Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej DOŁĄCZ DO NAS PRZEDSZKOLAKU

2 Charakterystyka projektodawcy Charakterystyka projektodawcy Demokratyczna Unia Kobiet - Krajowa Rada Demokratyczna Unia Kobiet - Krajowa Rada Organizacja pożytku publicznego. Organizacja pożytku publicznego. ul. Marszałkowska 140, Warszawa, ul. Marszałkowska 140, Warszawa, tel tel

3 Charakterystyka projektodawcy Charakterystyka projektodawcy Demokratyczna Unia Kobiet powstała w 1990r. w Warszawie. W swej deklaracji programowej akcentuje takie wartości jak: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet - praw człowieka. Demokratyczna Unia Kobiet powstała w 1990r. w Warszawie. W swej deklaracji programowej akcentuje takie wartości jak: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet - praw człowieka.

4 Charakterystyka projektodawcy Charakterystyka projektodawcy Cele statutowe to m.in. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla; organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla; organizowanie kursów i szkoleń; organizowanie kursów i szkoleń; organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w różnych w formach w tym prowadzenie placówek kulturalno- oświatowych; organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w różnych w formach w tym prowadzenie placówek kulturalno- oświatowych; organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu udziału w różnych formach kształcenia; organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu udziału w różnych formach kształcenia;

5 Doświadczenie Demokratyczna Unia Kobiet posiada udokumentowane i wsparte dobrą opinią doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów: Demokratyczna Unia Kobiet posiada udokumentowane i wsparte dobrą opinią doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów: Akcja Przedszkolak (Projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej przewidzianych do dofinansowania)- projekt realizowany na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w terminie: , finansowany przez EFS i krajowy wkład publiczny oraz środki własne projektodawcy Akcja Przedszkolak (Projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej przewidzianych do dofinansowania)- projekt realizowany na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w terminie: , finansowany przez EFS i krajowy wkład publiczny oraz środki własne projektodawcy Ja też jestem przedszkolakiem- kontynuacja projektu Akcja przedszkolak, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie: – Ja też jestem przedszkolakiem- kontynuacja projektu Akcja przedszkolak, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie: –

6 AKCJA PRZEDSZKOLAK utworzenie 30 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało 450 dzieci w wieku 3-5 lat utworzenie 30 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało 450 dzieci w wieku 3-5 lat utworzenie portalu internetowego (www.akcjaprzedszkolak.org) utworzenie portalu internetowego (www.akcjaprzedszkolak.org)www.akcjaprzedszkolak.org przeszkolenie 60 osób z zakresu administrowania ośrodkami przeszkolenie 60 osób z zakresu administrowania ośrodkami przeszkolenie 30 nauczycielek w zakresie metodycznych aspektów funkcjonowania ośrodków przedszkolnych przeszkolenie 30 nauczycielek w zakresie metodycznych aspektów funkcjonowania ośrodków przedszkolnych zatrudnienie 39 nauczycielek (umowa o pracę ½ etatu – tygodniowo 15h pracy dydaktycznej z dziećmi +5h działań pozadydaktycznych, kilka osób w mniejszym wymiarze, spotkania z rodzicami, konsultacje z rodzicami) zatrudnienie 39 nauczycielek (umowa o pracę ½ etatu – tygodniowo 15h pracy dydaktycznej z dziećmi +5h działań pozadydaktycznych, kilka osób w mniejszym wymiarze, spotkania z rodzicami, konsultacje z rodzicami) przeprowadzono badania kompetencji 450 dzieci wg arkusza badawczego, przeprowadzono badania kompetencji 450 dzieci wg arkusza badawczego, opracowano raport merytoryczny, oceniający jakość funkcjonowania ośrodków, finansowany był zakup drugiego śniadanka oraz dojazd dzieci do ośrodków opracowano raport merytoryczny, oceniający jakość funkcjonowania ośrodków, finansowany był zakup drugiego śniadanka oraz dojazd dzieci do ośrodków wsparcie dla gmin, poprzez refundowanie części kosztów funkcjonowania ośrodków na podstawie przedstawionych dowodów poniesienia wydatków wsparcie dla gmin, poprzez refundowanie części kosztów funkcjonowania ośrodków na podstawie przedstawionych dowodów poniesienia wydatkówCd…

7 AKCJA PRZEDSZKOLAK Uruchomiony proces edukacji dzieci był bodźcem do ożywienia życia społeczności lokalnej. Zaktywizował rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy. Zorganizowano z udziałem Przedszkolaków szereg imprez, np.: majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. Mikołajki. Projekt uzyskał pozytywne opinie od gmin, nauczycielek i rodziców. Uruchomiony proces edukacji dzieci był bodźcem do ożywienia życia społeczności lokalnej. Zaktywizował rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy. Zorganizowano z udziałem Przedszkolaków szereg imprez, np.: majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. Mikołajki. Projekt uzyskał pozytywne opinie od gmin, nauczycielek i rodziców. 17 gmin zadeklarowało dalszą współpracę w zakresie kontynuacji działalności ośrodków 17 gmin zadeklarowało dalszą współpracę w zakresie kontynuacji działalności ośrodków 5 gmin wystąpiło do DUK o utworzenie nowych ośrodków 5 gmin wystąpiło do DUK o utworzenie nowych ośrodków DUK we współpracy z gminami złożyła aplikacje do POKL na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim. DUK we współpracy z gminami złożyła aplikacje do POKL na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim.

8 JA TEŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM Liczba dzieci objętych wsparciem – 646 Liczba dzieci objętych wsparciem – 646 Podział na 42 grupy – średnio 15,38 dzieci na jedną grupę Podział na 42 grupy – średnio 15,38 dzieci na jedną grupę Od roku rozpoczęło działalność 41 ośrodków w 10 powiatach i 16 gminach województwa warmińsko-mazurskiego Od roku rozpoczęło działalność 41 ośrodków w 10 powiatach i 16 gminach województwa warmińsko-mazurskiego 38 ośrodków funkcjonowało w lokalach mieszczących się w budynkach szkół publicznych 38 ośrodków funkcjonowało w lokalach mieszczących się w budynkach szkół publicznych Specjaliści projektu opracowali narzędzia badawcze dot. diagnozy rozwoju mowy dzieci, rodzaju badań logopedycznych oraz bogaty zestaw miesięcznych ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń do realizacji poszczególnych głosek. Specjaliści projektu opracowali narzędzia badawcze dot. diagnozy rozwoju mowy dzieci, rodzaju badań logopedycznych oraz bogaty zestaw miesięcznych ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń do realizacji poszczególnych głosek.

9 JA TEŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM Nauczyciele generalnie korzystali z materiałów i pomocy udzielonej przez Demokratyczną Unię Kobiet Nauczyciele generalnie korzystali z materiałów i pomocy udzielonej przez Demokratyczną Unię Kobiet Dla właściwej oceny rezultatów projektu i wpływu jego działań na rozwój dzieci, przeprowadzono trzykrotnie 600 testów (na początku, w połowie i na koniec projektu) kompetencji dzieci, w tym logopedycznych. Dla właściwej oceny rezultatów projektu i wpływu jego działań na rozwój dzieci, przeprowadzono trzykrotnie 600 testów (na początku, w połowie i na koniec projektu) kompetencji dzieci, w tym logopedycznych.

10 DOŁĄCZ DO NAS PRZEDSZKOLAKU Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet-Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Skąd pomysł ? Zwiększenie dostępu do edukacji Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów przedszkolnej to jeden z priorytetów strategii edukacyjnej Państwa Polskiego strategii edukacyjnej Państwa Polskiego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego każdego dziecka Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary marginalizowane marginalizowane

12 Obszar realizacji projektu Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 7 gminach (znajdujących się w obrębie powiatów: wąbrzeskiego, grudziądzkiego, brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego) wytypowanych jako szczególnie wymagające poprawy stanu edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 7 gminach (znajdujących się w obrębie powiatów: wąbrzeskiego, grudziądzkiego, brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego) wytypowanych jako szczególnie wymagające poprawy stanu edukacji przedszkolnej.

13 Partnerzy projektu Projekt nie przewidywał partnerstwa formalnego, w działaniach aktywnie będzie uczestniczyło 7 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt nie przewidywał partnerstwa formalnego, w działaniach aktywnie będzie uczestniczyło 7 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego.

14 Sposób finansowania projektu Projekt będzie finansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu prywatnego projektodawcy. Projekt będzie finansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu prywatnego projektodawcy. Wartość całkowita dofinansowania projektu w ramach POKL będzie wynosiła: , 00 zł

15 Charakterystyka grupy beneficjentów ostatecznych Beneficjentami projektu są dzieci zamieszkujące obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest także do przedstawicieli samorządów oraz instytucji lokalnych, rodziców i nauczycielek wychowania przedszkolnego. Beneficjentami projektu są dzieci zamieszkujące obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest także do przedstawicieli samorządów oraz instytucji lokalnych, rodziców i nauczycielek wychowania przedszkolnego.

16 Odbiorcy projektu DZIECI W WIEKU lat RODZICE NAUCZYCIELE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, SAMORZĄDY

17 Główne cele projektu Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w oparciu o alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w oparciu o alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Rozwijanie aktywności obywatelskiej w celu rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego Rozwijanie aktywności obywatelskiej w celu rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego

18 OTWARCIE 15 OŚRODKÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ-PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH OTWARCIE 15 OŚRODKÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ-PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻENIE ICH W SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYPOSAŻENIE ICH W SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZATRUDNIENIE I PRZESZKOLENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIENIE I PRZESZKOLENIE NAUCZYCIELI ZAPEWNIENIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO SPECJALISTÓW ZAPEWNIENIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO SPECJALISTÓW ANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACE OŚRODKÓW ANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACE OŚRODKÓW Działania w ramach projektu

19 HARMONOGRAM PROJEKTU – Konferencja startowa w Brodnicy Konferencja startowa w Brodnicy Rekrutacja gmin, nauczycieli, dzieci Rekrutacja gmin, nauczycieli, dzieci Podpisanie porozumień z gminami, umów z nauczycielami Podpisanie porozumień z gminami, umów z nauczycielami Uruchomienie punktów przedszkolnych (wyposażenie, rozpoczęcie zajęć) Uruchomienie punktów przedszkolnych (wyposażenie, rozpoczęcie zajęć) Cykl szkoleń dla rodziców ( dwa moduły) Cykl szkoleń dla rodziców ( dwa moduły) Funkcjonowanie ośrodków przy wsparciu specjalistów Funkcjonowanie ośrodków przy wsparciu specjalistów Konferencja zamykająca projekt (ewaluacja projektu, prezentacja raportu z funkcjonowania ośrodków edukacji przedszkolnej) Konferencja zamykająca projekt (ewaluacja projektu, prezentacja raportu z funkcjonowania ośrodków edukacji przedszkolnej)

20 KORZYŚCI DLA DZIECI Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej Udział w 25 godzinach zajęć w tygodniu Udział w 25 godzinach zajęć w tygodniu Zapewnienie opieki specjalistów Zapewnienie opieki specjalistów DLA NAUCZYCIELI Stworzenie nowych miejsc pracy Stworzenie nowych miejsc pracy Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych Upowszechnienie technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy Upowszechnienie technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy DLA RODZICÓW Możliwość udziału w życiu ośrodków Możliwość udziału w życiu ośrodków Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa

21 KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚLI LOKALNEJ Promowanie postaw prospołecznych Promowanie postaw prospołecznych Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości Ukazywanie korzyści wynikających z zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządów we WSPÓLNE działania Ukazywanie korzyści wynikających z zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządów we WSPÓLNE działania

22 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - gminy - Gmina deklarująca chęć udziału zobowiązuje się współpracować z Demokratyczną Unią Kobiet w realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty Gmina deklarująca chęć udziału zobowiązuje się współpracować z Demokratyczną Unią Kobiet w realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty Gmina zobowiązuje się do udostępnienia stosownego lokalu do prowadzenia zajęć Gmina zobowiązuje się do udostępnienia stosownego lokalu do prowadzenia zajęć Gmina zobowiązuje się wspierać funkcjonowanie ośrodków edukacji przedszkolnej Gmina zobowiązuje się wspierać funkcjonowanie ośrodków edukacji przedszkolnej Gmina podpisuje porozumienie z autorami projektu Gmina podpisuje porozumienie z autorami projektu Gmina jest odpowiedzialna za rekrutację dzieci do projektu Gmina jest odpowiedzialna za rekrutację dzieci do projektu

23 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciele - Posiadanie kwalifikacji do pracy z grupą przedszkolną Posiadanie kwalifikacji do pracy z grupą przedszkolną Chęć rozwijania kwalifikacji Chęć rozwijania kwalifikacji Znajomość specyfiki środowiska lokalnego Znajomość specyfiki środowiska lokalnego Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w projekt Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w projekt

24 Opis planowanych w projekcie działań Promocja projektu Promocja projektu Kampania edukacyjno-informacyjna dla samorządów i społeczności lokalnej, Kampania edukacyjno-informacyjna dla samorządów i społeczności lokalnej, Przygotowanie gmin do realizacji projektu, podpisanie porozumień o współpracy i umów partycypacyjnych Przygotowanie gmin do realizacji projektu, podpisanie porozumień o współpracy i umów partycypacyjnych Rekrutacja dzieci i nauczycieli, Rekrutacja dzieci i nauczycieli, Przygotowanie, rozpoczęcie działalności i bieżąca działalność punktów przedszkolnych Przygotowanie, rozpoczęcie działalności i bieżąca działalność punktów przedszkolnych Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców dzieci (2 moduły) Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców dzieci (2 moduły) Zorganizowanie konferencji upowszechniającej rezultaty Zorganizowanie konferencji upowszechniającej rezultaty Monitoring i ewaluacja realizacji projektu Monitoring i ewaluacja realizacji projektu

25 Sposoby promocji projektu strona internetowa projektu oraz strony internetowe gmin strona internetowa projektu oraz strony internetowe gmin konferencje: startowa i zamykająca projekt konferencje: startowa i zamykająca projekt materiały edukacyjne i promocyjne na konferencjach materiały edukacyjne i promocyjne na konferencjach udział w programie regionalnej telewizji, artykuły w lokalnej prasie udział w programie regionalnej telewizji, artykuły w lokalnej prasie plakaty i ulotki promujące projekt plakaty i ulotki promujące projekt oznaczenie ośrodków tablicami informacyjnymi,. oznaczenie ośrodków tablicami informacyjnymi,.

26 Planowane rezultaty projektu Rezultaty twarde : utworzenie 15 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których będzie uczęszczało 215 dzieci w wieku 3-5 lat utworzenie 15 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których będzie uczęszczało 215 dzieci w wieku 3-5 lat przeprowadzenie badania 215 dzieci w ramach konsultacji logopedycznych, psychologicznych, profilaktyki zdrowia przeprowadzenie badania 215 dzieci w ramach konsultacji logopedycznych, psychologicznych, profilaktyki zdrowia utworzenie portalu internetowego utworzenie portalu internetowego przeszkolenie 60 rodziców z zakresu metodycznych i administracyjnych aspektów funkcjonowania ośrodków edukacji przedszkolnej przeszkolenie 60 rodziców z zakresu metodycznych i administracyjnych aspektów funkcjonowania ośrodków edukacji przedszkolnej wyposażenie 60 rodziców w wiedzę i umiejętności z zakresu technik pracy z dziećmi wyposażenie 60 rodziców w wiedzę i umiejętności z zakresu technik pracy z dziećmi opracowanie i rozpowszechnienie 60 sztuk publikacji- modelowej metodyki działania ośrodków opracowanie i rozpowszechnienie 60 sztuk publikacji- modelowej metodyki działania ośrodków

27 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie : wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków w zakresie rozwoju, wyuczenia nowych umiejętności i nawyków. wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków w zakresie rozwoju, wyuczenia nowych umiejętności i nawyków. zwiększenie zakresu wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci w społeczności lokalnej - wzrost motywacja rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi (angażowanie rodziców w pracę ośrodków), zwiększenie zakresu wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci w społeczności lokalnej - wzrost motywacja rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi (angażowanie rodziców w pracę ośrodków), zaktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk edukacyjnych, zaktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk edukacyjnych, upowszechnianie nowoczesnych technik IT (portal internetowy, możliwość korzystania z internetu w punktach przedszkolnych) upowszechnianie nowoczesnych technik IT (portal internetowy, możliwość korzystania z internetu w punktach przedszkolnych) podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat edukacji przedszkolnej podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat edukacji przedszkolnej

28 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Renata Berent-Mieszczanowicz Renata Berent-Mieszczanowicz


Pobierz ppt "Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google