Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI WYKSZTAŁCONYM I OTWARTYM NA ZMIANY LUDZIOM Koszalin, 25 kwietnia 2007 r. Konferencja nt. przygotowania wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim

2 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

3 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki CEL GŁÓWNY PO KAPITAL LUDZKI WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

4 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje Pośredniczące (komponent centralny): MPiPS, MSWiA, MEN, MZ Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego System instytucjonalny PO KL Instytucje pośredniczące (komponent regionalny): Samorządy Województw (Zachodniopomorskie: WUP)

5 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z dnia 6 grudnia 2006 r. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane: projekty systemowe, realizowane przez poszczególne organy administracji publicznej i pozostałe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, projekty wybierane w drodze konkursu. System wyboru projektów w ramach PO KL

6 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komponent regionalny w PO Kapitał Ludzki Wsparcie zasobów ludzkich w regionie jako szansa na podniesienie spójności terytorialnej kraju oraz przyspieszenie zmian strukturalnych w regionach Wyzwania komponentu regionalnego: różnice w poziomie bezrobocia oraz w skali zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi regionami kraju; regionalne zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości (obszary przemysłów restrukturyzowanych, niewielka dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich); różnice w dostępie do edukacji, jak również w poziomie oferty edukacyjnej; problemy dotyczące rozwoju zasobów ludzkich odnoszące się do specyficznych obszarów geograficznych.

7 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Najważniejsze nowe działania w regionie: Edukacja Integracja społeczna Obszary wiejskie Najważniejsze nowe grupy: Pozostające bez pracy ale nie zarejestrowane w PUP Wykluczeni społecznie

8 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Środki finansowe w ramach PO KL

9 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Podział środków finansowych w ramach PO KL (wkład EFS) Komponent centralny: 40 % - 3 656 mln. EUR Komponent regionalny: 60 % - 5 484 mln. EUR Finansowanie PO Kapitał Ludzki Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL 70 % - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami danego regionu.

10 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Alokacja w ramach komponentu regionalnego ( Dofinansowanie z EFS) WojewództwoLudność (tys.)ogółem EFS / regionEFS (EUR)/ 1 mk. 1. Mazowieckie5 158722 159 516140,0 2. Śląskie4 686656 319 858140,1 3. Wielkopolskie3 372482 406 270143,0 4. Małopolskie3 266470 199 141144,0 5. Dolnośląskie2 888386 422 417133,8 6. Łódzkie2 577401 335 573155,7 7. Lubelskie2 180362 454 221166,3 8. Podkarpackie2 098331 503 476158,0 9. Kujawsko-Pomorskie2 068349 152 398168,8 10. Pomorskie2 199298 952 885135,9 11. Zachodniopomorskie1 694244 029 227144,0 12. Świętokrzyskie1 285245 003 088190,7 13. Warmińsko-Mazurskie1 429240 395 097168,3 14. Podlaskie1 200182 474 227152,1 15. Lubuskie1 009142 376 126141,1 16. Opolskie1 047138 795 744132,5

11 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Alokacje w ramach priorytetów ( Dofinansowanie z EFS) Priorytety realizowane na szczeblu centralnym: PriorytetyAlokacjaŚrodki finansowe Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna4,43% 430 260 954 Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89% 571 453 918 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty12,75%1 237 800 828 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka8,41% 816 311 813 Priorytet V Dobre rządzenie5,35% 519 225 980 Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,93% 89 856 202 Razem37,76%3 664 909 695

12 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 PriorytetyAlokacja Kwota dla województwa (2007-2013) Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40%135 729 318 EUR Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 13,91% 58 275 794 EUR Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9,66%40 480 844 EUR Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2,28% 9 543 270 EUR Razem58,25 %244 029 227 EUR Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Alokacje w ramach priorytetów ( Dofinansowanie z EFS)

13 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Alokacje procentowe w ramach priorytetów regionalnych (Zachodniopomorskie) Całkowita alokacja: 244 029 227 EUR ( Dofinansowanie z EFS)

14 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działania: 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 7.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

15 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Preferowane projekty Priorytet VII projekty priorytetowe: praktyki i staże u przedsiębiorców, wsparcie dla ekonomii społecznej

16 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 – Transfer wiedzy

17 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Preferowane projekty Priorytet VIII projekty priorytetowe: bony na kształcenie w akredytowanych programach szkoleniowych zgodnych ze strategią regionu, Regionalny System Innowacji, wsparcie dla Regionalnych Centrów Transferu Technologii; badania i analizy w odniesieniu do trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie

18 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 – Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

19 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Preferowane projekty Priorytet IX projekty priorytetowe: projekty wsparcia dla szkół zawodowych, dla kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku pracy, z udziałem przedsiębiorców

20 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Działanie: 10.1 – Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

21 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Preferowane projekty Priorytet X projekty priorytetowe: rozwój partnerstw z udziałem izb gospodarczych, przedsiębiorców i ich stowarzyszeń oraz izb rolniczych, organizacji pozarządowych i samorządów

22 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystanie doświadczeń PHARE, PAOW, IW EQUAL, SPO RZL, ZPORR w dziedzinie zintegrowanych usług opartych na partnerstwie różnych podmiotów; zainicjowanie i rozwój 6 Regionalnych Sieci Wiedzy i Pracy (RSWiP), koordynowanych przez izby gospodarcze i stowarzyszenia przedsiębiorców. Regionalny kontekst PO KL – nowe rozwiązania

23 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalne Sieci Wiedzy i Pracy: -otwarte, partnerskie sieci instytucji i organizacji koordynowanych przez lokalne izby gospodarcze; -usługi typu one-stop-shop dla przedsiębiorców i osób podnoszących kwalifikacje; -uczestnictwo w regionalnym systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości; -zakłada się utworzenie sieci na bazie głównych ośrodków rozwoju: - w Szczecinie i Koszalinie (innowacje i i sektor B+R), - w pozostałych częściach województwa kształcenie ustawiczne i zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Regionalny kontekst PO KL – nowe rozwiązania

24 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ROLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDOWCÓW WE WDRAŻANIU EFS W REGIONIE

25 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 091/ 42 56 163; 091/ 42 56 164 www.wup.pl www.sporzl.wup.pl

26 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Obsługa klientów zainteresowanych finansowaniem projektów ze środków EFS; Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji, wystaw; Udostępnianie dokumentacji konkursowej niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Poradnik dla beneficjentów, Uzupełnienie Programu, Ramowy Plan Realizacji Działań, Dokumentacja konkursowa danego działania, Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, Instrukcja wypełniania wniosku; Zadania realizowane przez Punkt Informacyjny

27 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27 USŁUGI RO EFS KOSZALIN: DLA KOGO?: wszyscy potencjalni projektodawcy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KIEDY?: projekt jest realizowany od 1 lutego do końca grudnia 2007r. CO?: szkolenia, doradztwo, działania informacyjno-promocyjne Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 Infopunkt ROEFS: czynny codziennie w godz. 8.00-16.00 (środy: 10.00-18.00), tel.: 094 342 01 70, e-mail: infopunkt.roefs@kcwis.org.pl Specjalista ds. informacji: Magdalena Śliwa Doradcy kluczowi: Łukasz Cieśliński (lukasz.cieslinski@kcwis.org.pl)lukasz.cieslinski@kcwis.org.pl Tomasz Sobolewski (tomasz.sobolewski@kcwis.org.pl)tomasz.sobolewski@kcwis.org.pl Animatorka Regionalna: Iwona Witkowska (iwona.witkowska@kcwis.org.pl) Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29 DANE ADRESOWE: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Zwycięstwa 137-139 (VIIIp.), 75-604 Koszalin Tel./ fax: 094 340 35 23 Kierownik projektu: Agata Szagdaj (agata.szagdaj@kcwis.org.pl)agata.szagdaj@kcwis.org.pl Szczegóły na stronach: www.kcwis.org.pl www.koszalin.efs.net.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 30 Cel Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie jest: zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS; aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS; wsparcie na etapie dojrzewania projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym); uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów; poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp. zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS; aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS; wsparcie na etapie dojrzewania projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym); uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów; poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 31 Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie obejmują: Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie obejmują: 1. Szkolenia 2. Animowanie inicjatyw lokalnych 3. Informacje i promocja EFS Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 32 Adresatami działań Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie są: 1. Instytucje rynku pracy 2. Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy 3. Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS 4. Szkoły (w tym szkoły wyższe). 5. Jednostki naukowe. 6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, działające w obszarach wspieranych przez EFS 7. Ośrodki doradztwa rolniczego 8. Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin tel/fax 091 433 00 04 email: roefs@irr.szczecin.pl w godz. 8.00 – 16.00 Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, 71-004 Szczecin tel/fax 091 431 65 12 w godz. 8.00 – 16.00roefs@irr.szczecin.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 34 Agnieszka Matusiak Specjalista ds. informacji i promocji tel./fax 091 433 00 04 0664 016 777 e-mail: agnieszka.matusiak@irr.szczecin.plagnieszka.matusiak@irr.szczecin.pl Katarzyna Wróbel Animator tel. 0664 015 777 e-mail: katarzyna.wrobel@irr.szczecin.plkatarzyna.wrobel@irr.szczecin.pl Urban Kuza Doradca Kluczowy tel. 091 433 00 0 e-mail: urban.kuza@irr.szczecin.plurban.kuza@irr.szczecin.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Dziękuję za uwagę – Koszalin, 25 kwietnia 2007 r.


Pobierz ppt "Spotkanie współfinansowane z projektu pomocy technicznej SPO RZL pn.: Informacja i promocja PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google