Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - partnerska koncepcja wdrażania PO KL w województwie pomorskim POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - partnerska koncepcja wdrażania PO KL w województwie pomorskim POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - partnerska koncepcja wdrażania PO KL w województwie pomorskim POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - partnerska koncepcja wdrażania PO KL w województwie pomorskim Gdańsk, 28 listopada 2007 r.

2 PO KL wskazuje PARTNERSTWO LOKALNE jako istotny instrument wspierający osiągnięcie celów Programu Cel główny PARTNERSTWA budowanie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

3 Wniosek wynikający z analizy problemów społeczno - gospodarczych powiatów województwa pomorskiego brak wymiany informacji lub/i niedostateczna współpraca między: przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy

4 NOWATORSKA KONCEPCJA wdrażania PO KL w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013

5 NOWATORSKA KONCEPCJA WDRAŻANIA PO KL NOWATORSKA KONCEPCJA WDRAŻANIA PO KL w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 PARTNERSTWO POWIATOWE szansa stworzenia własnej ścieżki rozwoju społecznego i gospodarczego POROZUMIENIE PARTNERSKIE samorządy powiatowe, samorządy gmin, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk gospodarczych, przedsiębiorcy

6 PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Międzysektorowe, kompleksowe, zintegrowane podejście do lokalnych problemów i celów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego; Obszary: rynek pracy, przedsiębiorczość, integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja, rozwój obszarów wiejskich; Zgodność z celami i kierunkami interwencji EFS w Polsce w latach 2007-2013.

7 SPOTKANIA Z POWIATAMI (1) Od 11 stycznia do 16 marca 2007 r. - I etap spotkań we wszystkich powiatach województwa pomorskiego: - omówienie możliwości optymalnego wykorzystania wsparcia EFS w latach 2007-2013 w powiatach, - podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac nad PPnRZiSS, - powołanie zespołów roboczych do prac nad Programami. Od kwietnia do czerwca 2007 r. – II etap spotkań z koordynatorami zespołów roboczych do prac nad Programami: - omówienie bieżących spraw zw. z opracowywaniem Programów, - przekazywanie aktualnych informacji i materiałów dot. systemu wdrażania POKL. Wyznaczeni pracownicy DEFS pełnią rolę opiekunów poszczególnych powiatowych zespołów roboczych

8 SPOTKANIA Z POWIATAMI (2) 22 czerwiec 2007 r. – Spotkanie ogólne z koordynatorami zespołów roboczych ds. opracowania Programów - podsumowanie prac nad Programami, 16 lipca 2007 r. – Spotkanie robocze z koordynatorami zespołów roboczych ds. opracowania Programów - wypracowanie wspólnego stanowiska dot. usankcjonowania Programów na poziomie powiatów. Od sierpnia 2007 r. – Spotkania indywidualne z koordynatorami zespołów roboczych ds. opracowania Programów - omówienie opracowanych Programów W zorganizowanych spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 1 000 przedstawicieli środowisk lokalnych 19 Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej

9 ZAKRES Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) 1. Diagnoza - Opis stanu wyjściowego powiatu, - Analiza danych zawartych w opisie stanu wyjściowego, w wyniku której powstaje lista najistotniejszych barier w rozwoju powiatu. 2. Cele - Ustalenie, w oparciu o diagnozę, pożądanego stanu jaki możliwy jest do osiągnięcia w danych warunkach realizacji, - Ustalenie pożądanych wskaźników charakteryzujące zaplanowane cele. 3. Sposób wdrażania - Analiza możliwych ścieżek realizacji zaplanowanych celów, - Określenie tematów i liczby projektów realizujących ustalone cele. 4. Harmonogram - Zaplanowanie w czasie głównych etapów realizacji programu. 5. Struktura zarządzania - Zaplanowanie optymalnej struktury zarządzania programem i jego częściami. 6. Monitoring i ewaluacja - Opracowanie systemu monitorowania realizacji programu i zmian wskaźników, - Opracowanie planu ewaluacji poszczególnych etapów realizacji programu i jego całości. 7. Budżet - Oszacowanie i zaplanowanie w czasie wydatków związanych z realizacją programu (szacunkowe wartości projektów + wydatki związane z obsługą programu).

10 POTENCJAŁ REGIONU w aplikowaniu o środki EFS w ramach PO KL w latach 2007 – 2010 Maj 2007 – przekazanie do koordynatorów zespołów roboczych wzoru fiszki projektowej, Czerwiec 2007 – przesłanie do DEFS wstępnych fiszek projektowych dot. projektów planowanych do złożenia w ramach konkursów w latach 2007/2008 Wpłynęło 590 fiszek projektowych na kwotę 647 510 206 PLN

11 ANALIZA WSTĘPNYCH FISZEK PROJEKTOWYCH – preferowane formy wsparcia W zakresie integracji społecznej np.: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe), W zakresie zatrudnienia np.: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy, organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, W zakresie wyrównania szans edukacyjnych np.: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

12 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - partnerska koncepcja wdrażania PO KL w województwie pomorskim POWIATOWE PROGRAMY NA RZECZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google