Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM Koszalin, 25 kwietnia 2007 r. Konferencja nt. przygotowania wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim

2 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki CEL GŁÓWNY PO KAPITAL LUDZKI WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

4 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje Pośredniczące (komponent centralny): MPiPS, MSWiA, MEN, MZ Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego System instytucjonalny PO KL Instytucje pośredniczące (komponent regionalny): Samorządy Województw (Zachodniopomorskie: WUP)

5 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z dnia 6 grudnia 2006 r. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane: projekty systemowe, realizowane przez poszczególne organy administracji publicznej i pozostałe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, projekty wybierane w drodze konkursu. System wyboru projektów w ramach PO KL

6 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komponent regionalny w PO Kapitał Ludzki Wsparcie zasobów ludzkich w regionie jako szansa na podniesienie spójności terytorialnej kraju oraz przyspieszenie zmian strukturalnych w regionach Wyzwania komponentu regionalnego: różnice w poziomie bezrobocia oraz w skali zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi regionami kraju; regionalne zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości (obszary przemysłów restrukturyzowanych, niewielka dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich); różnice w dostępie do edukacji, jak również w poziomie oferty edukacyjnej; problemy dotyczące rozwoju zasobów ludzkich odnoszące się do specyficznych obszarów geograficznych.

7 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Najważniejsze nowe działania w regionie: Edukacja Integracja społeczna Obszary wiejskie Najważniejsze nowe grupy: Pozostające bez pracy ale nie zarejestrowane w PUP Wykluczeni społecznie

8 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Środki finansowe w ramach PO KL

9 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Podział środków finansowych w ramach PO KL (wkład EFS) Komponent centralny: 40 % mln. EUR Komponent regionalny: 60 % mln. EUR Finansowanie PO Kapitał Ludzki Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL 70 % - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami danego regionu.

10 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Alokacja w ramach komponentu regionalnego ( Dofinansowanie z EFS) WojewództwoLudność (tys.)ogółem EFS / regionEFS (EUR)/ 1 mk. 1. Mazowieckie ,0 2. Śląskie ,1 3. Wielkopolskie ,0 4. Małopolskie ,0 5. Dolnośląskie ,8 6. Łódzkie ,7 7. Lubelskie ,3 8. Podkarpackie ,0 9. Kujawsko-Pomorskie ,8 10. Pomorskie ,9 11. Zachodniopomorskie ,0 12. Świętokrzyskie ,7 13. Warmińsko-Mazurskie ,3 14. Podlaskie ,1 15. Lubuskie ,1 16. Opolskie ,5

11 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Alokacje w ramach priorytetów ( Dofinansowanie z EFS) Priorytety realizowane na szczeblu centralnym: PriorytetyAlokacjaŚrodki finansowe Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna4,43% Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89% Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty12,75% Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka8,41% Priorytet V Dobre rządzenie5,35% Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,93% Razem37,76%

12 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 PriorytetyAlokacja Kwota dla województwa ( ) Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40% EUR Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 13,91% EUR Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9,66% EUR Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2,28% EUR Razem58,25 % EUR Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Alokacje w ramach priorytetów ( Dofinansowanie z EFS)

13 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Alokacje procentowe w ramach priorytetów regionalnych (Zachodniopomorskie) Całkowita alokacja: EUR ( Dofinansowanie z EFS)

14 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działania: 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 7.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

15 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Preferowane projekty Priorytet VII projekty priorytetowe: praktyki i staże u przedsiębiorców, wsparcie dla ekonomii społecznej

16 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 – Transfer wiedzy

17 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Preferowane projekty Priorytet VIII projekty priorytetowe: bony na kształcenie w akredytowanych programach szkoleniowych zgodnych ze strategią regionu, Regionalny System Innowacji, wsparcie dla Regionalnych Centrów Transferu Technologii; badania i analizy w odniesieniu do trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie

18 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 – Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

19 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Preferowane projekty Priorytet IX projekty priorytetowe: projekty wsparcia dla szkół zawodowych, dla kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku pracy, z udziałem przedsiębiorców

20 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Działanie: 10.1 – Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

21 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Preferowane projekty Priorytet X projekty priorytetowe: rozwój partnerstw z udziałem izb gospodarczych, przedsiębiorców i ich stowarzyszeń oraz izb rolniczych, organizacji pozarządowych i samorządów

22 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystanie doświadczeń PHARE, PAOW, IW EQUAL, SPO RZL, ZPORR w dziedzinie zintegrowanych usług opartych na partnerstwie różnych podmiotów; zainicjowanie i rozwój 6 Regionalnych Sieci Wiedzy i Pracy (RSWiP), koordynowanych przez izby gospodarcze i stowarzyszenia przedsiębiorców. Regionalny kontekst PO KL – nowe rozwiązania

23 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalne Sieci Wiedzy i Pracy: -otwarte, partnerskie sieci instytucji i organizacji koordynowanych przez lokalne izby gospodarcze; -usługi typu one-stop-shop dla przedsiębiorców i osób podnoszących kwalifikacje; -uczestnictwo w regionalnym systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości; -zakłada się utworzenie sieci na bazie głównych ośrodków rozwoju: - w Szczecinie i Koszalinie (innowacje i i sektor B+R), - w pozostałych częściach województwa kształcenie ustawiczne i zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Regionalny kontekst PO KL – nowe rozwiązania

24 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ROLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDOWCÓW WE WDRAŻANIU EFS W REGIONIE

25 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel. 091/ ; 091/

26 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Obsługa klientów zainteresowanych finansowaniem projektów ze środków EFS; Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji, wystaw; Udostępnianie dokumentacji konkursowej niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Poradnik dla beneficjentów, Uzupełnienie Programu, Ramowy Plan Realizacji Działań, Dokumentacja konkursowa danego działania, Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, Instrukcja wypełniania wniosku; Zadania realizowane przez Punkt Informacyjny

27 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27 USŁUGI RO EFS KOSZALIN: DLA KOGO?: wszyscy potencjalni projektodawcy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KIEDY?: projekt jest realizowany od 1 lutego do końca grudnia 2007r. CO?: szkolenia, doradztwo, działania informacyjno-promocyjne Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 Infopunkt ROEFS: czynny codziennie w godz (środy: ), tel.: , Specjalista ds. informacji: Magdalena Śliwa Doradcy kluczowi: Łukasz Cieśliński Tomasz Sobolewski Animatorka Regionalna: Iwona Witkowska Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29 DANE ADRESOWE: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Zwycięstwa (VIIIp.), Koszalin Tel./ fax: Kierownik projektu: Agata Szagdaj Szczegóły na stronach: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 30 Cel Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie jest: zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS; aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS; wsparcie na etapie dojrzewania projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym); uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów; poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp. zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS; aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS; wsparcie na etapie dojrzewania projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym); uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów; poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 31 Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie obejmują: Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie obejmują: 1. Szkolenia 2. Animowanie inicjatyw lokalnych 3. Informacje i promocja EFS Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 32 Adresatami działań Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie są: 1. Instytucje rynku pracy 2. Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy 3. Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS 4. Szkoły (w tym szkoły wyższe). 5. Jednostki naukowe. 6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, działające w obszarach wspieranych przez EFS 7. Ośrodki doradztwa rolniczego 8. Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania ul. Kolumba 86, Szczecin tel/fax w godz – Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, Szczecin tel/fax w godz – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 34 Agnieszka Matusiak Specjalista ds. informacji i promocji tel./fax Katarzyna Wróbel Animator tel Urban Kuza Doradca Kluczowy tel Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Dziękuję za uwagę – Koszalin, 25 kwietnia 2007 r.


Pobierz ppt "Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google