWE ŚRODKI… TZW. DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba bezrobotna może ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia tj. 3510,00 zł x 6 = 21 060,00 zł (15-krotność w przypadku wyposażenia st. pracy dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy tj. 3510,00 x 15 = 52 650,00 zł).

27 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA ST. PRACY Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Wysokość refundacji nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. max 21 060,00 zł ( 15-krotność w przypadku wyposażenia st. pracy dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy tj. max 52 650,00 zł).

28 ZWROT KOSZTÓW PRZYSTOSOWANIA STANOWISKA PRACY Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków PFRON kosztów: - adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; - adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; - zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; -rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej. Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenie (70 200,00 zł)

29 Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania PUP. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE(1)

30 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE(2) Urząd na wniosek organizatora (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, urzędy gmin i ich jednostki org. ) refunduje ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczeń (4,62 zł za godzinę) przysługujących skierowanym bezrobotnym. Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,70 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

31 Część Część II Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych realizowane bezpośrednio przez PFRON

32 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH(1) Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA POMOCY. - Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, - Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %, - Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

33 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH(2) Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

34 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH(3) Stopień niepełnosprawności Pracodawca z otwartego rynku pracy zatrudniający niepełnosprawnych Zakład pracy chronionej zatrudniający niepełnosprawnych bez schorzeń specjalnych ze schorzeniami specjalnymi bez schorzeń specjalnych ze schorzeniami specjalnymi znaczny2700 zł3300 zł2700 zł3300 zł umiarkowany1500 zł2100 zł1500 zł2100 zł lekki600 zł1200 zł600 zł1200 zł Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

35 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH(4) System Obsługi Dofinansowań jest systemem, który umożliwia podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przygotowanie i przekazanie informacji o zatrudnieniu drogą elektroniczną oraz wspomaga proces dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych u tych pracodawców. Pracodawca ma możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej poprzez teletransmisję danych (aplikacja SODiR i SODiR off-line) bądź przekazać je w formie dokumentu pisemnego.

36 Dziękuję za uwagę 36


Pobierz ppt "Konferencja w ramach projektu KORKOCIĄG! Wypłyń na głębię realizowanego przez PCPR © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google