Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój postaw obywatelskich na obszarach wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój postaw obywatelskich na obszarach wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój postaw obywatelskich na obszarach wiejskich
Beata Pawłowicz Halina Wankowska – Marczak Koordynatorka: Dorota Bregin PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Cel projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych w 10 gminach wiejskich w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

3 Harmonogram

4 Zobowiązania Fundacji (1)
koordynacja projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie 2,5-dniowych warsztatów wprowadzających dla lokalnych koordynatorek/ów i animatorek/ów przeprowadzenia dwóch 2-dniowych i jednego 1-dniowego seminariów gminnych oraz pomocy w przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sołectwach, w ramach których wypracowane zostaną lokalne strategie (styczeń – czerwiec 2013).

5 Zobowiązania Fundacji (2)
Przeprowadzenie 4-godzinnego seminarium prezentującego zapisy strategii społeczności lokalnej, w ramach którego zostanie wybrany zespół monitorujący jej wdrażanie (czerwiec 2013). Przeszkolenie zespołu monitorującego wdrażanie zapisów strategii i wspierania zespołu w pracy (wrzesień 2013 – marzec 2014).

6 Zobowiązania gmin (1) wyznaczenia osoby do kontaktów z Fundacją i koordynacji projektu na terenie gminy, rekrutacji 20 osób z terenu gminy reprezentujących różne grupy i sołectwa: władze i radę gminy, organizacje pozarządowe, nauczycieli/lki przedszkoli i szkół, pracowników/ce biblioteki, świetlic, ośrodka kultury, pomocy społecznej, rodziców małych dzieci do udziału w seminariach, zapewnienia sali podczas seminariów,

7 Zobowiązania gmin (2) aktywnego analizowania sytuacji małych dzieci w gminie i pracy nad formułowaniem zapisów strategii a także udzielenia wsparcia animatorom/kom w przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz zespołowi monitorującemu w prowadzeniu ewaluacji wdrażania strategii. zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o wspólnie realizowanym projekcie i źródle jego finansowania i okresowego (nie rzadziej niż raz na 6 tygodni) ich aktualizowania.

8 Finanse (1) Fundacja pokrywa koszty:
przygotowanie i druk plakatu promującego projekt poczęstunek na seminariach opracowania strategii: 400 zł x 5 dni przejazdy lokalne animatorek/ów: 200 zł/osoba koszty opracowania wyników konsultacji społecznych w sołectwach: 200 zł/sołectwo koszty materiałów i drobnego sprzętu (dyktafon, aparat fotograficzny): 1000 zł/gmina poczęstunek na seminariach prezentujących zapisy: 700 zł/gmina

9 Finanse (2) koszty przeszkolenia zespołów monitorujących wdrażanie strategii koszty materiałów do pracy Zespołów Monitorujących: 1000 zł/zespół wyżywienie na spotkaniach Zespołów Monitorujących: 6 spotkań x 200 zł koszty przejazdów lokalnych Zespołów Monitorujących: 360 zł/osoba wynagrodzenie osoby prezentującej wyniki monitoringu na seminarium: 500 zł/osoba poczęstunek na seminaria: 700 zł/seminarium

10 Zadania koordynatorki/ra
Kontakt z Fundacją Komeńskiego w sprawie postępów projektu Organizacja i obecność na seminariach Współpraca z animatorem/ką Dokumentowanie wkładu własnego gminy (użyczenia sal na seminaria)

11 Zadania animatorki/ra
Wsparcie koordynatorki/ra w organizacji seminariów Rzecznictwo i zachęcanie do udziału w projekcie Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sołectwach Dokumentowanie pracy realizowanej w ramach wolontariatu (na kartach pracy wolontariusza/ki)

12 „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”
Jan Amos Komeński

13 Dziękujemy za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego E-mai: Telefon: 3


Pobierz ppt "Rozwój postaw obywatelskich na obszarach wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google