Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOR BANKOWY01/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOR BANKOWY01/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)"— Zapis prezentacji:

1 MONITOR BANKOWY01/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Topnieje optymizm na rynku kredytów Oczekiwania. 45 proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (wzrost o 1 punkt w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 12 proc. (+2), a 43 proc. (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 40 proc. (+1), korporacyjnych – 35 proc. (=); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje 11 proc. (+1), dla gospodarczych 13 proc. (+3). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 32 p. (-2), dla gospodarstw domowych – 29 p. (=), dla podmiotów gospodarczych – 23 p. (-2). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 47 proc. oddziałów (-2), spadek przewiduje 13 proc. (+1), a 40 proc. (+1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (=), a instytucjonalnych – 32 proc. (-2); pogorszenia, odpowiednio, 11 proc. (+1) i 14 proc. (+2). Salda prognozy wynoszą: ogółem 33 p. (-4), dla depozytów ludności 39 p. (=), natomiast dla podmiotów gospodarczych – 18 p. (-4). Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 49 proc. placówek (wzrost o 13 punktów w stosunku do wyniku z grudnia), ludności – w 42 proc. (+11), a podmiotów gospodarczych – w 39 proc. (+10). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 12 proc. placówek (-4); ludności – w 11 proc. (-4), podmiotów gospodarczych – w 13 proc. (-5). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą 37 p. (+17), dla klientów indywidualnych – 31 p. (+15), dla klientów korporacyjnych – 27 p. (+16). Lokaty terminowe rosły łącznie w 50 proc. placówek (wzrost o 1 p. w stosunku do wyniku z grudnia). W segmencie gospodarstw domowych rosły w 46 proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych – w 34 proc. placówek (+4). Spadki wystąpiły łącznie w 12 proc. oddziałów (-3); ludności – w 13 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych – w 12 proc. (-1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą 38 p. (+4), dla gospodarstw domowych – 33 p. (+2), dla podmiotów gospodarczych – 22 p. (+5). Wartość indeksu Pengab utrzymała się na poziomie zbliżonym do zeszłego miesiąca: wynosi 24,0 punkt, czyli o 0,1 więcej niż w grudniu zeszłego roku. Poprawę koniunktury odnotowano przede wszystkim w bankach z przewagą kapitału zagranicznego, w pozostałych typach placówek sytuacja nie zmieniła się znacząco lub odnotowano spadki. W dwóch trzecich badanych placówek sytuacja finansowa jest porównywalna do obserwowanej przed miesiącem. Poprawę odnotowano w co trzeciej placówce banków spółdzielczych i banków z przewagą kapitału zagranicznego oraz w co czwartej placówce banków z przewagą kapitału krajowego. Poprawy spodziewa się prawie jedna trzecia placówek, pogorszenia – co dziesiąta. Delikatna poprawa oceny sytuacji przełożyła się na wzrost wskaźnika WOKKB o 1,3 punktu do poziomu 23,8 punktu. Odnotowano wzrost zainteresowania klientów depozytami złotowymi, prawdopodobnie jest to jednak chwilowa poprawa – w wypadku depozytów terminowanych bankowcy spodziewają się spadków (ogółem i w segmencie firm). Rynki depozytów walutowych były raczej stabilne (nieznaczny spadek popytu na depozyty bieżące miał miejsce tylko w segmencie firm) i w najbliższym kwartale bankowcy nie spodziewają się na nich większych zmian. Zaostrzył się trend spadkowy na rynkach kredytowych, stabilny pozostał tylko popyt na kredyty mieszkaniowe. W najbliższym czasie bankowcy przewidują wzrost akcji kredytowej na rynku kredytów złotowych (z wyjątkiem segmentu klientów indywidualnych) oraz mieszkaniowych. PENGAB – wartości trendu cyklu Oczekuje się osłabienia popytu klientów indywidualnych na kredyty konsumpcyjne. Ceny kredytów utrzymały się w większości banków na poziomie sprzed miesiąca. Nieznacznie wzrosła wartość kredytów zagrożonych. Oczekiwania inflacyjne są wyższe niż w zeszłym roku – bankowcy sądzą, że na koniec roku inflacja osiągnie poziom 5,39 proc. Oczekują także, że złoty dalej będzie się osłabiać wobec dolara (średnia cena 3,48 USD/PLN) i euro (4,43 EUR/PLN). Niezmiennie Biuro Informacji Kredytowej jest najlepiej ocenianą instytucją sektora bankowego. Bankowcy dość wysoko oceniają także działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego. W ciągu dwóch ostatnich lat wyraźnie poprawiła się ocena działań podejmowanych przez NBP. Bankowość detaliczna ma stać się główny źródłem rozwoju sektora bankowego w Polsce. W porównaniu z zeszłym rokiem mniejsze znaczenie przypisuje się usługom przeznaczonym dla sektora MŚP. Większość bankowców uważa, że zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa dobrze oceniają sektor bankowy w Polsce. Styczniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 09–18 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

2 Monitor Bankowy 01/2012 2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 17 proc. placówek (+3); w segmencie ludności – w 17 proc. (+3), podmiotów gospodarczych – 13 proc. (-2). Malały natomiast: ogółem w 11 proc. placówek (+4), dla ludności – w 8 proc. (+1) oraz dla firm – w 11 proc. (+2). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 6 p. (-1), dla lokat ludności – 9 p. (+2) i depozytów podmiotów gospodarczych – 2 p. (-4). Depozyty terminowe ogółem rosły w 16 proc. placówek (+1), malały w 9 proc. (+2) i nie zmieniły się w 75 proc. (-4). Depozyty ludności wzrosły w 17 proc. (+1), podmiotów gospodarczych – w 9 proc. (-1), zmalały, odpowiednio, w 7 proc. (=) i 10 proc. (+1). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem – 7 p. (-1), dla lokat klientów indywidualnych – 10 p. (+1), dla korporacyjnych – -1 p. (-2). Oczekiwania. 16 proc. placówek (+2) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe – 10 proc. (=), a 74 proc. (-2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 16 proc. placówek (+3), podmiotów gospodarczych – 15 proc. (+3). Spadek przewiduje, odpowiednio, 12 proc. (+3) i 8 proc. (=). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem 6 p. (+2), dla depozytów gospodarstw domowych – 4 p. (=), dla lokat firm i instytucji – 6 p. (+2). 15 proc. placówek (-1) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku – 6 proc. (-2), a 79 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 15 proc. placówek (-1), podmiotów gospodarczych – 12 proc. (=); spadek, odpowiednio, 6 proc. (-2) i 7 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem – 9 p. (+1), ludności – 9 p. (+1), podmiotów gospodarczych – 5 p. (+1). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 47 proc. placówek (-15), malała w 21 proc. (+10) i nie zmieniła się w 32 proc. (+5). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 45 proc. placówek (-8), a na cele gospodarcze – 39 proc. oddziałów (-15); spadek wystąpił, odpowiednio, w 20 proc. (+5) i 22 proc. (+9). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 26 p. (-25), dla kredytów ludności – 25 p. (-13), dla podmiotów gospodarczych – 18 p. (-23). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 57 proc. placówek (+5), w segmencie ludności – 50 proc. (+1), w grupie klientów korporacyjnych – 53 proc. (+5). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 7 proc. (-4), kredytów dla ludności – 13 proc. (=), podmiotów gospodarczych – 6 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 50 punktów (+9), dla kredytów ludności – 37 p. (+1), dla podmiotów gospodarczych – 47 p. (+7). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 77 proc. (-1), w 17 proc. wzrosło (-1), a w 6 proc. zmalało (+1). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 71 proc. placówek (-1), spadku – 4 proc. (+1), a wzrostu – 25 proc. (-1).

3 Monitor Bankowy 01/2012 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła w 24 proc. placówek (+4), spadła w 14 proc. (+2) i nie zmieniła się w 62 proc. (-6). Saldo oceny było na poziomie 10 p. (+2). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 27 proc. placówek (-2), spadek – 7 proc. (-2), a 66 proc. (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 20 p. (-1). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 3 proc. placówek (-8), malały w 24 proc. (=), a w 72 proc. (+6) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -21 p. (-8). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 4 proc. (=) oddziałów, spadku – 31 proc. (+2), a 65 proc. (-2) nie oczekuje się zmiany. Saldo prognozy wynosi -26 p. (-1). Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 18 proc. placówek (-11), spadek – w 16 proc. (+6), a w 67 proc. nie odnotowano zmian (+6). Wskaźnik oceny netto wyniósł 2 p. (-17). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 27 proc. (-1), spadek 12 proc. (=), a 61 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 14 p. (-1). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 38 proc. placówek (-11), spadek – w 17 proc. (+2), a w 45 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+9). Wskaźnik netto wynosi 21 p. (-14). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według przedstawicieli 46 proc. placówek (-5), zmaleją według 13 proc. (-1), 41 proc. nie przewiduje zaś zmiany (+7). Wskaźnik prognozy wynosi 34 p. (-3). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 38 proc. placówek (+6), spadek – w 20 proc. (+3), a w 42 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-9). Wskaźnik oceny netto wyniósł 18 p. (+2). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 41 proc. placówek (+5), zmaleją według 17 proc. (-2), a 42 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 24 p. (+7). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 2 proc. placówek (-1), spadek – w 34 proc. (-6), brak zmian – w 63 proc. (+6). Saldo oceny wynosi -32 p. (+5). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 4 proc. placówek (-2), spadek – 21 proc. (+4), a 76 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-1). Saldo oceny wyniosło -17 p. (-6). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 10 proc. (+2), spadku – 23 proc. (-10), a 67 proc. nie przewiduje zmiany (+7). Saldo prognozy wynosi -13 p. (+12). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 7 proc. (-5), spadek – 17 proc. (=), a 76 proc. spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie (+5). Saldo prognozy wynosi -10 p. (-6).

4 Monitor Bankowy 01/2012 4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 6 proc. placówek (+1), spadek – 32 proc. (=), a w 62 proc. nie stwierdzono zmian (=). Saldo wynosi -27 p. (=). Wzrost popytu przewiduje 11 proc. (-1), spadek 24 proc. (-6), a 65 proc. (+7) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -12 p. (+6). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 15 proc. placówek (-1), spadek – 21 proc. (+4), żadne zmiany nie wystąpiły w 63 proc. (-4). Saldo oceny wynosi -6 p. (-5). Wzrost popytu na polisy przewiduje 23 proc. (+4), spadek 12 proc. (-3), a 65 proc. nie spodziewa się zmiany (-1). Saldo prognozy wynosi 11 p. (+7). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W 45 proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim miesiącu (+6), mniej – w 16 proc. (+6), liczba nowo otwieranych rachunków nie zmieniła się natomiast w 39 proc. oddziałów (-12). Saldo oceny wynosi 30 p. (+1). 54 proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy liczba nowo otwieranych kont osobistych (+15), negatywnej zmiany spodziewa się 7 proc. (+3), a 40 proc. oczekuje utrzymania się zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (-16). Saldo prognozy wynosi 47 p. (+12). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 23,8 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 30 proc. przedstawicieli placówek (+2). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 3 proc. oddziałów (+1), a w 66 proc. nie odnotowano zmian (-5). Saldo oceny wynosi 27 p. (+1). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 35 proc. banków spółdzielczych (+3), w 32 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+8) i w 27 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-3). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 31 proc. ankietowanych placówek (+4), pogorszenia – 10 proc. (+3), a 59 proc. nie przewiduje zmiany (-8). Wskaźnik prognozy netto wynosi 21 p. (+1). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w porównaniu z wynikiem z grudnia o 1,3 p. i wynosi obecnie 23,8 p. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (24,0 punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, wzrósł o 0,1 p. w stosunku do grudnia: z 23,9 do 24,0 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 23,1 p. i jest niższy od poprzedniego o 1,0 p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 23,7 do 24,9 p. (o 1,2 p.). Indeks PENGAB spadł w bankach spółdzielczych z 27,5 do 22,1 p. (-5,4), a w bankach z przewagą kapitału krajowego – z 20,8 do 20,2 p. (-0,6), wzrósł zaś w bankach z przewagą kapitału zagranicznego – z 25,2 do 28,6 p. (+3,4). Stopy procentowe Placówki przewidują na koniec 2012 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 6,02 proc. (+0,10 p.) redyskonta weksli – 4,76 proc. (=) kredytu na cele gospodarcze – 12,48 proc. (+0,05 p.) lokaty trzymiesięcznej – 4,66 proc. (-0,06 p.) Inflacja Bankowcy przewidują, że pod koniec 2011 roku (w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 roku) inflacja wyniesie 5,39 proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych), czyli będzie o 0,86 p. wyższa niż w poprzednim okresie. Mediana wynosi 4,42 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału zagranicznego szacują stopę inflacji na 5,65 proc., banków spółdzielczych – na 5,17, z przewagą kapitału krajowego – na 5,14. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec 2012 roku (poziom uśredniony) wynoszą: 3,48 dla ceny dolara (mediana – 3,46) i 4,43 dla ceny euro (mediana 4,39). W porównaniu ze stanem na koniec 2011 roku oznacza to, że złoty osłabi się wobec dolara (o 8 groszy) i wzmocni się wobec euro (o 5 groszy).

5 Monitor Bankowy 01/2012 5 PYTANIA DODATKOWE Działalność instytucji związanych z sektorem bankowym Od kilku lat relatywnie dobrze postrzegane jest funkcjonowanie Biura Informacji Kredytowej – 29 proc. bankowców ocenia je bardzo dobrze, ponad połowa (53 proc.) – raczej dobrze. Średnia ocena na 5- stopniowej skali wynosi 4,1 – poziom nie zmienia się od dwóch lat. Dość wysoką ocenę uzyskały również: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowa Izba Rozliczeniowa i Narodowy Bank Polski – średnia wynosi 3,9. Warto dodać, że systematycznie poprawia się ocena funkcjonowania NBP: w 2010 roku pozytywnie jego działania oceniało 62 proc. bankowców, obecnie – 76 proc. Oceny: InfoMonitor, Rady Polityki Pieniężnej wynoszą odpowiednio po 3,8. Nieco niżej oceniana jest działalność Komisji Nadzoru Finansowego (3,7), Związku Banków Polski (3,6) i Arbitra Bankowego (3,5). Biorąc pod uwagę średnie oceny wszystkich instytucji, nisko oceniana jest działalność Amronu, Ministerstwa Finansów i Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Ocena działalności Ministerstwa Finansów jest stosunkowo zmienna – w tym roku odnotowano wyraźny spadek odsetka ocen negatywnych (z 29 do 10 proc.) i wzrost udziału ocen pozytywnych (z 31 do 39 proc.), jednak średni poziom ocen nadal jest niższy niż przed dwoma laty. Opinia klientów o bankach Według prawie trzech czwartych bankowców (72 proc.) klienci indywidualni raczej dobrze oceniają banki, odmiennego zdania jest co czwarty badany (27 proc.). Według bankowców sposób postrzegania sektora tylko nieznacznie pogorszył się w ciągu ostatnich lat: odsetek negatywnych ocen wzrósł w ciągu dwóch lat o 5 punktów. Nieco lepszych ocen bankowcy spodziewają się od klientów z segmentu firm: blisko cztery piąte (79 proc.) ma oceniać banki korzystnie, mniej niż co piąty (17 proc.) – niekorzystnie. W tym wypadku oceny są jeszcze stabilniejsze niż w odniesieniu do klientów indywidualnych. Także prośba o ocenę dynamiki zjawiska sugeruje, że bankowcy widzą zjawisko dość statycznie – zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. Największego spadku ocen spodziewali się w 2010 roku (21 proc. w odniesieniu do klientów indywidualnych i 28 proc. – korporacyjnych), jednak już w pomiarze z 2011 roku odsetek ten spadł do ok. 10 proc. Obecnie sytuacja kształtuje się podobnie jak przed rokiem, choć należy zanotować wzrost odsetka bankowców spodziewających się zaostrzenia ocen ze strony klientów indywidualnych. Jaka jest ogólna opinia o bankach działających w Polsce wśród... ? Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI KORPORACYJNI 3,6 3,5 3,4 Średnia 3,6 3,7 3,6 KLIENTÓW KORPORACYJNYCHKLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KLIENCI INDYWIDUALNI 1,9 2,2 2,1 Średnia 1,9 2,2 2,2 Jaka jest Pana/-i ogólna ocena ubiegłorocznej działalności następujących instytucji i organizacji związanych z sektorem bankowym?

6 Związek Banków Polskich TNS Pentor SA ul. Kruczkowskiego 8 ul. Postępu 18B 00-380 Warszawa 02-676 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 tel.(0-22) 565 10 00 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011 Informacje o autorach: Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych, Zuzanna Faizy Associate Director w TNS Pentor, TNS Pentor adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Szanse rozwoju sektora bankowego Bankowość detaliczną uznaje się obecnie za kluczową dla rozwoju sektora (35 proc.). Na drugim miejscu znalazły się usługi przeznaczone dla segmentu MŚP (27 proc.), na trzecim zaś bankowość mikrofirm (22 proc.). W porównaniu z zeszłym rokiem zdecydowanie spadły nadzieje pokładane w bankowości sektora MŚP (spadek odsetka wskazań o 9 punktów), wzrosły natomiast oczekiwania związane z usługami dla ludności i mikrofirm (wzrost o 5 punktów). Usługi z innych pól – w tym: bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking – mają, zdaniem bankowców, marginalne znaczenie dla rozwoju całej branży (3-5 proc. wskazań). Monitor Bankowy 01/2012 6 W którym segmencie, obszarze działalności istnieją największe szanse rozwoju banków w Polsce?


Pobierz ppt "MONITOR BANKOWY01/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google