Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolachSzczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolachSzczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich."— Zapis prezentacji:

1 Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolachSzczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

2 Beneficjent: Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów Gmina Miasto Rzeszów Jednostka realizująca: Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rzeszowa Urząd Miasta Rzeszowa Miejsce realizacji projektu: Miejsce realizacji projektu: 36 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów 36 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 01.10.2009 r. - 31.07.2012 r. 01.10.2009 r. - 31.07.2012 r. Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel główny projektu to: wyrównywanie do końca lipca 2012 roku szans edukacyjnych u 1100 dzieci poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w 36 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów. wyrównywanie do końca lipca 2012 roku szans edukacyjnych u 1100 dzieci poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w 36 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

4 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiotem projektu jest: Przedmiotem projektu jest: przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i logopedycznych, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, dla dzieci z wadami wymowy bądź dysfunkcjami ruchowymi; przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i logopedycznych, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, dla dzieci z wadami wymowy bądź dysfunkcjami ruchowymi; zajęcia realizowane są na terenie rzeszowskich przedszkoli, w godzinach pracy placówek; zajęcia realizowane są na terenie rzeszowskich przedszkoli, w godzinach pracy placówek; rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

5 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planuje się, że w zajęciach rehabilitacyjnych weźmie udział 760 osób; Planuje się, że w zajęciach rehabilitacyjnych weźmie udział 760 osób; a w zajęciach logopedycznych weźmie udział 470 osób. a w zajęciach logopedycznych weźmie udział 470 osób.

6 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenie przy pisaniu projektu: dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach, dzieci napotykające na bariery o charakterze zdrowotnym będą miały zapewniony równy dostęp do usług edukacyjnych; dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach, dzieci napotykające na bariery o charakterze zdrowotnym będą miały zapewniony równy dostęp do usług edukacyjnych; realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w rzeszowskich przedszkolach. realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w rzeszowskich przedszkolach.

7 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Cel główny będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzrost świadomości u rodziców w zakresie wczesnego wykrycia wzrost świadomości u rodziców w zakresie wczesnego wykrycia i niwelowania deficytów rozwojowych dzięki organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w przedszkolach; i niwelowania deficytów rozwojowych dzięki organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w przedszkolach; poprawę stanu zdrowia przedszkolaków poprzez udział w zajęciach korekcyjnych; poprawę stanu zdrowia przedszkolaków poprzez udział w zajęciach korekcyjnych; podniesienie atrakcyjności wychowania przedszkolnego w 36 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów; podniesienie atrakcyjności wychowania przedszkolnego w 36 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów; konstruktywna współpracę między przedszkolem i rodziną konstruktywna współpracę między przedszkolem i rodziną (jedność celów, zadań); (jedność celów, zadań); podniesienie pewności siebie przedszkolaków poprzez zniwelowanie deficytów rozwojowych. podniesienie pewności siebie przedszkolaków poprzez zniwelowanie deficytów rozwojowych.

8 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet projektu to kwota: 2 738 949,00 PLN 2 738 949,00 PLN z czego 98,5% stanowi dofinansowanie z czego 98,5% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a 1,5% to wkład własny Budżetu Miasta Rzeszowa. a 1,5% to wkład własny Budżetu Miasta Rzeszowa.

9 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt złożony jest z pięciu zadań, wśród których największą cześć budżetu obejmują zadania: Zadanie 3 Zajęcia rehabilitacyjne Zadanie 3 Zajęcia rehabilitacyjne Zadanie 4 Zajęcia logopedyczne Zadanie 4 Zajęcia logopedyczne Realizacja tych dwóch zadań w ciągu 3 lat to kwota ponad 2 000 000,00 PLN Realizacja tych dwóch zadań w ciągu 3 lat to kwota ponad 2 000 000,00 PLN

10 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu 36 rzeszowskich przedszkoli doposażono w sprzęty: - logopedyczne, w tym: drukarki i notebooki wraz z oprogramowaniem logopedycznym, lustra logopedyczne i inne materiały pomocnicze do zajęć; - rehabilitacyjne, w tym: zestawy przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych, gry rozwijające zmysł dotyku i inne.

11 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki rekrutacji do projektu: projekcie uczestniczą dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym; projekcie uczestniczą dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym; zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów; uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów; wymagające zajęć specjalistycznych lub ich kontynuacji z zakresu logopedii lub/i rehabilitacji. wymagające zajęć specjalistycznych lub ich kontynuacji z zakresu logopedii lub/i rehabilitacji.

12 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W projekcie w szczególności uczestniczą dzieci: niepełnosprawne: posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wymagające zajęć specjalistycznych lub ich kontynuacji; niepełnosprawne: posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wymagające zajęć specjalistycznych lub ich kontynuacji; z rodzin wielodzietnych; z rodzin wielodzietnych; z rodzin korzystających z pomocy OPS; z rodzin korzystających z pomocy OPS; z rodzin objętych opieką kuratorską. z rodzin objętych opieką kuratorską.

13 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki rekrutacji do projektu: Rodzic lub opiekun prawny może zgłosić dziecko zarówno do udziału w zajęciach logopedycznych jak i rehabilitacyjnych, tym samym dziecko z wadą wymowy i dysfunkcją ruchową może uczestniczyć w obu formach zajęć jednocześnie.

14 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki rekrutacji do projektu: każde z kryteriów kwalifikacyjnych jest punktowane; każde z kryteriów kwalifikacyjnych jest punktowane; do projektu kwalifikowane są dzieci, które zdobędą największą ilość punktów wynikającą z tych kryteriów. do projektu kwalifikowane są dzieci, które zdobędą największą ilość punktów wynikającą z tych kryteriów.

15 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki rekrutacji do projektu: w rekrutacji uwzględnia się, że w każdym przedszkolu zostanie objętych zajęciami logopedycznymi około 11% dzieci uczęszczających do danego przedszkola i zajęciami rehabilitacyjnymi około 17% dzieci uczęszczających do danego przedszkola. w rekrutacji uwzględnia się, że w każdym przedszkolu zostanie objętych zajęciami logopedycznymi około 11% dzieci uczęszczających do danego przedszkola i zajęciami rehabilitacyjnymi około 17% dzieci uczęszczających do danego przedszkola. w przypadku przedszkoli, gdzie funkcjonuje oddział specjalny lub integracyjny, zajęciami logopedycznymi objętych zostanie 13% dzieci, zaś rehabilitacyjnymi 20% dzieci. w przypadku przedszkoli, gdzie funkcjonuje oddział specjalny lub integracyjny, zajęciami logopedycznymi objętych zostanie 13% dzieci, zaś rehabilitacyjnymi 20% dzieci.

16 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja została rozplanowana na trzy tury: pierwsza odbyła się w okresie od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. pierwsza odbyła się w okresie od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. druga odbyła się w okresie od 9 do 30 września 2010 r. druga odbyła się w okresie od 9 do 30 września 2010 r. trzecia odbędzie się w okresie od 1 do 30 września 2011 r. trzecia odbędzie się w okresie od 1 do 30 września 2011 r. Dzięki takiemu rozplanowaniu rekrutacji w projekcie będą mogły uczestniczyć dzieci z kilku roczników: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

17 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w grupach; odbywają się w grupach; grupy liczą po 5 do 10 osób; grupy liczą po 5 do 10 osób; odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu w przedszkolu; odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu w przedszkolu; trwają od 20 do 25 minut; trwają od 20 do 25 minut; odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach pracy przedszkola. odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach pracy przedszkola.

18 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia logopedyczne: odbywają się indywidualnie z każdym dzieckiem; odbywają się indywidualnie z każdym dzieckiem; odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu w przedszkolu; odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu w przedszkolu; trwają od 18 do 20 minut; trwają od 18 do 20 minut; odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach pracy przedszkola. odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach pracy przedszkola.

19 Projekt Szczęśliwe przedszkolaki program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Opracowała: Opracowała: Magdalena Pytel Kierownik projektu


Pobierz ppt "Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolachSzczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google