Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM” Konferencja nt. przygotowania wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM” Konferencja nt. przygotowania wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 „INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM” Konferencja nt. przygotowania wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Koszalin, 25 kwietnia 2007 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
CEL GŁÓWNY PO KAPITAL LUDZKI WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

4 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
System instytucjonalny PO KL Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące (komponent centralny): MPiPS, MSWiA, MEN, MZ Instytucje pośredniczące (komponent regionalny): Samorządy Województw (Zachodniopomorskie: WUP)

5 System wyboru projektów w ramach PO KL
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z dnia 6 grudnia 2006 r. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane: projekty systemowe, realizowane przez poszczególne organy administracji publicznej i pozostałe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, projekty wybierane w drodze konkursu.

6 Komponent regionalny w PO Kapitał Ludzki
Wsparcie zasobów ludzkich w regionie jako szansa na podniesienie spójności terytorialnej kraju oraz przyspieszenie zmian strukturalnych w regionach Wyzwania komponentu regionalnego: różnice w poziomie bezrobocia oraz w skali zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi regionami kraju; regionalne zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości (obszary przemysłów restrukturyzowanych, niewielka dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich); różnice w dostępie do edukacji, jak również w poziomie oferty edukacyjnej; problemy dotyczące rozwoju zasobów ludzkich odnoszące się do specyficznych obszarów geograficznych.

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Najważniejsze nowe działania w regionie: Edukacja Integracja społeczna Obszary wiejskie Najważniejsze nowe grupy: Pozostające bez pracy ale nie zarejestrowane w PUP Wykluczeni społecznie

8 Środki finansowe w ramach PO KL

9 Finansowanie PO Kapitał Ludzki
Podział środków finansowych w ramach PO KL (wkład EFS) Komponent centralny: 40 % mln. EUR Komponent regionalny: 60 % mln. EUR Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL 70 % - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami danego regionu.

10 Alokacja w ramach komponentu regionalnego ( Dofinansowanie z EFS)
Województwo Ludność (tys.) ogółem EFS / region EFS (EUR)/ 1 mk. 1. Mazowieckie 5 158 140,0 2. Śląskie 4 686 140,1 3. Wielkopolskie 3 372 143,0 4. Małopolskie 3 266 144,0 5. Dolnośląskie 2 888 133,8 6. Łódzkie 2 577 155,7 7. Lubelskie 2 180 166,3 8. Podkarpackie 2 098 158,0 9. Kujawsko-Pomorskie 2 068 168,8 10. Pomorskie 2 199 135,9 11. Zachodniopomorskie 1 694 12. Świętokrzyskie 1 285 190,7 13. Warmińsko-Mazurskie 1 429 168,3 14. Podlaskie 1 200 152,1 15. Lubuskie 1 009 141,1 16. Opolskie 1 047 132,5

11 Alokacje w ramach priorytetów ( Dofinansowanie z EFS)
Priorytety realizowane na szczeblu centralnym: Priorytety Alokacja Środki finansowe Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 4,43% Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89% Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 12,75% Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 8,41% Priorytet V Dobre rządzenie 5,35% Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,93% Razem 37,76%

12 Alokacje w ramach priorytetów ( Dofinansowanie z EFS)
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Priorytety Alokacja Kwota dla województwa ( ) Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40% EUR Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 13,91% EUR Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9,66% EUR Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2,28% EUR Razem 58,25 % EUR

13 Całkowita alokacja: 244 029 227 EUR ( Dofinansowanie z EFS)
Alokacje procentowe w ramach priorytetów regionalnych (Zachodniopomorskie) Całkowita alokacja: EUR ( Dofinansowanie z EFS)

14 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
Działania: 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 7.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

15 Priorytet VII Preferowane projekty
projekty priorytetowe: praktyki i staże u przedsiębiorców, wsparcie dla ekonomii społecznej

16 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działania: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 – Transfer wiedzy

17 Priorytet VIII Preferowane projekty
projekty priorytetowe: „bony na kształcenie” w akredytowanych programach szkoleniowych zgodnych ze strategią regionu, Regionalny System Innowacji, wsparcie dla Regionalnych Centrów Transferu Technologii; badania i analizy w odniesieniu do trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie

18 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 – Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

19 Priorytet IX Preferowane projekty
projekty priorytetowe: projekty wsparcia dla szkół zawodowych, dla kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku pracy, z udziałem przedsiębiorców

20 Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Działanie: 10.1 – Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

21 Priorytet X Preferowane projekty
projekty priorytetowe: rozwój partnerstw z udziałem izb gospodarczych, przedsiębiorców i ich stowarzyszeń oraz izb rolniczych, organizacji pozarządowych i samorządów

22 Regionalny kontekst PO KL – nowe rozwiązania
wykorzystanie doświadczeń PHARE, PAOW, IW EQUAL, SPO RZL, ZPORR w dziedzinie zintegrowanych usług opartych na partnerstwie różnych podmiotów; zainicjowanie i rozwój 6 Regionalnych Sieci Wiedzy i Pracy (RSWiP), koordynowanych przez izby gospodarcze i stowarzyszenia przedsiębiorców. oferowane usługi przez RSWiP to: pakiet usług dla przedsiębiorców z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, w tym poszukiwanie pracowników i podnoszenie kwalifikacji potencjalnych pracowników usługi dla osób poszukujących pracy i chcących podnosić kwalifikacje, w tym praktyki i staże u przedsiębiorców udział w programach rozwojowych szkół i placówek kształcenia ustawicznego udział w Regionalnym Systemie Innowacji

23 Regionalny kontekst PO KL – nowe rozwiązania
Regionalne Sieci Wiedzy i Pracy: otwarte, partnerskie sieci instytucji i organizacji koordynowanych przez lokalne izby gospodarcze; usługi typu „one-stop-shop” dla przedsiębiorców i osób podnoszących kwalifikacje; uczestnictwo w regionalnym systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości; zakłada się utworzenie sieci na bazie głównych ośrodków rozwoju: - w Szczecinie i Koszalinie (innowacje i i sektor B+R), - w pozostałych częściach województwa kształcenie ustawiczne i zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców. oferowane usługi przez RSWiP to: pakiet usług dla przedsiębiorców z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, w tym poszukiwanie pracowników i podnoszenie kwalifikacji potencjalnych pracowników usługi dla osób poszukujących pracy i chcących podnosić kwalifikacje, w tym praktyki i staże u przedsiębiorców udział w programach rozwojowych szkół i placówek kształcenia ustawicznego udział w Regionalnym Systemie Innowacji

24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
ROLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDOWCÓW WE WDRAŻANIU EFS W REGIONIE

25 Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel. 091/ ; 091/

26 Zadania realizowane przez Punkt Informacyjny
Obsługa klientów zainteresowanych finansowaniem projektów ze środków EFS; Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji, wystaw; Udostępnianie dokumentacji konkursowej niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Poradnik dla beneficjentów, Uzupełnienie Programu, Ramowy Plan Realizacji Działań, Dokumentacja konkursowa danego działania, Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, Instrukcja wypełniania wniosku;

27 USŁUGI RO EFS KOSZALIN:
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego USŁUGI RO EFS KOSZALIN: DLA KOGO?: wszyscy potencjalni projektodawcy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KIEDY?: projekt jest realizowany od 1 lutego do końca grudnia 2007r. CO?: szkolenia, doradztwo, działania informacyjno-promocyjne

28 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Infopunkt ROEFS: czynny codziennie w godz (środy: ), tel.: , Specjalista ds. informacji: Magdalena Śliwa Doradcy kluczowi: Łukasz Cieśliński Tomasz Sobolewski Animatorka Regionalna: Iwona Witkowska

29 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
DANE ADRESOWE: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Zwycięstwa (VIIIp.), Koszalin Tel./ fax: Kierownik projektu: Agata Szagdaj Szczegóły na stronach:

30 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie jest: zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS; aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS; wsparcie na etapie „dojrzewania” projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym); uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów; poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp.

31 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie obejmują: 1. Szkolenia 2. Animowanie inicjatyw lokalnych 3. Informacje i promocja EFS

32 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Adresatami działań Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie są: 1. Instytucje rynku pracy 2. Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy 3. Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS 4. Szkoły (w tym szkoły wyższe). 5. Jednostki naukowe. 6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, działające w obszarach wspieranych przez EFS 7. Ośrodki doradztwa rolniczego 8. Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

33 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania ul. Kolumba 86, Szczecin tel/fax w godz – Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, Szczecin tel/fax w godz – 16.00

34 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Matusiak Specjalista ds. informacji i promocji tel./fax Katarzyna Wróbel Animator tel Urban Kuza Doradca Kluczowy tel

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
– Dziękuję za uwagę – Koszalin, 25 kwietnia 2007 r.


Pobierz ppt "„INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM” Konferencja nt. przygotowania wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google