Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Agata Szagdaj Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Spolecznych Koszalin, 7 marca 2007 r.

2 Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie
Powstał 1 lutego 2007 r. w ramach projektu: „Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS: rozwiń Zasoby – sięgnij po Kapitał” Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jednostka Kontraktująca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

3 Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie
Jest instytucją świadczącą nieodpłatną pomoc: informacyjną, szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego. wspierającą proces przygotowania i wdrażania lokalnych projektów na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskiego.

4 Głównym celem Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie jest:
Aktywne promowanie wiedzy związanej EFS, Przedstawianie możliwości i korzyści wynikających z aplikowania i wdrażania EFS w regionie, Propagowanie idei partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju Pomorza Zachodniego, Wspieranie potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów poprzez świadczenie bezpłatnej informacji, doradztwa specjalistycznego i szerokiej oferty szkoleniowej.

5 Czas realizacji działań Regionalnego Ośrodka EFS:
1 luty 2007 – 31 grudzień 2007 Zasięg działania Regionalnego Ośrodka EFS: powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, koszaliński i Miasto Koszalin

6 Grupy docelowe działań Regionalnego Ośrodka EFS :
Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy   społecznej, centra pomocy rodzinie). Instytucje rynku pracy (ochotnicze hufce pracy, urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej). Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych). Szkoły i instytucje szkoleniowe. Ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Małe Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP). Osoby indywidualne zainteresowane informacją o  EFS.

7 Formy działalności regionalnego Ośrodka EFS:
A - Realizowanie kursów szkoleniowych – na temat różnych aspektów projektów RZL w odniesieniu do obszaru działania EFS. B - Animowanie lokalnych inicjatyw – w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, a także poprzez zapewnienie wsparcia doradczego projektodawcom w opracowaniu i zarządzaniu projektami. C - Usługi promocyjne i informacyjne – dotyczące tematyki EFS m.in. poprzez organizowanie konferencji, dystrybucję informacji w mediach, przez Internet i in. D – zadania zlecona przez PARP, IP, IW

8 Działanie A - SZKOLENIA
W ramach tego działania przeprowadzonych zostanie 40 modułów szkoleniowych (84 dni szkoleniowe), z czego: ● 36 modułów dwudniowych (szkolenia tematyczne) ● 4 moduły trzydniowe (Letnia Szkoła EFS) Zespół kluczowych trenerów RO EFS: Łukasz Cieśliński Tomasz Sobolewski (Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z opisem tematycznym, nazwiskami trenerów, datami i miejscami ich organizacji – dołączono do materiałów informacyjnych).

9 Działanie A – Organizacja szkoleń dwudniowych:
Każdy moduł szkoleniowy podzielony jest na dwudniowe sesje zajęciowe. Szkolenia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku, na terenie działania RO EFS, zazwyczaj w porze dnia od godziny. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (przy założeniu, że 1 godzina lekcyjna to 45 min.) i z reguły odbywa się w godzinach 10:00-17:00 pierwszego dnia i od drugiego dnia szkolenia. Data szkolenia, miejsce i godziny szkolenia, zawsze są na bieżąco wcześniej, telefonicznie potwierdzane z uczestnikami.

10 Działanie A – Aktualna tematyka szkoleń (dwudniowych):
"Zarządzanie projektem – pierwsze kroki...": 16-godzinne szkolenia wprowadzające do tematyki tworzenia projektów i pisania wniosków aplikacyjnych. Uczestnicy szkoleń nauczą się technik planowania, tworzenia i zarządzania projektem. „Konstruowanie budżetu i rozliczanie projektów finansowanych z EFS": szkolenia w całości poświęcone będą aplikowaniu do EFS-u. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia księgowości i rozliczania projektów. „Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych": szkolenie dotyczące mechanizmów tworzenia i zasad funkcjonowania partnerstw przedmiotowych i trójsektorowych. „Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów EFS”: warsztaty dot. stosowania procedur i przepisów Prawa zamówień publicznych (z uwzględnieniem najnowszej, tegorocznej nowelizacji).

11 Działanie A - planowana tematyka szkoleń (dwudniowych) – od września 2007:
„Szkolenia specjalistyczne” – 16-godzinne szkolenia dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS: kwalifikowalności wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS, problematyki rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego i rozwoju przedsiębiorczości. zagadnień prawnych, pomocy publicznej, zamówień publicznych.

12 Działanie A – Letnia Szkoła EFS:
Dwie edycje Szkoły LETNIE EFS – każda składająca się z dwóch 3-dniowych sesji. Ideą Szkoły Letniej EFS jest przygotowanie uczestników do aktywności lokalnej w swoim środowisku, a zaplanowane szersze ramy czasowe pozwolą na dogłębne zapoznanie uczestników z tematyką planowania i konstruowania projektów oraz nabycie umiejętności ułatwiających wprowadzanie w życie zasad pomocnych przy planowaniu działań. (W ramach Szkoły uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie i wyżywienie, materiały szkoleniowe i poczęstunek. Koszty dojazdów i  ewentualnych dodatkowych noclegów – uczestnicy pokrywają we własnym zakresie). Dla celów rekrutacji na Szkołę Letnią EFS – obowiązuje odrębny tryb rekrutacji i regulamin zgłoszeniowy. Więcej informacji dostępnych jest na str.: w zakładce `szkolenia` lub pod nr. tel ZAPRASZAMY !

13 Działanie B – Animacja Lokalna i Doradztwo
B1 – Animacja Lokalna (spotkania Animatorki Regionalnej z przedstawicielami środowisk lokalnych w powiatach; analizowanie syt. pod kątem możliwości współpracy partnerskiej; tworzenie strategii porozumień; pomoc indywidualna w siedzibie i w terenie). B2 – Doradztwo Ogólne (dot. identyfikacji źródeł finansowania; analizy problemów społeczności lokalnych; przygotowania projektu, wniosku aplikacyjnego, zarządzania projektami, tworzenia partnerstw lokalnych i in.) B3 – Doradztwo Specjalistyczne ( dot. kwestii zamówień publicznych, księgowości, pomocy publicznej i in.)

14 Działanie B – Animacja Lokalna i Doradztwo
W ramach Działania B realizowane są: ● usługi regionalnej animatorki oraz doradców dostępne na bieżąco dla potencjalnych klientów w siedzibie RO EFS. ● wizyty składane przez regionalnego animatora oraz doradców u potencjalnych klientów. Zespół kluczowych doradców RO EFS: Iwona Witkowska (Animatorka Regionalna) Łukasz Cieśliński (Doradca) Tomasz Sobolewski (Doradca) Dyżur stacjonarny doradców – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – po uprzednim umówieniu telefonicznym

15 Działanie C: Promocja i informacja EFS
CEL - Aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS w województwie. 2 Konferencje wojewódzkie: otwierająca i podsumowująca powołanie RO EFS w Koszalinie. 3 Konferencje prasowe z udziałem przedstawicieli IW, IP. Prowadzenie INFOPUNKTU RO EFS w siedzibie. Bieżąca dystrybucja informacji drogą elektroniczną, poprzez INFOPUNKT, poprzez ogłoszenia w mediach i in. Aktywne uczestnictwo w lokalnych i regionalnych spotkaniach promujących EFS. Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

16 Działanie C: Promocja i informacja EFS
Zakładki tematyczne na stronach WWW: administrowanie regionalnym serwisem internetowym: prowadzenie strony www KCWIS: INFOPUNKT RO EFS – czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz – 16.00, a w środy w godz – 18.00 pod nr tel / Dyżur w INFOPUNKCIE pełni: Magdalena Śliwa- Specjalista ds. informacji i promocji

17 Osoby pracujące przy projekcie:
Agata Szagdaj – Kierownik projektu Izabela Felisiak – Koordynator ds. obsługi techniczno-administracyjny projektu Magdalena Śliwa – Spec. ds. informacji i promocji Hanna Walo – Główna księgowa Agnieszka Chrzanowska – Asystent księgowej Wioleta Sawiełajć - Wolontariuszka ******** Łukasz Cieśliński – Kluczowy trener/doradca Iwona Witkowska - Kluczowy doradca/Animatorka Regionalna Tomasz Sobolewski – Kluczowy doradca/trener

18 Regionalny Ośrodek EFS (RO EFS)
Dane kontaktowe Regionalny Ośrodek EFS (RO EFS) Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych   ul. Zwycięstwa , VIII piętro; Koszalin tel./fax. KCWIS (094) / tel. RO EFS

19 Dziękuję Państwu za uwagę.
Agata Szagdaj Kierownik RO EFS Koszalin


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google