Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje w rozwoju regionu metropolitalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje w rozwoju regionu metropolitalnego"— Zapis prezentacji:

1 Innowacje w rozwoju regionu metropolitalnego
Grzegorz Gorzelak EUROREG, Uniwersytet Warszawski Katedra Europeistyki WSzFiZ im. L.Koźmińskiego „Dobre praktyki w tworzeniu i wdrażaniu Regionalnych Strategii Innowacji” RIS MAZOVIA r. Warszawa

2 1. Współczesne mechanizmy rozwoju
2. Rola innowacji i nauki 3. Nowa interpretacja spójności w UE i w Polsce 4. Potencjał badawczo-rozwojowy polskich regionów 5. Rozwój regionu metropolitalnego

3 Współczesne mechanizmy rozwoju
Globalizacja „komputerowy” kapitał deregulacja światowego rynku korporacje transnarodowe (gateways) możliwa dzięki innowacjom (sieci informatyczne) Konkurencja zaostrza się staje się globalna (nowi aktorzy) objęła regiony/miasta wygrywają producenci innowacji utrwala segmentację Innowacja tworzy dla siebie popyt służy do powstania nowych innowacji umożliwia globalizację (sieci informatyczne) jest płaszczyzną konkurencji

4 Nowe „miękkie” czynniki rozwoju
• kapitał ludzki: kwalifikacje, umiejętności • kapitał społeczny: współdziałanie, zaufanie • powiązania wewnątrz regionu – bardzo ważne relacje nauki i sfery gospodarki • powiązania regionu z otoczeniem Współczesny rozwój jest silnie zterytorializowany Metropolie – najsilniejsze ogniwa gospodarki globalnej

5 Globalna sieć metropolitalna
Źródło: GAWC,

6 Metropolitalny układ Europy

7 Innowacja tworzy dla siebie popyt przez pojawienie się nowej potrzeby lub dążenie do zaspokojenia istniejącej w nowy sposób służy do powstania nowych innowacji: nowe silne sprzężenie zwrotne, prowadzące do przyspieszenia procesu powstawania innowacji jest płaszczyzną konkurencji: zdolni do tworzenia innowacji uzyskują stabilną przewagę konkurencyjną, pozostali konkurują ceną, a więc dążą do uzyskania niskiego kosztu pracy

8 Przesłanie Jeżeli chcesz wygrać konkurencję cenową musisz być tani – a więc BIEDNY Jeżeli chcesz być bogaty – musisz być INNOWACYJNY Innowacyjność polskiej gospodarki jest niska – kumulacja błędów z przeszłości Jakie miejsce Polska chce zająć w światowym podziale na segment wysoki i niski? Jaka jest nasza strategia konkurencyjności? Nikt jej nie określił. Co więcej, nie widać poważnej refleksji na ten temat.

9 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako % aktywnych zawodowo, 2003 r.

10 Wydatki na B+R jako % PKB, 2002 r.

11 Uczestnictwo w 5. Programie Ramowym

12 Strategia Lizbońska

13 Nowa polityka spójności
Czy Europa może pozostać zamożna nie będąc innowacyjną? Raczej nie! Powiązanie polityki spójności ze Strategią Lizbońską. Wspomaganie miejsc i sektorów o najwyższej dynamice wzrostu i konkurencyjności oraz tworzących nowe miejsca pracy. Od równości ku wydajności.

14 Nakłady na R+D a ich udziale w regionalnym PKB

15 Udział województw w wydatkach na B+R

16 Zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej na 1000 osób aktywnych zawodowo

17 Wynalazki krajowe zgłoszone

18 Polaryzacja polskiej przestrzeni
Silne procesy metropolizacji polskiej przestrzeni będą się pogłębiać: są one typowe dla zjawisk występujących w krajach wyżej rozwiniętych, do których Polska się upodobnia, a restrukturyzacja gospodarcza je pogłębia. Polskie największe miasta będą w dalszym ciągu rozwijać się szybciej, niż cały kraj, i będą uniezależniać się od swoich regionów na rzecz powiązań ogólnokrajowych i zagranicznych.

19 Polska polityka przestrzenna i regionalna
Doktryna (umiarkowanej) koncentracji i dyfuzji. Uznanie roli wielkich miast – „łączników” Polski z układem globalnym. Dążenie do zwiększania funkcjonalnej spójności polskiej przestrzeni. System Wspierania Innowacji i Transferu Technologii (SWITT) jednym z możliwych programów rządowych.

20 Województwo mazowieckie
Szczególnie silnie procesy polaryzacji występują w województwie mazowieckim. Wewnątrzregionalne różnice w PKB na mieszkańca jak 5:1. Różnice w potencjale B+R i akademickim znacznie większe. Stałe wypłukiwanie zasobów z regionu do stolicy.

21 Sugerowana strategia Od rozwoju metropolii zależy rozwój całego kraju i jego regionowi. Nie wolno go ograniczać! Pęknięciom” regionów metropolitalnych można starać się przeciwdziałać przez zwiększaniem ich spójności funkcjonalnej. Należy dążyć do osłabiania tendencji do wypłukiwania najcenniejszych zasobów, i do wzmacniania czynników rozprzestrzeniania rozwoju z ośrodka centralnego do jego regionu. Współpraca w sferze B+R jest jednym z najważniejszych kierunków wzmacniania tej spójności. Służyć temu powinno budowanie Regionalnego Systemu Innowacji, dla którego Regionalna Strategia Innowacji jest etapem wstępnym.

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Innowacje w rozwoju regionu metropolitalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google