Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Programy Operacyjny Środki z funduszy europejskich przyznawane są w ramach dokumentów służących wdrażaniu unijnych finansów – tzw. programów operacyjnych. Każdy program operacyjny dzieli się na priorytety złożone z działań, te zaś szczegółowo określają cele, na jakie mogą być przeznaczone unijne dotacje.

4 Programy Operacyjne na lata 2007-2013
Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

5 Programy Operacyjne (PO)
Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych dróg, autostrad, lotnisk, przez co umożliwia podnoszenie poziomu i jakości życia. Jednocześnie program dotuje projekty wspierające dorobek kulturowy państwa, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego.

7 Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

8 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

9 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych ) - najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

10 Instytucje pośredniczące POIiŚ
Ministerstwo Środowiska (Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – (priorytet I-V) Ministerstwo Infrastruktury (Departament Funduszy UE) – (priorytet VI-VIII) Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) - (priorytet IX-X) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich) - (priorytet XI) Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Europejskich) – (priorytet XII) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Funduszy Europejskich) - (priorytet XIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

11 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / tel (działania 1.1, 2.1, 2.2, , , , 10.4) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych / tel – (działania ) Centrum Unijnych Projektów Transportowych / tel (działania , , )

12 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia)
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej / tel (działanie , 10.4) Instytut Nafty i Gazu / tel (działanie ) Władza Wdrażająca Programy Europejskie / tel (działanie )

13 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia)
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / tel (działanie 12.1, 12.2) Ośrodek Przetwarzania Informacji / tel – (działanie 13.1) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

14 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

15 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

16 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

17 Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Priorytet IX Pomoc techniczna

18 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) – Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: najważniejszymi dokumentami są:

19 Instytucje pośredniczące POIG
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Wdrożeń i Innowacji) - (priorytet I-II) Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) - (priorytet III-VI) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Społeczeństwa Informacyjnego) - (priorytet VII-VIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

20 Instytucje wdrażające POIG (pośredniczące II stopnia)
Ośrodek Przetwarzania Informacji / tel – (poddziałanie 1.1.1, działanie 1.3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / tel (działania 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2) Bank Gospodarstwa Krajowego (Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Wydział Kredytu Technologicznego) / tel

21 Instytucje wdrażające POIG (pośredniczące II stopnia)
Polska Organizacja Turystyczna (Departament Funduszy Europejskich) – (działania 6.3, 6.4) /tel Ministerstwo Gospodarki (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) - (działanie 4.5, poddziałanie 6.2.2) / tel Władza Wdrażająca Programy Europejskie (działania 7.1, 8.3, 8.4) / tel Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

22

23 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym: studentów, pracowników sektora państwowego i prywatnego. Jednocześnie program dotuje projekty z zakresu zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.

24 Programu Operacyjnego
Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc techniczna

26 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

27 Instytucje pośredniczące POKL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania) - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej (Departament Funduszy Strukturalnych) - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Deprtament Wdrożeń i Innowacji) (priorytet IV) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - (priorytet V) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań (priorytety od VI do IX) Nie dotyczy w przypadku priorytetu X

28 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich / tel – (działanie 1.1 – 1.2) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (działanie ) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / tel (działanie 2.1)

29 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych / tel – (działanie 2.3) Departament Wdrożeń i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego / tel priorytet IV

30 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / tel (działanie 5.1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / tel – (działanie 5.2)

31 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia)
Departament Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej / tel - (działanie )

32

33 Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizacją non profit, świadczącą usługi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie z EFS. W każdym województwie znajdują się regionalne ośrodki, tzw.Regionalne Ośrodki EFS

34

35 Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje swoim działaniem 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a jego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej. Program jest wsparciem projektów dotujących przede wszystkim komunikację, gospodarkę oraz informatyzację społeczeństwa najbiedniejszych regionów Polski.

36 Priorytety Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

37 Priorytet I Nowoczesna gospodarka
Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Priorytet IV Infrastruktura transportowa Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Priorytet VI Pomoc Techniczna

38 Instytucja zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

39 Instytucje pośredniczące PORPW
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) / tel - (priorytet I–II) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Projektów Infrastrukturalnych) / tel – (priorytet III-V) Nie dotyczy w przypadku działań priorytetu VI

40 Instytucje wdrażające PORPW (pośredniczące II stopnia)
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

41

42 Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA
Celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania środków unijnych. Program finansuje system wdrażania oraz szkolenia, spotkania i akcje informacyjne o funduszach.

43 Programu Operacyjnego
Priorytety Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

44 Priorytet I Wsparcie zasobów ludzkich
Priorytet II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO Priorytet III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Priorytet IV Komunikacja i promocja

45 Instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

46 Instytucje pośredniczące POPT
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

47 Instytucje wdrażające POPT (pośredniczące II stopnia)
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

48

49 Regionalny Program Operacyjny
Każde województwo posiada swój własny Regionalny Program Operacyjny. RPO finansuje projekty głównie z zakresu infrastruktury kultury, turystyki, przedsiębiorstw, edukacji i zdrowia. Są to mniejsze przedsięwzięcia niż w przypadku krajowych programów operacyjnych, nie przekraczające obszaru jednego województwa.

50 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

51 Priorytety WRPO Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III Środowisko przyrodnicze Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII Pomoc techniczna

52 Instytucją zarządzającą jest:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

53 Instytucja pośrednicząca WRPO
Priorytet III - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -

54

55 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

56 Europe Direct Poznań Punkt Europe Direct Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Poznań, która mieści się przy ulicy Przemysłowej 46 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i adres mailowy: Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct:

57 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

58 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
Punkt RCIE Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Poznań, która mieści się przy ulicy Bukowskiej 26/1 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

59

60 Dziękujemy za uwagę RCIE Poznań Ul. Bukowska 26/1 61-811 Tel
Dziękujemy za uwagę RCIE Poznań Ul. Bukowska 26/ Tel./fax: Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google