Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Banków Polskich Warszawa, 18.04.2012 r. 1 Bilansowe uwarunkowania rozwoju akcji kredytowej w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Banków Polskich Warszawa, 18.04.2012 r. 1 Bilansowe uwarunkowania rozwoju akcji kredytowej w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG."— Zapis prezentacji:

1 Związek Banków Polskich Warszawa, 18.04.2012 r. 1 Bilansowe uwarunkowania rozwoju akcji kredytowej w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG

2 Kredyty w polskim sektorze bankowym 2

3 Rozwój rynku kredytów w Polsce 3 Przewyższenie wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw przez kredyty gosp. domowych Dynamiczny rozwój kredytów mieszkaniowychl Podwojenie wolumenu Źródło: NBP.

4 Zmiana struktury portfela kredytów 4 Struktura portfela kredytów w Polsce Konwergencja do strefy euro Struktura portfela kredytów w polskim sektorze bankowym zbliżyła się do struktury w strefie euro. Obecnie charakteryzuje ją niski udział kredytów dla przedsiębiorstw i wysoki udział kredytów konsumpcyjnych. 1996 2011 Źródło: NBP, EBC.

5 Rozwój akcji kredytowej – analiza porównawcza 5 Źródło: EBC, Eurostat. Kredyty w relacji do PKB (na koniec 2011 r.) Polska Strefa euro W okresie ostatniej dekady nie zmniejszył się dystans Polski do krajów strefy euro. Jedynie w przypadku kredytów mieszkaniowych - pozytywna zmiana, głównie za sprawą kredytów walutowych.

6 Polska na tle UE – kredyty per capita (2011) 6 Polska wobec strefy euro: 16,5% Mieszkaniowe Konsumpcyjne Przedsiębiorstwa PKB per capita (2011) strefa euro: 28 300 Polska: 9 670 Polska wobec strefy euro : 34,2% Polska wobec strefy euro: 39,4% Polska wobec strefy euro: 10,5% Skala dysproporcji między Polską a strefą euro w zakresie relacji kredytów na mieszkańca do PKB per capita - najmniejsza w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Znacznie większe różnice w poziomie rozwoju dotyczą rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw. Źródło: EBC, Eurostat.

7 Rozwój kredytowania a wzrost PKB 7 Osiągnięcie wyższej dynamiki kredytów od aktywów ogółem w okresie 2000-2011 było możliwe dzięki zmianie struktury sumy bilansowej. Obecnie obniżenie tempa wzrostu sumy bilansowej jest naturalnym ograniczeniem rozwoju akcji kredytowej. Silny wzajemny związek rozwoju sektora bankowego ze wzrostem gospodarczym Udział kredytów kl. niefinans. w sumie bilansowej Zmiany r/r kredytów i PKB Kredyty Istotne tempo wzrostu kredytów powyżej 20% to okres 3 lat PKB Źródło: NBP, GUS.

8 Struktura kredytów w Polsce 8 Dostępność taniego finansowania umożliwiła bankom stworzenie atrakcyjnej oferty kredytów mieszkaniowych, która w połączeniu z dużym zapotrzebowaniem gospodarstw domowych na mieszkania pozwoliła na dynamiczny rozwój akcji kredytowej. Kredyty w podziale na kategorie – zmiany kwartalne (mld zł) Mieszkaniowe Przedsiębiorstwa Źródło: NBP.

9 Ekspansja kredytów mieszkaniowych walutowych 9 Zmiany kwartalne i r/r kredytów mieszkaniowych (realnie) Zmiany kwartalne (realnie) Kredyty mieszkaniowe (realnie) Dynamiczny rozwój kredytów mieszkaniowych - generowany głównie przez wzrost kredytów walutowych, znacznie tańszych od kredytów złotowych dzięki pozyskanym z zagranicy środkom finansującym. Źródło: NBP.

10 Rynek kredytów dla przedsiębiorstw 10 W okresie ostatnich lat utrzymuje się stabilny udział kredytów walutowych w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw (udział w przedziale 25%-30%). Źródło: NBP.

11 Finansowanie akcji kredytowej 11

12 Źródła finansowania działalności kredytowej 12 Depozyty87%75%59%88% Środki zagraniczne 12%19%38%7% Emisja pap. wart. 0%6%3%6% Udziały w przyroście środków finansujących Największe zróżnicowanie struktury źródeł finansowania to lata 2005-2008 – okres zwiększonego napływu środków zagranicznych. Poza tym okresem – finansowanie działalności bankowej w Polsce głównie w oparciu o depozyty.

13 Depozyty jako źródło finansowania 13 Rynek depozytów cechuje wysoka wrażliwość na sytuację w gospodarce i na rynku finansowym: w efekcie dekoniunktury utrzymuje się długotrwałe osłabienie przyrostu depozytów, w okresie koniunktury na giełdzie możliwy jest również odpływ środków z banków. Wzrost depozytów m.in. w wyniku wycofania środków z giełdy Wyższe tempo zmian depozytów Poniżej dynamiki PKB Osłabienie przyrostów w okresie dekoniunktury oraz odpływ środków na rynek kapitałowy Podwyższona dynamika depozytów Wzrost Stagnacja Wzrost Źródło: NBP.

14 Procykliczne zmiany depozytów 14 Przy dekoniunkturze należy oczekiwać, że przyrosty depozytów będą słabły. Depozyty kl. niefinansowych (realnie) mld PLN Depozyty gosp. domowych (realnie) mld PLN Źródło: NBP.

15 Finansowanie wzrostu akcji kredytowej 15 Udział w sumie bilansowejFinansowanie akcji kredytowej Źródłem finansowania wzrostu akcji kredytowej oprócz przyrostu depozytów było wykorzystanie nadwyżki depozytów nad kredytami, a od 2005 r. dodatkowo środki zagraniczne. W efekcie średnioroczna dynamika kredytów (13,8%) przewyższyła tempo wzrostu sumy bilansowej (10,6%) i depozytów (9,7%). W sytuacji odpływu środków zagranicznych przy braku alternatywnych źródeł finansowania dynamika kredytów będzie niższa od depozytów. mld PLN Źródło: NBP.

16 Zjawisko ograniczenia finansowania z zagranicy 16 Środki zagraniczne Źródło: SIS NBP. Zmiana środków w okresie VI 2011-II 2012

17 Szacowana zmiana kredytów – hipotetyczny scenariusz (1) 17 środki finansujące Przyrost depozytów (średnioroczna zmiana z okresu najwyższych przyrostów - lata 2005-2011) = Odpływ środków zagranicznych (zannualizowana zmiana z okresu czerwiec 2011 – luty 2012) + 62,4 mld zł - 29,2 mld zł Wynik finansowy za 2012 r. (przyjęto na poziomie 2011 r. pomniejszony o wypłatę dywidendy za 2011 r. – 30%) + 10,6 mld zł ZAŁOŻENIA

18 Szacowana zmiana kredytów – hipotetyczny scenariusz (2) 18 środki finansujące (mld zł) Depozyty Środki zagraniczne + - 62,4 29,2 Zysk + 10,6 = 43,8 8,8 35,0 instrumenty dłużne (mld zł) Kredyty (mld zł) 20% 80% Wzrost o 4,6%, tj. 3x mniej niż CARG z okresu 2000-2011 Wzrost kredytów o 4,6% r/r przy dynamice PKB na poziomie 2-3% i inflacji na poziomie celu inflacyjnego będzie oznaczać spadek kredytów w relacji do PKB. Przełamanie tego negatywnego hipotetycznego scenariusza jest możliwe w przypadku: szybkiego rozwoju alternatywnych do depozytów krajowych źródeł finansowania banków, napływu/zahamowania odpływu oszczędności zagranicznych.

19 19 www.bfg.pl


Pobierz ppt "Związek Banków Polskich Warszawa, 18.04.2012 r. 1 Bilansowe uwarunkowania rozwoju akcji kredytowej w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google