Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Profesjonalne Kadry Opolszczyzny II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Profesjonalne Kadry Opolszczyzny II"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Profesjonalne Kadry Opolszczyzny II
Barbara Zabiega-Wikowska Plan zajęć Fundusze europejskie - wprowadzenie Fundusze strukturalne w województwie opolskim W jaki sposób pozyskać dotację? Wymagane dokumenty

2 Fundusze Europejskie -wprowadzenie

3 organizacje non-profit
Fundusze UE Dotacja samorządy szpitale szkoły organizacje non-profit przedsiębiorcy pracownicy

4 Rozpoznawanie nazewnictwa
Ćwiczenie 1 Rozpoznawanie nazewnictwa

5 Fundusze Europejskie - skąd się wzięły?
Jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki spójności, polegającej na zmniejszaniu różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy regionami i krajami UE. Polityka ta jest realizowana za pomocą Funduszy Europejskich, w ramach których wyróżniamy Fundusze Strukturalne finansujące projekty regionalne i Fundusz Spójności dla projektów o zasięgu krajowym.

6 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

7 Skąd UE ma pieniądze? Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii), z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT) ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej Źródło Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Budżetu 

8 Składki państw nie będących członkami UE
Dodatkowo: Podatki dochodowe Składki państw nie będących członkami UE Kary

9 Przychody UE uzależnione są od poziomu gospodarczego państw członkowskich Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do Unii Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymują więcej dotacji unijnych. Przykładowo, Polska należy do tych krajów, które wpłacają o wiele mniej, niż otrzymują od Unii Europejskiej. Rok do Polski trafiło 7,8 miliarda euro (7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków). Po zapłaceniu składki, „na czysto” Polska zarobiła około 5,1 miliarda euro. suma, którą wpłacamy do budżetu Unii stanowi tylko ¼ tego, co otrzymujemy. w latach Polska otrzyma od Unii Europejskiej w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu odda 22 miliardy euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma około 65 miliardów euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich.

10 Nie każdy wie… że dotacje to nie tylko pieniądze UE

11 Czy wszystkie regiony otrzymują wsparcie?
NUTS Obszar Unii Europejskiej podzielony jest na tzw. NUTS-y, czyli obszary, których wytypowanie i nazwanie ułatwia wybór regionów, które potrzebują wsparcia. NUTS, czyli Nomenclature of Units for Territorial Statistics, to po polsku Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej. W Unii Europejskiej istnieje pięć poziomów tej klasyfikacji i obejmują one całe terytorium Unii Europejskiej. Jednostki typu NUTS były także wyznaczane w krajach starających się o wejście do Unii Europejskiej

12 NUTS - Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej – w POLSCE
NUTS 1 - regiony - grupujące województwa (6), NUTS 2 - województwa (16), (makroregiony NUTS 3 - podregiony - zgrupowanie kilku powiatów (45), NUTS 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu (379), NUTS 5 - gminy (2489)

13 Cele polityki spójności (2007- 2013)
Cel 1 – Konwergencja - czyli wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych Na ten cel przeznaczone jest ok. 80 % środków z polityki spójności. Cel 2 - Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – wspierające zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Na ten cel przeznaczone jest ok.16 % środków z polityki spójności. Cel 3 - Europejska współpraca terytorialna - obejmuje poziom transgraniczny, transnarodowy oraz międzyregionalny. Na ten cel przeznaczone jest ok. 4% środków polityki spójności.

14 Polityka Spójności UE (2007-2013)
Schemat Polityka Spójności UE ( ) FUNDUSZE STRUKTURALNE UE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 Europejski Fundusz Społeczny
Jeden z Funduszy Strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia:  aktywna polityka rynku pracy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie ustawiczne, adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

16 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusz wchodzący w skład funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia na rzecz rozbudowy infrastruktury, lokalnych inicjatyw rozwojowych oraz na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

17 Fundusz Spójności Jest instrumentem polityki spójności UE, niewchodzącym w skład Funduszy Strukturalnych, to tzw. instrument ekonomiczno - polityczny. W odróżnieniu od Funduszy Strukturalnych, Fundusz Spójności finansuje przedsięwzięcia obejmuje całe państwa (nie regiony).

18 Narodowa Strategia Spójności
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny, określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele NSS będą realizowane za pomocą programów operacyjnych.

19 Programy Operacyjne (PO)
Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

20 Źródła finansowania projektów
Łączna suma na realizację założeń NSS w latach wyniesie 85, 6 mld euro, z czego: 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu unijnego; 11,9 mld ze środków publicznych ( w tym 5,9 mld z budżetu państwa); Około 6,4 mld euro zostanie uzyskanych ze środków prywatnych.

21 Podział środków finansowych
PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro); PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro); PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro); PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro); 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro); PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro); Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro); Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (2% czyli 1,3 mld euro).

22 Finansowanie Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
Program Infrastruktura i Środowisko – finansowany z EFRR i FS Program Innowacyjna Gospodarka – finansowany z EFRR Program Kapitał Ludzki – finansowany z EFS Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR 16 programów regionalnych – finansowane z EFRR

23 KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 17 października 2010 r. złożono wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 349,9 mld zł. podpisano z beneficjentami 43 509 umowy o dofinansowanie na kwotę 195,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych,

24 Opis poszczególnych Programów Operacyjnych

25 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez: rozwój infrastruktury technicznej z zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. ochronę i poprawę stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Obejmuje swoim zasięgiem następujące sektory: środowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie, szkolnictwo wyższe.

26 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

27 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych ) - najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

28 Instytucje pośredniczące POIiŚ
Ministerstwo Środowiska (Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – (priorytet I-V) Ministerstwo Infrastruktury (Departament Funduszy UE) – (priorytet VI-VIII) Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) - (priorytet IX-X) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich) - (priorytet XI) Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Europejskich) – (priorytet XII) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Funduszy Europejskich) - (priorytet XIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

29 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / tel (działania 1.1, 2.1, 2.2, , , ,10.4) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych / tel – (działania ) Centrum Unijnych Projektów Transportowych / tel (działania , , )

30 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia)
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej / tel (działanie , 10.4) Instytut Nafty i Gazu / tel (działanie ) Władza Wdrażająca Programy Europejskie / tel (działanie )

31 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia)
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / tel (działanie 12.1, 12.2) Ośrodek Przetwarzania Informacji / tel – (działanie 13.1) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

32

33 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

34 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Słowem kluczem w POIG jest słowo „Innowacyjność”. Program ten koncentruje się na bezpośrednim wsparciu dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości. POIG dba również o wsparcie systemowe, aby zapewnienić rozwoju środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach POIG wspierane będą działania: mające na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. przyczyniające się do wzrostem konkurencyjności polskiej nauki oraz zwiększające udział innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, zwiększające rolę nauki w rozwoju gospodarczym tworzące trwałe i lepsze miejsca pracy, przyczyniające się do wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.

35 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
W ramach Programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. W ramach Programu nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Innowacyjność to „zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych”.

36 Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Priorytet IX Pomoc techniczna

37 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

38 Instytucje pośredniczące POIG
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Wdrożeń i Innowacji) - (priorytet I-II) Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) - (priorytet III-VI) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Społeczeństwa Informacyjnego) (priorytet VII-VIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

39 Instytucje wdrażające POIG (pośredniczące II stopnia)
Ośrodek Przetwarzania Informacji / tel – (poddziałanie , działanie 1.3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / tel (działania 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2) Bank Gospodarstwa Krajowego (Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Wydział Kredytu Technologicznego) / tel (działanie 4.3)

40 Instytucje wdrażające POIG (pośredniczące II stopnia)
Polska Organizacja Turystyczna (Departament Funduszy Europejskich) – (działania 6.3, 6.4) /tel Ministerstwo Gospodarki (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) - (działanie 4.5, poddziałanie 6.2.2) / tel Władza Wdrażająca Programy Europejskie (działania 7.1, 8.3, 8.4) / tel Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

41

42 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skupia się przede wszystkim na efektywnym rozwoju zasobów ludzkich. Związany jest więc z następującymi obszarami: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

43 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cel główny Programu to: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. PO KL wspiera więc działania polegające na: podnoszeniu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; zmniejszaniu obszarów wykluczenia społecznego; poprawie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; upowszechnianiu edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; zwiększaniu potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości; wzroście spójności terytorialnej.

44 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc techniczna

45 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

46 Instytucje pośredniczące POKL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania) - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej (Departament Funduszy Strukturalnych) - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Deprtament Wdrożeń i Innowacji) (priorytet IV) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - (priorytet V) Wydział EFS przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - tel. (0 71) Nie dotyczy w przypadku priorytetu X

47 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich / tel – (działanie 1.1 – 1.2) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (działanie ) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / tel (działanie 2.1)

48 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych / tel – (działanie 2.3) Departament Wdrożeń i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego / tel priorytet IV

49 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / tel (działanie 5.1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / tel – (działanie 5.2)

50 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Departament Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej / tel - (działanie ) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, Wrocław – (priorytet VI,VII,VIII,IX)

51

52 ROEFS-y Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna! Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, które mogą być sfinansowane ze środków EFS. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz informacji.

53 Regionalne Programy Operacyjne
Regionalne Programy Operacyjne są to programy stworzone odrębnie dla każdego województwa. W całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i rekreacji, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, rozwoju miast, a także przyczyniające się do lepszego rozwoju przedsiębiorstw.

54 Regionalne Programy Operacyjne
Każde województwo posiada odrębny Regionalny Program Operacyjny. Jest ich zatem aż 16. Władze każdego województwa miały za zadanie opracować taki dokument, który następnie był konsultowany z władzami krajowymi i unijnymi. Każde województwo ma swoją specyfikę, wiec w ramach poszczególnych RPO występują różnice. Może się okazać, że niektóre inwestycje można zrealizować z dotacji z RPO w jednym województwie, a w innym nie. Z każdego RPO finansuje się dotacje na rozwój infrastruktury i co najważniejsze są to przedsięwzięcia nie wykraczające poza zakres 1 województwa. Jeżeli chcemy sfinansować przedsięwzięcie o zasięgu większym niż 1 województwo lub są to inwestycje bardzo duże (np. 20 mln) to korzystamy z programów krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

55 Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje w ramach RPO otrzymać mogą między innymi: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, kościoły i związki wyznaniowe, szpitale.

56 RPO WO Instytucja Zarządzająca
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

57 RPO WO Instytucja Pośrednicząca
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

58 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw (o najniższym poziomie PKB): warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

59 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Celem głównym Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć główny cel w ramach programu będą wspierane działania polegające na: stymulowaniu rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy; zwiększeniu dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej; rozwoju wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich; poprawianiu dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej; zwiększeniu roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu; optymalizacji procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.

60 PO Rozwój Polski Wschodniej Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 adres do korespondencji: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych ul. Wspólna 2/ Warszawa

61 PO Rozwój Polski Wschodniej Instytucja Pośrednicząca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  ul. Pańska 81/ Warszawa

62 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

63 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

64 Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Program stanowi pomoc techniczną we wszystkich programach operacyjnych na lata Cele szczegółowe POPT : zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych; skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSS oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSS. 

65 Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów operacyjnych
PO Infrastruktura i Środowisko – PO Innowacyjna Gospodarka – PO Kapitał Ludzki – PO Rozwój Polski Wschodniej – PO Pomoc Techniczna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego –

66 Inne programy finansowane z Funduszy Europejskich
Europejska Współpraca Terytorialna – PO Rozwój Obszarów Wiejskich – PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – Informacje dodatkowe

67 Cdn…


Pobierz ppt "Projekt: Profesjonalne Kadry Opolszczyzny II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google