Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej DOŁĄCZ DO NAS PRZEDSZKOLAKU

2 Charakterystyka projektodawcy
Demokratyczna Unia Kobiet - Krajowa Rada Organizacja pożytku publicznego. ul. Marszałkowska 140, Warszawa, tel. 022 

3 Charakterystyka projektodawcy
Demokratyczna Unia Kobiet powstała w 1990r. w Warszawie. W swej deklaracji programowej akcentuje takie wartości jak: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet - praw człowieka.

4 Charakterystyka projektodawcy
Cele statutowe to m.in. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla; organizowanie kursów i szkoleń; organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w różnych w formach w tym prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych; organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu udziału w różnych formach kształcenia;

5 Doświadczenie Demokratyczna Unia Kobiet posiada udokumentowane i wsparte dobrą opinią doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów: „ Akcja Przedszkolak” (Projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej przewidzianych do dofinansowania)- projekt realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie: , finansowany przez EFS i krajowy wkład publiczny oraz środki własne projektodawcy „ Ja też jestem przedszkolakiem”- kontynuacja projektu „Akcja przedszkolak”, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie: –

6 „AKCJA PRZEDSZKOLAK” utworzenie 30 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało 450 dzieci w wieku 3-5 lat utworzenie portalu internetowego ( przeszkolenie 60 osób z zakresu administrowania ośrodkami przeszkolenie 30 nauczycielek w zakresie metodycznych aspektów funkcjonowania ośrodków przedszkolnych zatrudnienie 39 nauczycielek (umowa o pracę ½ etatu – tygodniowo 15h pracy dydaktycznej z dziećmi +5h działań pozadydaktycznych, kilka osób w mniejszym wymiarze, spotkania z rodzicami, konsultacje z rodzicami) przeprowadzono badania kompetencji 450 dzieci wg arkusza badawczego, opracowano raport merytoryczny, oceniający jakość funkcjonowania ośrodków, finansowany był zakup „drugiego śniadanka” oraz dojazd dzieci do ośrodków wsparcie dla gmin, poprzez refundowanie części kosztów funkcjonowania ośrodków na podstawie przedstawionych dowodów poniesienia wydatków Cd…

7 „AKCJA PRZEDSZKOLAK” Uruchomiony proces edukacji dzieci był bodźcem do ożywienia życia społeczności lokalnej. Zaktywizował rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy. Zorganizowano z udziałem Przedszkolaków szereg imprez, np.: majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. Mikołajki. Projekt uzyskał pozytywne opinie od gmin, nauczycielek i rodziców. 17 gmin zadeklarowało dalszą współpracę w zakresie kontynuacji działalności ośrodków 5 gmin wystąpiło do DUK o utworzenie nowych ośrodków DUK we współpracy z gminami złożyła aplikacje do POKL na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim.

8 „JA TEŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”
Liczba dzieci objętych wsparciem – 646 Podział na 42 grupy – średnio 15,38 dzieci na jedną grupę Od roku rozpoczęło działalność 41 ośrodków w 10 powiatach i 16 gminach województwa warmińsko-mazurskiego 38 ośrodków funkcjonowało w lokalach mieszczących się w budynkach szkół publicznych Specjaliści projektu opracowali narzędzia badawcze dot. diagnozy rozwoju mowy dzieci, rodzaju badań logopedycznych oraz bogaty zestaw miesięcznych ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń do realizacji poszczególnych głosek.

9 „JA TEŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”
Nauczyciele generalnie korzystali z materiałów i pomocy udzielonej przez Demokratyczną Unię Kobiet Dla właściwej oceny rezultatów projektu i wpływu jego działań na rozwój dzieci, przeprowadzono trzykrotnie 600 testów (na początku, w połowie i na koniec projektu) kompetencji dzieci, w tym logopedycznych.

10 DOŁĄCZ DO NAS PRZEDSZKOLAKU
Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet-Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary
Skąd pomysł ? Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów strategii edukacyjnej Państwa Polskiego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego każdego dziecka Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary marginalizowane

12 Obszar realizacji projektu
Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 7 gminach (znajdujących się w obrębie powiatów: wąbrzeskiego, grudziądzkiego, brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego) wytypowanych jako szczególnie wymagające poprawy stanu edukacji przedszkolnej.

13 Partnerzy projektu Projekt nie przewidywał partnerstwa formalnego, w działaniach aktywnie będzie uczestniczyło 7 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego.

14 Sposób finansowania projektu
Projekt będzie finansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu prywatnego projektodawcy. Wartość całkowita dofinansowania projektu w ramach POKL będzie wynosiła: , 00 zł

15 Charakterystyka grupy beneficjentów ostatecznych
Beneficjentami projektu są dzieci zamieszkujące obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest także do przedstawicieli samorządów oraz instytucji lokalnych, rodziców i nauczycielek wychowania przedszkolnego.

16 Odbiorcy projektu DZIECI W WIEKU 3 - 5 lat RODZICE NAUCZYCIELE
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, SAMORZĄDY

17 Główne cele projektu Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w oparciu o alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Rozwijanie aktywności obywatelskiej w celu rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego

18 Działania w ramach projektu
OTWARCIE 15 OŚRODKÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ-PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻENIE ICH W SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZATRUDNIENIE I PRZESZKOLENIE NAUCZYCIELI ZAPEWNIENIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO SPECJALISTÓW ANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACE OŚRODKÓW

19 HARMONOGRAM PROJEKTU 01.08.2009 – 31.08.2011
Konferencja startowa w Brodnicy Rekrutacja gmin, nauczycieli, dzieci Podpisanie porozumień z gminami, umów z nauczycielami Uruchomienie punktów przedszkolnych (wyposażenie, rozpoczęcie zajęć) Cykl szkoleń dla rodziców ( dwa moduły) Funkcjonowanie ośrodków przy wsparciu specjalistów Konferencja zamykająca projekt (ewaluacja projektu, prezentacja raportu z funkcjonowania ośrodków edukacji przedszkolnej)

20 KORZYŚCI DLA DZIECI DLA NAUCZYCIELI Stworzenie nowych miejsc pracy
Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej Udział w 25 godzinach zajęć w tygodniu Zapewnienie opieki specjalistów DLA NAUCZYCIELI Stworzenie nowych miejsc pracy Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych Upowszechnienie technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy DLA RODZICÓW Możliwość udziału w życiu ośrodków Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa

21 KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚLI LOKALNEJ
Promowanie postaw prospołecznych Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości Ukazywanie korzyści wynikających z zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządów we WSPÓLNE działania

22 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - gminy -
Gmina deklarująca chęć udziału zobowiązuje się współpracować z Demokratyczną Unią Kobiet w realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty Gmina zobowiązuje się do udostępnienia stosownego lokalu do prowadzenia zajęć Gmina zobowiązuje się wspierać funkcjonowanie ośrodków edukacji przedszkolnej Gmina podpisuje porozumienie z autorami projektu Gmina jest odpowiedzialna za rekrutację dzieci do projektu

23 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciele -
Posiadanie kwalifikacji do pracy z grupą przedszkolną Chęć rozwijania kwalifikacji Znajomość specyfiki środowiska lokalnego Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w projekt

24 Opis planowanych w projekcie działań
Promocja projektu Kampania edukacyjno-informacyjna dla samorządów i społeczności lokalnej, Przygotowanie gmin do realizacji projektu, podpisanie porozumień o współpracy i umów partycypacyjnych Rekrutacja dzieci i nauczycieli, Przygotowanie, rozpoczęcie działalności i bieżąca działalność punktów przedszkolnych Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców dzieci (2 moduły) Zorganizowanie konferencji upowszechniającej rezultaty Monitoring i ewaluacja realizacji projektu

25 Sposoby promocji projektu
strona internetowa projektu oraz strony internetowe gmin konferencje: startowa i zamykająca projekt materiały edukacyjne i promocyjne na konferencjach udział w programie regionalnej telewizji, artykuły w lokalnej prasie plakaty i ulotki promujące projekt oznaczenie ośrodków tablicami informacyjnymi,.

26 Planowane rezultaty projektu Rezultaty twarde:
utworzenie 15 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których będzie uczęszczało 215 dzieci w wieku 3-5 lat przeprowadzenie badania 215 dzieci w ramach konsultacji logopedycznych, psychologicznych , profilaktyki zdrowia utworzenie portalu internetowego przeszkolenie 60 rodziców z zakresu metodycznych i administracyjnych aspektów funkcjonowania ośrodków edukacji przedszkolnej wyposażenie 60 rodziców w wiedzę i umiejętności z zakresu technik pracy z dziećmi opracowanie i rozpowszechnienie 60 sztuk publikacji- modelowej metodyki działania ośrodków

27 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie:
wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków w zakresie rozwoju, wyuczenia nowych umiejętności i nawyków. zwiększenie zakresu wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci w społeczności lokalnej -wzrost motywacja rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi (angażowanie rodziców w pracę ośrodków), zaktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk edukacyjnych, upowszechnianie nowoczesnych technik IT (portal internetowy, możliwość korzystania z internetu w punktach przedszkolnych) podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat edukacji przedszkolnej

28 Dziękuję za uwagę Renata Berent-Mieszczanowicz


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google