Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANKI SPÓŁDZIELCZE wobec wyzwań i oczekiwań rynkowych Zdzisław Sokal Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Rawa Mazowiecka 21.05.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANKI SPÓŁDZIELCZE wobec wyzwań i oczekiwań rynkowych Zdzisław Sokal Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Rawa Mazowiecka 21.05.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 BANKI SPÓŁDZIELCZE wobec wyzwań i oczekiwań rynkowych Zdzisław Sokal Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Rawa Mazowiecka 21.05.2009 r.

2 2 Plan Prezentacji Ocena sytuacji makroekonomicznej: –sytuacja USA i UE –bieżąca sytuacja gospodarcza w kraju Wybrane zagadnienia dotyczące sektora bankowego: –sytuacja sektora bankowego przed kryzysem –działania NBP Pakiet zaufania –bieżąca sytuacja płynnościowa i wypłacalność –ryzyko wystąpienia błędnego koła Wyzwania i oczekiwania wobec banków spółdzielczych

3 3 I. OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN ZACHODĄCYCH W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM

4 4 Recesja w USA przy poprawie oczekiwań

5 5 Ocena sytuacji makroekonomicznej w strefie euro

6 6 Relatywna stabilizacja na światowych rynkach surowcowych i wzrost prognoz cen ropy źródło: HWWI.

7 7 Wyższe prognozy PKB i inflacji dla USA, niższe dla strefy euro (wg Foreign Exchange Consensus Forecasts) Data prognozy kwiecień 2009 20092010 USA PKB-2,7 (-2,8) 1,8 (1,7) inflacja-0,7 (-0,9) 1,6 (1,5) strefa euro PKB-3,3 (-2,6) 0,3 (0,5) inflacja0,4 (0,6) 1,3 (1,5) źródło: Consensus Economics Inc. W nawiasach podano szacunki z poprzedniego okresu prognostycznego

8 8 Polska

9 9 Spadek dynamiki wzrostu gospodarczego 1Q2009 – szacunek IE

10 10 Spadek produkcji przemysłu, zdecydowanie mniej głęboki niż w ostatnich miesiącach Ź ród ł o: SM NBP Ź ród ł o: GUS

11 11 Niska, ale dodatnia dynamika nakładów inwestycyjnych

12 12 Prognozy inwestycji, produkcja budowlano- montażowa i wykorzystanie mocy wytwórczych

13 13 Konsumpcja wciąż motorem wzrostu gospodarczego, przy niskiej dynamice sprzedaży detalicznej

14 14 Rynek pracy, głębsze dostosowanie ze strony zatrudnienia niż wynagrodzeń Stopa bezrobociaZatrudnienie w SP Wynagrodzenia nominalne w SP Jednostkowe koszty pracy w GN

15 15 Projekcja PKB i inflacji – luty 2009

16 16 Prognozy IMF i Komisji Europejskiej

17 17 II. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SYTUACJI SEKTORA BANKOWEGO

18 18 Sytuacja sektora bankowego Bardzo dobre wyniki finansowe banków w całym 2008 r., lecz pogorszenie w drugiej połowie roku i w I kwartale 2009 r., Spadek bufora kapitałowego banków, Trudności w pozyskaniu bieżącego finansowania akcji kredytowej przez banki, Zmniejszająca się dynamika akcji kredytowej, Ograniczona płynność krajowych i zagranicznych rynków finansowych.

19 19 Import nieufności Po 15 września 2008 r. kryzys zaufania w sektorze bankowym dotarł do Polski mimo: Braku w bilansach banków ryzykownych instrumentów, Niższych potrzeb w zakresie finansowania rynkowego (niższa relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego), Posiadania właściciela strategicznego przez większość banków krajowych.

20 20 Przed kryzysem…

21 21 Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym w Polsce i w strefie euro Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych NBP, KDPW oraz Euro Money Market Survey. Frankfurt 2008, ECB.

22 22 Udział kredytów w walutach obcych w kredytach mieszkaniowych Źródło: NBP, dane dla krajowych gospodarstw domowych.

23 23 Pakiet zaufania NBP Główne cele pakietu: Umożliwienie bankom pozyskiwania środków złotowych na dłuższe okresy (do 3 miesięcy), Umożliwienie bankom pozyskiwania środków walutowych (w EUR, USD, CHF).

24 24 Pakiet zaufania - szczegóły INSTRUMENTDZIAŁANIE Zasilające operacje otwartego rynku repo na okres do 3 miesięcy Umożliwienie bankom pozyskania środków złotowych na dłuższy okres Wprowadzenie SWAP- ów walutowych dla zasilania płynności złotowej banków Dodatkowy instrument zasilający system bankowy w płynność złotową Wprowadzenie SWAP- ów walutowych dla zasilania płynności walutowej banków Instrument zasilający system bankowy w płynność walutową Wprowadzenie depozytu walutowego jako zabezpieczenia dla kredytu refinansowego Instrument umożliwiający, w sytuacjach wyjątkowych, pozyskanie przez bank płynności złotowej pod inne zabezpieczenie niż standardowe Zmniejszenie haircutu przy określeniu poziomu zabezpieczeń kredytu lombardowego Zwiększa zakres możliwej pomocy przy danym zasobie zabezpieczeń Rozszerzenie listy aktywów (papierów wartościowych) mogących stanowić zabezpieczenie dla kredytu lombardowego Zwiększa elastyczność zarządzania płynnością przez banki Możliwy wzrost częstotliwości operacji otwartego rynku Ograniczenie wahań stopy O/N oraz zwiększenie elastyczności zarządzania płynnością przez banki Wprowadzenie możliwości przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP Ograniczenie wahań stopy O/N oraz zwiększenie elastyczności zarządzania płynnością przez banki Otwarta kwestia wcześniejszego wykupu obligacji NBP Strukturalne zwiększenie płynności w sektorze bankowym

25 25 Pakiet zaufania - rozszerzenie Od początku maja 2009 r. są dostępne 6- miesięczne operacje repo z możliwością nettingu, Operacje swap w euro i dolarach wydłużone zostały z 1 tygodnia do 1 miesiąca, Rozszerzona została lista papierów wartościowych przyjmowanych przez NBP jako zabezpieczenie tych operacji. Elastyczna linja kredytowa

26 26 Kredyty i depozyty od sektora niefinansowego (podmioty krajowe) Źródło: NBP.

27 27 Kryzys dotknie też sferę realną Ograniczenie podaży kredytu, Ograniczenie popytu na kredyt, Problem opcji walutowych.

28 28 Kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw Uwaga: wykres przedstawia procent netto. Dodatnią wartość procentu netto należy interpretować jako złagodzenie polityki kredytowej, a ujemną wartość procentu netto – jako zaostrzenie polityki kredytowej. Szczegóły w opracowaniu źródłowym. Źródło: Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (II kwartał 2009 r.), http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/kredytowy2_2009.pdfSytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (II kwartał 2009 r.)

29 29 Przyczyny zmian polityki kredytowej w stosunku do przedsiębiorstw Uwaga: wykres przedstawia procent netto. Dodatnią wartość procentu netto należy interpretować jako przyczyny łagodzenia polityki kredytowej, a ujemną wartość procentu netto – jako przyczyny zaostrzenia polityki kredytowej. Szczegóły w opracowaniu źródłowym. Źródło: Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (II kwartał 2009 r.), http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/kredytowy2_2009.pdfSytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (II kwartał 2009 r.)

30 30 Transakcje opcyjne przedsiębiorstw a ryzyko kredytowe Skala możliwych strat trudna do oszacowania, ze względu na fragmentaryczne dane o warunkach transakcji, Ujemna wycena opcji walutowych zawartych przez przedsiębiorstwa wyniosła wg szacunków KNF na dzień 28.04.2009 r. ok. 4,5 mld zł, a banki poniosły na koniec 2008 r. koszty w wysokości 1,34 mld zł.

31 31 Ryzyko wystąpienia błędnego koła Niższa dostępność kredytu Pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw Bardziej pesymistyczna ocena ryzyka kredytowego przez banki Niższy popyt wewnętrzny Niższy popyt zewnętrzny

32 32 III. WYZWANIA I OCZEKIWANIA WOBEC BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

33 33 Narodowy Bank Polski prowadzi szeroko zakrojone działania dla realizacji nowego celu ustawowego, jakim jest wspieranie stabilności finansowej Osiągnięcie tego celu nie będzie jednak możliwe bez aktywnej współpracy ze strony rządu, parlamentu, innych władz publicznych, jak i ze strony samych banków. Działania NBP na rzecz stabilności finansowej

34 34 Monitoring i gromadzenie informacji Analizy, badania i oceny sytuacji Działania operacyjne Komunikacja zewnętrzna Współpraca międzynarodowa Edukacja ekonomiczna i finansowa społeczeństwa OBSZARY SZCZEGÓLNEJ UWAGI ZE STRONY NBP

35 35 WYZWANIA I OCZEKIWANIA WOBEC BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Duży potencjał rozwoju i umacniania pozycji na rynku usług bankowych Doskonała znajomość rynku lokalnego Szybkość decyzyjna Monitoring i wszesne ostrzeganie Potrzeba dalszej poprawy konkurencyjności w związku z narastającą konkurencją ze strony innych lokalnych instytucji finansowych Potrzeba określenia roli banków zrzeszających Rozważanie konsolidacji – wymóg kapitałowy i efekt skali Uniknięcie znacznego wzrostu kosztów finansowania dzięki finansowaniu w oparciu o środki z depozytów a nie na rynku międzybankow Wykorzystanie potencjału w obszarze finansowania z wykorzystaniem środków unijnych Potrzeba rozwoju usług bankowości elektronicznej Współpraca z NBP i nadzorem bankowym

36 36 Co z tym robić ? Ograniczenie przychodów Wysokie koszty Wyzwanie przed bankami Ograniczony kapitał Szansa Dla BS

37 37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BANKI SPÓŁDZIELCZE wobec wyzwań i oczekiwań rynkowych Zdzisław Sokal Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Rawa Mazowiecka 21.05.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google