Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,"— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013 Konkurs 4.3 RPO WK-P

2 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Termin naboru: od 27.05.2013 r. do 07.06.2013 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. Miejsce składanie dokumentów: Punkt Informacyjno-Podawczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter Dostępna alokacja: 1 000 000,00 EURO Konkurs 4.3 RPO WK-P

3 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Uprawnieni Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy mający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działający min. 12 miesięcy Z wyłączeniem projektów MŚP polegających na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstwa. W przypadku projektów mikro i małych przedsiębiorstw działających od 12-24 m –cy obowiązkowa weryfikacja czy projekt nie jest przedmiotem dofinansowania ze środków 8.1. POIG.

4 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Intensywność wsparcia: - do 70% dla mikroprzedsiębiorstw - do 60% dla małych przedsiębiorstw -do 50% dla średnich przedsiębiorstw Maksymalna kwota wsparcia: 500 000 PLN

5 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599), - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

6 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535).

7 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 1.Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. 2. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający zastosowanie TIK w przedsiębiorstwie.

8 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P 3. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy (możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu). 4. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy MŚP. Projekt nie może być przedmiotem dofinansowania ze środków Działania 8.1. POIG.

9 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P TIK - (ICT) – polegają na usprawnieniu obrotu i obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstw poprzez implementację aplikacji informatycznych skutkujące zwiększeniem efektywności realizowanych procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym/ biznesowym. Źródło: METODOLOGIA OCENY KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Konkurs Nr RPOWKP 94/IV/4.3./2013

10 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P E - usługi - Usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe oraz usługi w których czynności sprzedaży towarów dokonywane są za pomocą sieci (e-handel).

11 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P W zakres e-usług nie wchodzą: - usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, o których mowa w dyrektywie 77/388/EWG; - usługi telekomunikacyjne w rozumieniu dyrektywy 77/388/EWG; usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej; - usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego; -hurtownie danych off-line; - usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji; centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk);

12 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P - usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty; konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert; - usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych; dostęp do Internetu i stron World Wide Web; usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

13 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P

14 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU

15

16

17 Konkurs 4.3 RPO WK-P Ocena stopnia innowacyjności projektu projekt nieinnowacyjny – w projekcie nie wdraża się żadnej innowacji, wykorzystuje się lub powiela istniejące rozwiązania - 0 pkt.; niska innowacyjność – w projekcie tworzy się co najmniej jedną innowację produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową w skali Wnioskodawcy - 1 pkt. średnia innowacyjność – w projekcie tworzy się co najmniej jedną innowację produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową o zasięgu regionalnym (obszar województwa) – 2 pkt. wysoka innowacyjność – w projekcie tworzy się co najmniej jedną innowację produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową o zasięgu krajowym lub międzynarodowym - 4 pkt.

18 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Projekt spowoduje zwiększenie zastosowania technologii ICT w gospodarce regionu i województwa kujawsko-pomorskiego: praktycznie bez znaczenia – projekt ma niewielki wpływ na ekonomikę i atrakcyjność obszaru - 0 pkt w nieznacznym stopniu – projekt polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie rozwiązania informatycznego opartego na prostych, jednomodułowych (obsługujących jeden, konkretny obszar działalności biznesowej przedsiębiorstwa) programach (rozwiązaniach), które doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem biznesowym. Dotyczy również sytuacji, w której projekt polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie oddzielnych, nie powiązanych ze sobą aplikacji obsługujących poszczególne obszary działalności biznesowej firmy – 1pkt.

19 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P w dużym stopniu – projekt polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie kompleksowego, wielomodułowego rozwiązania informatycznego (tj. zintegrowany system usprawniający pracę przynajmniej dwóch obszarów działalności biznesowej przedsiębiorstwa), które doprowadzi do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem biznesowym – 2 pkt. w bardzo dużym stopniu – polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie kompleksowego, wielomodułowego rozwiązania informatycznego, które doprowadzi do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych oraz ich automatyzacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem biznesowym – 4 pkt.

20 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Określone we wniosku wartości wskaźników wpływają na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników działania Jeżeli Wnioskodawca nie zakłada realizacji żadnego wskaźnika wskazanego w Załączniku III do Uszczegółowienia RPO uznaje się, że projekt nie wpływa na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników działania. Jeżeli Wnioskodawca zakłada realizację jednego wskaźnika wskazanego w Załączniku III do Uszczegółowienia RPO uznaje się, że projekt wpływa w stopniu umiarkowanym na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników działania. Jeżeli Wnioskodawca zakłada realizację co najmniej trzech wskaźników wskazanych w Załączniku III do Uszczegółowienia RPO lub uznaje się, że projekt wpływa znacząco na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników działania.

21 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Określone we wniosku wartości wskaźników wpływają na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników działania Wskaźniki produktu: Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B Liczba wspartych systemów typu B2B szt. Liczba nowych e-usług Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z usług on-line Żródło: Załącznik III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do URPO

22 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU

23 Konkurs 4.3 RPO WK-P B2B - mianem tym określane są systemy informatyczne, które znajdują swoje zastosowanie przy współpracy podmiotów gospodarczych. W potocznym rozumieniu B2B jest procesem obsługi klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstw, jak również instytucji budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego, wojska, policji itp.)

24 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P B2B c.d. - § 3. 1. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. (wraz z późn. zm.) w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 definiują B2B w poniższy sposób: Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o […] B2B […] należy przez to rozumieć relację usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej informacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań między przedsiębiorcami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorców, dotyczące różnego rodzaju współpracy między tymi przedsiębiorcami, w tym również modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług; Żródło: Załącznik III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do URPO

25 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Zawiera e-usługi (np. możliwość dokonywania transakcji) - ocenie podlega stopień zaawansowania i zakres świadczonych usług: - informacja – udostępnianie pełnej informacji on-line o usługach, - 0,5 pkt.; -interakcja – możliwość pobierania formularzy, zamówień itp. ; -transakcja – możliwość przetwarzania pełnych zdarzeń, - 1 pkt. przygotowywania i przekazywanie zamówień, sprawdzania dostępności, rezerwacji itp., dokonywanie płatności – 4 pkt.

26 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P

27 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Zawiera e-usługi (np. możliwość dokonywania transakcji) - ocenie podlega stopień zaawansowania i zakres świadczonych usług: - informacja – udostępnianie pełnej informacji on-line o usługach, - 0,5 pkt.; -interakcja – możliwość pobierania formularzy, zamówień itp. ; -transakcja – możliwość przetwarzania pełnych zdarzeń, - 1 pkt. przygotowywania i przekazywanie zamówień, sprawdzania dostępności, rezerwacji itp., dokonywanie płatności – 4 pkt.

28 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług: Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku wyłonienia projektu do dofinansowania, mogą zostać zaliczone wydatki wymienione poniżej, które jednocześnie będą zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 1) prace przygotowawcze: -przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań niezbędnych do realizacji projektu, -przygotowanie dokumentacji projektowej, -przygotowanie dokumentacji technicznej, -przygotowanie biznes planu, -przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, -przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego, -przygotowanie dokumentacji przetargowej,

29 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P 2) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym: -roboty związane z modernizacja, adaptacją, remontem pomieszczeń w zakresie tworzenia dostępu, bezpieczeństwa, interoperacyjności, zapobieganiu zagrożeniom, badania i innowacji w zakresie systemów informatycznych, w obszarze e- handlu, e-kształcenia, e-szkoleń itp. -roboty dodatkowe (zgodnie z warunkami określonymi przez Instytucję Zarządzającą), -nabycie i instalacja środków trwałych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), sprzętu i wyposażenia w zakresie systemów informatycznych, w obszarze e-handlu, e-kształcenia, e-szkoleń itp, -zakup łącz dostępowych z operatorami dla sieci szkieletowej, -zakup infrastruktury inteligentnego budynku, -zakup urządzeń sieci bezprzewodowej (np.: access point-ów, anten,budowa masztów),

30 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P -zakup urządzeń do budowy szkieletowej sieci bezprzewodowej, -zakup urządzeń służących do zarządzania siecią bezprzewodową, -zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem e-Usług oraz umożliwieniem e-Pracy, -wydatek części raty leasingowej związanej ze spłatąkapitału dobra leasingowanego pod warunkiem, że umowa leasingu zawiera opcjęnabycia aktywów będących jej przedmiotem z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Wytycznych ogólnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, -zakup usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji, -zakup niezbędnych do realizacji projektu dóbr niematerialnych (np. licencje na oprogramowanie),

31 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P -zakup usług opracowania i wdrożenia funkcji dostępności oprogramowania wykorzystywanego w inwestycji dla osób niepełnosprawnych, -wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie projektem i jego obsługę, -wydatki osobowe i bezosobowe na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu (w tym prowadzenie projektu, zarządzanie projektem i jego obsługę), dotyczące pracownika/-ów lub zleceniobiorcy/-ów, -wydatki na informację i promocję projektu integralnie związane z realizacją inwestycji.

32 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P 3)wydatki niezbędne do realizacji postanowień numowy o dofinansowanie projektu: -wydatki związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu, -wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu, -wydatki związane z przeprowadzeniem audytu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. 4)inne wydatki uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta, za niezbędne dla realizacji projektu.

33 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Wydatki niekwalifikowalne w ramach działania Wszelkie wydatki niekwalifikowane, które wynikają z przepisów prawa unijnego jak również wytycznych krajowych w tym zakresie. Opłaty za inne usługi informatyczne (np. utworzenie strony www, prowadzenie jej serwisu, uruchomienie obsługi kont poczty elektronicznej, rejestracja i utrzymanie domen), o ile nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem inwestycji. Wydatkami niekwalifikującymi się w ramach umowy leasingu są: -marża finansującego, -odsetki od refinansowania kosztów, -opłaty ubezpieczeniowe, -pozostałe wydatki inne niż rata związana ze spłata kapitału dobra leasingowanego.

34 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Zapraszamy do indywidualnych konsultacji Państwa projektów! Gdzie?: Punkt Konsultacyjny przy Kujawsko-Pomorskim Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, II piętro Nasi konsultanci: Agnieszka Zaremba Radosław Ostrówka Jakub Buczek Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie konsultacji pod nr tel 52 58 59 165

35 Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Konkurs 4.3 RPO WK-P Dziękuję za uwagę! Agnieszka Zaremba Konsultant Punktu Konsultacyjnego Przy Kujawsko-Pomorskim związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ul. Mennice 6,85-112 Bydgoszcz


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google