Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 Programy Operacyjny Środki z funduszy europejskich przyznawane są w ramach dokumentów służących wdrażaniu unijnych finansów – tzw. programów operacyjnych. Każdy program operacyjny dzieli się na priorytety złożone z działań, te zaś szczegółowo określają cele, na jakie mogą być przeznaczone unijne dotacje.

4 Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

5 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) Programy Operacyjne (PO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych dróg, autostrad, lotnisk, przez co umożliwia podnoszenie poziomu i jakości życia. Jednocześnie program dotuje projekty wspierające dorobek kulturowy państwa, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego.

7 Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

8 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

9 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.pois.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl najważniejszymi dokumentami są:

10 Instytucje pośredniczące PO IiŚ Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl – (priorytet I-V)www.mos.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl – (priorytet VI-VIII)www.mi.gov.pl Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl - (priorytet IX-X)www.mg.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl - (priorytet XI) www.mkidn.gov.pl Ministerstwo Zdrowia www.mzios.gov.pl – (priorytet XII)www.mzios.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl - (priorytet XIII)www.mnisw.gov.pl Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

11 Instytucje wdrażające PO IiŚ (pośredniczące II stopnia) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl / tel. 022 459 01 00 - (priorytet I-IV, działanie 9.1, 9.3)www.nfosigw.gov.pl Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych www.ckps.pl / tel. 022 356 18 16 – (priorytet V)www.ckps.pl Centrum Unijnych Projektów Transportowych www.cupt.gov.pl / tel. 022 522 50 74 - (priorytet VI-VIII)www.cupt.gov.pl

12 Instytucje wdrażające PO IiŚ (pośredniczące II stopnia) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej www.ipieo.pl / tel. 022 510 02 00 - (działanie 9.4-9.6, 10.3)www.ipieo.pl Instytut Nafty i Gazu www.inig.pl / tel. 012 421 00 33 - (działanie 10.1-10.2)www.inig.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 87 39 - (działanie 11.1-11.3)www.wwpwp.gov.pl

13 Instytucje wdrażające PO IiŚ (pośredniczące II stopnia) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl / tel. 022 597 09 27 - (działanie 12.1)www.csioz.gov.pl Ośrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 – (działanie 12.2 – 13.1)www.opi.org.pl Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

14

15 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

16 Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

17 Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Priorytet IX Pomoc techniczna

18 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

19 Instytucje pośredniczące PO IG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl - (priorytet I-II) www.mnisw.gov.pl Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl - (priorytet III-VI)www.mg.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl - (priorytet VII-VIII) www.mswia.gov.pl Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

20 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia) Ośrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 – (działanie 1.1)www.opi.org.pl Ośrodek Przetwarzania Informacji – (działanie 1.3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (działanie 1.4)www.parp.gov.pl

21 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – (priorytet III, działanie 4.1- 4.2, działanie 4.4) Departament Instrumentów Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki www.mg.gov.pl / tel. 022 693 50 00 - (działanie 4.5)www.mg.gov.pl

22 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – priorytet V Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – (działanie 6.1) Departament Instrumentów Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki (działanie 6.2) Polska Organizacja Turystyczna www.pot.gov.pl / tel. 022 536 70 80 – (działanie 6.4)www.pot.gov.pl

23 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia) Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 87 39 - priorytet VIIwww.wwpwp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - (działanie 8.1-8.2) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 8.3-8.4) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

24

25 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym: studentów, pracowników sektora państwowego i prywatnego. Jednocześnie program dotuje projekty z zakresu zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.

26 Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc techniczna

28 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.efs.gov.pl najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

29 Instytucje pośredniczące PO KL Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.plwww.mps.gov.pl - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.plwww.men.gov.pl - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl - (priorytet IV)www.mnisw.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl - (priorytet V) Wydział EFS przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego - (priorytet VI- X ) www.pokl.lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl

30 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl / tel. 022 237 00 00 – (działanie 1.1 – 1.2)www.crzl.gov.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (działanie 1.3.2-1.3.7) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (działanie 2.1)www.parp.gov.pl

31 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych www.nauka.gov.pl / tel. 022 529 23 03 – (działanie 2.3)www.nauka.gov.pl Departament Wdrożeń i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.plwww.mnisw.gov.pl / tel. 022 529 23 32 - priorytet IV

32 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl / tel. 022 694 60 80 - (działanie 5.1)www.kprm.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl / tel. 022 621 20 20 – (działanie 5.2)www.mswia.gov.pl

33 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia) Departament Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl / tel. 022 693 48 24www.mps.gov.pl - (działanie 5.4-5.5) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl / tel. 042 632 01 12www.wup.lodz.pl – (priorytet VI, VII) Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. POKL www.pokl.lodzkie.pl / tel. 042 633 33 92 www.pokl.lodzkie.pl - (priorytet VIII, IX)

34

35 Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizacją non profit, świadczącą usługi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie z EFS. W każdym województwie znajdują się regionalne ośrodki, tzw. Regionalne Ośrodki EFS

36

37 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje swoim działaniem 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a jego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej. Program jest wsparciem projektów dotujących przede wszystkim komunikację, gospodarkę oraz informatyzację społeczeństwa najbiedniejszych regionów Polski. Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

38 Priorytety Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

39 Priorytet I Nowoczesna gospodarka Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Priorytet IV Infrastruktura transportowa Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Priorytet VI Pomoc Techniczna

40 Instytucja zarządzająca: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/ PORPW www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/ PORPW najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

41 Instytucje pośredniczące PO RPW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 46 www.parp.gov.pl - (priorytet I–II) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Projektów Infrastrukturalnych) www.parp.gov.pl / tel. 432 80 46 www.parp.gov.pl – (priorytet III-V) Nie dotyczy w przypadku działań priorytetu VI

42 Instytucje wdrażające PO RPW (pośredniczące II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

43

44 Celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania środków unijnych. Program finansuje system wdrażania oraz szkolenia, spotkania i akcje informacyjne o funduszach. Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA

45 Priorytety Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

46 Priorytet I Wsparcie zasobów ludzkich Priorytet II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO Priorytet III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Priorytet IV Komunikacja i promocja

47 Instytucja zarządzająca Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POPT najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

48 Instytucje pośredniczące PO PT Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

49 Instytucje wdrażające PO PT (pośredniczące II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

50

51 Każde województwo posiada swój własny Regionalny Program Operacyjny. RPO finansuje projekty głównie z zakresu infrastruktury kultury, turystyki, przedsiębiorstw, edukacji i zdrowia. Są to mniejsze przedsięwzięcia niż w przypadku krajowych programów operacyjnych, nie przekraczające obszaru jednego województwa. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

52 Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

53 Priorytet I Infrastruktura transportowa Priorytet II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Priorytet V Infrastruktura społeczna Priorytet VI Odnowa obszarów miejskich

54 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.lodzkie.pl najważniejszymi dokumentami są: Urząd Marszałkowski w Łodzi – www.lodzkie.plwww.lodzkie.pl

55 Instytucje pośredniczące RPO WŁ Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

56 Instytucje wdrażające RPO W Ł (pośredniczące II stopnia) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy www.cop.lodzkie.pl / tel. 042 638 59 31www.cop.lodzkie.pl Wojewódzki Urząd Pracy www.wup.lodzkie.pl / tel. 042 632 01 12www.wup.lodzkie.pl

57 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect

58 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

59 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi Punkt RCIE Łódź poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Łódź, która mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 242/264 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 042 29 10 315; www.rcie.lodz.pl; rcie@ie.lodz.pl.pl www.rcie.lodz.plrcie@ie.lodz.pl.pl Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Katowice, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

60

61 Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, (042) 29-10-300 fax: (48-42) 637-05-86 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu Dziękujemy za uwagę Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, (042) 29-10-300 fax: (48-42) 637-05-86 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google