Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013

2 Stan przygotowań RPO WP 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 25 maja 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 13 lipca 2007 r. przesłano do Komisji Europejskiej uzupełniony projekt RPO WP 5 września 2007 r. odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 25 września 2007 r. przesłano do Komisji Europejskiej uzgodniony projekt RPO WP.

3 Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia Cel główny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013

4 Cele szczegółowe Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Tabela finansowa w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania (euro) Osie priorytetowe Wkład wspólnotowy Wkład krajowy Indykatywny podział wkładu krajowego Finansowanie ogółem Poziom współfinansowania Dla celów informacyjnych Krajowy środki publiczne Krajowe środki prywatne Wkład EBI Inne źródła finansowania 12=3+4345=1+26=1/578 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 288 640 03364 170 596 -352 810 62981,81% -67 283 209 2. Infrastruktura techniczna 341 083 24760 191 162 -401 274 40985%-15 039 368 3. Społeczeństwo informacyjne 67 987 57011 997 806 -79 985 37685%-15 039 369 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 170 446 17430 078 736 -200 524 91085%-12 532 807 5. Infrastruktura publiczna 120 448 62921 255 640 -141 704 26985%-8 856 517 6. Turystyka i kultura37 071 3886 542 010 -43 613 39885%-2 725 837 7. Spójność wewnątrzregionalna 79 541 54714 036 744 -93 578 29185%-5 848 643 8. Pomoc techniczna31 089 23500- 100%-0 Ogółem1 136 307 823208 272 694 -1 344 580 51784,51%-127 325 750

6 Oś priorytetowa 1. Oś priorytetowa 2. Oś priorytetowa 3. Oś priorytetowa 4. Oś priorytetowa 5. Oś priorytetowa 6. Oś priorytetowa 7. Oś priorytetowa 8. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Infrastruktura techniczna Społeczeństwo informacyjne Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Infrastruktura publiczna Turystyka i kultura Spójność wewnątrzregionaln a Pomoc techniczna Lista działań: 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2. Instytucje otoczenia biznesu. 1.3. Regionalny system innowacji. 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. Lista działań: 2.1. Infrastruktura komunikacyjna. 2.2. Infrastruktura energetyczna. W ramach niniejszej Osi priorytetowej nie wydzielono żadnych działań Lista działań: 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska. 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. 4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. Lista działań: 5.1. Infrastruktura edukacyjna. 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna. W ramach niniejszej Osi priorytetowej nie wydzielono żadnych działań Lista działań: 7.1 Rewitalizacja miast. 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo. Lista działań: 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. 8.2. Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów. 288,64 mln eur341,08 mln eur67,99 mln eur170,45 mln eur120,45 mln eur37,07 mln eur79,54 mln eur31,09 mln eur PROPOZYCJA UKŁADU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013

7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Procentowy podział środków EFRR między osie priorytetowe

8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA wspieranie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo – technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw itp. wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z RSI, dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych bądź organizacyjnych, budowanie sieci komunikacji między gospodarką i nauką w regionie, wsparcie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących sieci instytucji świadczących specjalistyczne usługi proinnowacyjne i systemów informacji dotyczących innowacyjnych potrzeb i ofert przedsiębiorców, dotacje na prowadzenie badań na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu, wsparcie przedsięwzięć polegających na tworzeniu bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji (98,5 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 40 ha, przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych, udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych, tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej, promocja markowych produktów województwa, a także szkolenia i doradztwo w powiązaniu z ww. typami projektów. Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu (38,0 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 3 mln PLN i mniej niż 20 mln PLN, roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej lub przesyłu energii cieplnej – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, modernizacja obiektów spalania paliw (z wyjątkiem zakresu wymienionego w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do UE). Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna (46,5 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Cel nadrzędny osi priorytetowej: Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie (67,98 mln euro) e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja), e-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym, tworzenie geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego, budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecią szerokopasmową na poziomie regionalnym i/lub krajowym, tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu, budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa, budowa, rozbudowa i/lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi. Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach osi priorytetowej:

12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej (m. in. roboty budowlane i/lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych, pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody ożywionej i nieożywionej), projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (m.in. renaturyzacja zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych), roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, roboty budowlane i/lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, projekty z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowanie planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, projekty z zakresu monitoringu przyrodniczego, projekty budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier ekologicznych, kampanie promocyjne i informacyjne, imprezy masowe, konkursy ekologiczne, w tym promocja obszarów NATURA 2000, projekty z zakresu edukacji ekologicznej – wyłącznie jako element ww.typów projektów. Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej (11,59 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

13 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM roboty budowlane i/lub wyposażenie dot. monitoringu środowiskowego, narzędzi obserwowania środowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku (np. stacje kontrolne i ostrzegawcze, bazy danych, mapy), roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów i wyposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej), w tym tworzenie i modernizacja systemów łączności, roboty budowlane i/lub wyposażenie dot. osuwisk, zabezpieczenie przed wystąpieniem osuwisk, likwidacja skutków osuwisk: przywrócenie stanu pierwotnego infrastruktury będącej własnością wnioskodawcy lub będącej w jego zarządzie wraz z zabezpieczeniem przed dalszym osuwaniem się ziemi. Nie będą się kwalifikowały projekty polegające wyłącznie na przywróceniu stanu pierwotnego infrastruktury, nie uwzględniające zabezpieczenia przed dalszym osuwaniem się ziemi. Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (20,453 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

14 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego: dydaktycznych, naukowo – badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, innych), roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki, obiekty sportowe – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret. roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów infrastruktury towarzyszącej w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, np. bursy, internaty, obiekty sportowe, stołówki – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret. Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna (60,906 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego, wyposażenie, w tym w aparaturę medyczną do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, z wyłączeniem ratownictwa medycznego. roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów pomocy społecznej, np. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków dla uchodźców i innych. Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej (39,543 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

16 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) w zakresie infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej: pływalnie, lodowiska, stadiony, hale sportowe, boiska, ścieżki rowerowe i inne obiekty oraz zespoły ww. obiektów. nie będą się kwalifikowały obiekty sportowe służące szkołom wyższym i placówkom oświaty do działalności edukacyjnej, których wsparcie przewidziano w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, nie będą się kwalifikowały obiekty sportowe i rekreacyjne o znaczeniu turystycznym, których wsparcie przewidziano w osi priorytetowej 6. Turystyka i kultura. Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (19,999 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

17 Oś priorytetowa 6 TURYSTYKA I KULTURA Cel nadrzędny osi priorytetowej: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach osi priorytetowej: obiekty infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaki, trasy turystyczne, wyciągi narciarskie, przystanie wodne, kąpieliska i inne formy infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną, obiekty służące udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągi komunikacyjne, parkingi, punkty widokowe, wieże widokowe, zadaszenia itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną, punkty informacji turystycznej, kampanie reklamowe i inne działania informacyjne i promocyjne, architektura zdrojowa, parki zdrojowe, pijalnie wód, domy zdrojowe oraz promocja produktu uzdrowiskowego, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja oraz zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacja na cele kulturalne lub turystyczne, konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, infrastruktura służąca udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągi komunikacyjne, parkingi itp. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013

18 Oś priorytetowa 6 TURYSTYKA I KULTURA Cel nadrzędny osi priorytetowej: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury (37,07 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach osi priorytetowej cd: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 instytucje kultury wraz z otoczeniem, w tym teatry, biblioteki, ogniska artystyczne, muzea, domy kultury, galerie sztuki, monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, tworzenie systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej), wyposażenie służące prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów (wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych), przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych), przystosowanie obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu), tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu), cyfrowa archiwizacja zasobów instytucji kultury.

19 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 7 SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA przedsięwzięcia na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejącej zabudowy na wskazane w RPO WP cele oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, budowa i wyposażenie nowych obiektów, systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięcia mające na celu walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, przedsięwzięcia służące aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym, renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Działanie 7.1 Rewitalizacja miast (36,93 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

20 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 7 SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA przedsięwzięcia na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, służące ich adaptacji do wskazanych w RPO WP potrzeb, rekultywacja terenów zdegradowanych, przedsięwzięcia służące wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych, renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach popegeerowskich oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (25,566 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

21 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowa 7 SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA uzbrojenie terenów wraz ze zwiększeniem ich dostępności komunikacyjnej m.in. poprzez modernizację i budowę bezpośrednich dróg dojazdowych – nie będą dopuszczalne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej, przedsięwzięcia służące wypromowaniu uzbrojonych terenów inwestycyjnych, przedsięwzięcia dotyczące niezagospodarowanych oraz niedokończonych w wyniku zaniechania inwestycji obiektów w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych i turystycznych. Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo (17,044 mln euro) Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach działania:

22 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013 Główne grupy beneficjentów RPO WP na lata 2007-2013: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostkami organizacyjnymi, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki oświatowo-wychowawcze, nie wymienione wyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółki wodne. przedsiębiorcy / MSP.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów e-mail: drr@podkarpackie.pldrr@podkarpackie.pl www.wrota.podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 - 2013


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google