Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty europejskiej polityki społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty europejskiej polityki społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty europejskiej polityki społecznej

2 Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie
O historii, znaczeniu i zawartości Karty Praw Podstawowych; KPP to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obywatela UE, przyjęty w 2000 r. w Nicei i włączony jako obowiązujący do Traktatu o funkcjonowaniu UE w 2007 r. Karta chroni najważniejsze wartości : godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, wymiar sprawiedliwości

3 Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie
O tym co w ramach ochrony wartości podlega zabezpieczeniu: Godność – ochrona życia, zakaz kary śmierci, klonowania, eugeniki Wolność – bezpieczeństwo, swoboda myśli, sumienia, religii itd. gromadzenia się stowarzyszania w partie, związki zawodowe i organizacje, pluralizm mediów

4 Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie
Równość – zakaz dyskryminacji, ochrona słabszych(dzieci,osób niepełnosprawnych) Solidarność – prawo prac. do informacji, rokowań zbiorowych, godziwych warunków pracy, ZS i ochrony zdrowia; Wymiar sprawiedliwości – prawo do sprawiedliwej i jawnej rozprawy, porady prawnej i adwokata Mówiliśmy o powodach dla których Polska wyłączyła się ze stosowania KPP

5 Typologia instrumentów EPS
Rodzaje instrumentów EPS : Prawne Analityczne Instytucjonalne Finansowe

6 Instrumenty prawne EPS
Zasadniczo polityka społeczna ( zabezpieczenie społeczne) nie podlega w UE ustawodawstwu i regulacjom wspólnotowym; Wyjątek stanowią kwestie związane z realizacją innych waznych kwestii społecznych związanych bezpośrednio z budową wspólnego rynku i swobody przemieszczania

7 Instrumenty prawne EPS
Obszary regulowane w ramach EPS ciągle się poszerzają, dotyczą m. in. Dialogu społecznego i dostępu do informacji; Bezpieczeństwa i warunków pracy; Uznawania kwalifikacji i kształcenia zawodowego; Ekwiwalentności uprawnień emerytalno rentowych Możliwości leczenia

8 Instrumenty prawne i analitycze EPS- rodzaje i znaczenie
Rozporządzenia Dyrektywy Analizy ( raporty, zielone i biale księgi, agendy) ; Zalecenia Orzeczenia ETS

9 Instrumenty prawne - Traktaty
Traktat to tzw, pierwotne prawo UE tzn że jest źródłem innych aktów prawnych. Traktat ma charakter konstytutywny. Obecnie wiele zapisów z wcześniej przyjętych Traktatach zebranych zostało w jeden Traktat o funkcjonowaniu UE Prawo wtórne dzieli się na pięć kategorii o różnym znaczeniu.

10 Instrumenty prawne – prawo wtórne
Rozporządzenia – odpowiednik ustaw krajowych, mają charakter wiążący i zasięg ogólny, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Obowiązuje bezpośrednio tzn. nie wymaga transpozycji do prawa krajowego; Dyrektywy – mają charakter wiążący co do rezultatu a nie metody, adresatami są wyłącznie kraje członkowskie mają swobodę w doborze środków implementacji. Obowiązek dostosowania wynika z art. 10 TWE

11 Instrumenty prawne – prawo wtórne cd.
Decyzje – maja charakter indywidualny i konkretny ( określona sprawa i adresat). Tylko dla nich decyzja ma charakter wiążący. Tylko decyzje adresowane do wszystkich muszą być publikowane w Dz. U. UE Opinie – nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny, często dot. postępowań przed instytucjami i organami UE. Zalecenia – nie maja mocy wiążącej, sugerują podjęcie określonych działań.

12 Instrumenty prawne – prawo wtórne cd.
Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje wydawane są przez radę Unii Europejskiej ( czasem w myśl zasady współpracy i współdecydowania przy współudziale PE); Opinie i zalecenia może wydawać każdy z organów Unii. Oprócz tych aktów spotkać można : oświadczenie, deklarację, program działania, protokół, rezolucję, konkluzję, wnioski, komunikaty, obwieszczenie – czasem nają one charakter wiążący

13 Instrumenty instytucjonalne
Realizatorzy unijni i krajowi EPS (krótkie przypomnienie): Komisja Europejska PE i Komisje ds.. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Praw Kobiet i Równouprawnienia ETS, Komitety doradczo – konsultacyjne EFS i Agencje Wspólnotowe

14 Finansowe instrumenty EPS
Fundusze strukturalne to podstawowy instrument służący wdrażaniu polityki spójności. Umożliwiają finansowanie strategii rozwoju gospodarczego i procesów dostosowawczych. Obecnie funkcjonują cztery fundusze strukturalne : Europejski Fundusz Społeczny ( zostanie szerzej omówiony) EF Orientacji i Gwarancji Rolnej EF Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Fundusz Spójności

15 Finansowe Instrumenty EPS
EF Orientacji i Gwarancji Rolnej (1964) – wspieranie przekształceń struktury rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, przeznaczana na niego jest większość środków europejskich; EF Rozwoju Regionalnego (1975) – niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego ( inwestycje produkcyjne, infrastruktura, lokalne inicjatywy rozwojowe, MSP) Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (1993) – restrukturyzacja rybołówstwa ( rozwój hodowli ryb, portów, unowocześnienie floty

16 Finansowe Instrumenty EPS
Fundusz Spójności (1994) – dla zapewnienia równowagi gospodarczej i społecznej. Obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, współfinansuje projekty w dziedzinie ochrony środowiska, sieci transeuropejskich, infrastrukturę transportu. W latach 2007 – 13 Polska otrzyma w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu UE wpłaci 22 miliardy euro, czyli netto otrzyma 65 mld euro.

17 Europejski Fundusz Społeczny - historia
EFS powołano już w 1957 r. na mocy art Traktatu o EWG ( ruszył 3 lata później; Był wielokrotnie zmieniany i modernizowany: w l finansowano działania zwiększające szansę na zatrudnienie. Zarządzał nim Komitet Funduszu Społecznego ( rządy, ZZ, pracodawcy). Adresatami byli głownie przeszkalani i przesiedlający się pracownicy)

18 EFS , historia 1971 r. – reforma EFS:
Zwiększono jego zasoby i strukturę, rozszerzono działalność na wspieranie sektora państwowego i prywatnego oraz dostosowanie infrastruktury i miejsc pracy do potrzeb ON; – finansowanie programów ułatwiających znalezienie pracy emigrantom, pierwsze programy adresowane do kobiet i długotrwale bezrobotnych;

19 EFS, historia – ze względu na wzrost bezrobocia wśród młodych powstały programy wsparcia zatrudnienia tej grupy ( finansowanie praktyk, staży, tworzenie miejsc pracy); –ponowna reforma Funduszu ( dwukrotne zwiększenie środków, skoncentrowanie na polityce spójności, włączenie do polityki strukturalnej) Wprowadzono nowe zasady :koncentracji na celach, programowania wieloletniego, partnerstwa, dodatkowości (EFS tylko uzupełnia)

20 EFS, historia 1993 – 99 – ponowne zwiększenie środków i nowe inicjatywy ( równe szanse dla kobiet, zatrudnienie ON i wykluczonych, włączanie młodych w rynek pracy); Po 2000 r. – budżet EFS to 30% Funduszy Strukturalnych, realizuje Europejską Strategię zatrudnienia

21 EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Całość środków z EFS na lata 2007 – 13 przeznaczona jest na realizację PO KL; Celem tego programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej poprzez wsparcie: Zatrudnienia Edukacji Integracji społecznej Ułatwieniu dostosowywania się pracowników i przedsiębiorców do zmian w gospodarce Rozwój zasobów ludzkich na wsi Budowa sprawnej administracji Promocja zdrowia

22 EFS – PO KL PO KL finansowany jest tylko z EFS;
30% dzielone jest centralnie, 70% regionalnie ( WUP i Regionalne Ośrodki EFS, także w Pile); Stpa współfinasowania do 85% Wzmocnienie roli regionów

23 Europejski Fundusz Społeczny
EFS to główny instrument wspierania Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych Priorytety EFS obejmują : Aktywną politykę rynku pracy Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego -Kształcenie ustawiczne Doskonalenie kadr dla gospodarki i rozwój przedsiębiorczości Zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy

24 EFS, cd Aktywna polityka rynku pracy to :
Przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza długotrwałemu Wsparcie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych oraz młodych i powracających na rynek pracy

25 EFS, cd Przeciwdziałanie wykluczeniu w ramach EFS to :
Ograniczenie marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy; Utrzymanie zatrudnienia lub powrotu do życia zawodowego

26 EFS, cd. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez :
- Zwiększenie dostępu do rynku pracy i integrację z rynkiem pracy; Promowanie mobilności zawodowej ( dostęp do szkoleń, doradztwa i edukacji drugiej szansy); Utrzymanie i podwyższanie potencjału zatrudnieniowego osób

27 EFS, cd. Doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości:
Rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków do tworzenia miejsc pracy -popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego organizacji pracy; Rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii ; Promocja wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji kadry pracowniczej

28 EFS, cd. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy :
Pomoc w uruchamianiu dz.gospodarczej; Zwiększanie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy; Mozliwość rozwijania kariery zawodowej; Zmniejszanie dysproporcji ze względu na płeć na rynku pracy

29 EFS, cd. Beneficjenci EFS :
Osoby defaworyzowane na rynku pracy poprzez : Edukacje i szkolenia zawodowe; Pomoc w zatrudnieniu; Wyższej edukacji Rozwój nauki i badań Tworzenie miejsc pracy

30 EFS, cd. Beneficjenci EFS : Struktury i systemy poprzez:
Poprawę systemu edukacji szkolen; Modernizacje usług zatrudnienia; Integrowanie systemu edukacji ze światem pracy; Tworzenie systemów przewidywania potrzeb w zakresie kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy

31 EFS, cd Inne korzyści z EFS : Zapewnienie dodatkowych środków;
Podwyższanie świadomości społecznej Rozpowszechnianie informacji Wsparcie rozwoju społ. informacyjnego i zrównoważonego rozwoju; Wzmocnienie więzi wspólnot lokalnych Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Zwiększenie równości szans ( kobiety, osoby starsze i niepełnosprawne, mieszkańcy wsi)

32 Otwarta Metoda Koordynacji
Definicja – międzyrządowa metoda zarządzania w UE, opierająca się na dobrowolnej współpracy państw członkowskich. Wprowadzona do obiegu podczas szczytu Rady Europejskiej w 2000 r. Ma zastosowanie w których trudno zastosować inne metody integracji, w szczególności instrumenty prawne

33 Otwarta Metoda Koordynacji
Celem OMC jest : -szybsza modernizacja UE, pogłębienie integracji, rozszerzenie partycypacji obywateli na poziomie ponadnarodowym, zachęcenie do współpracy, umożliwienie wymiany dobrych praktyk

34 OMC cd. OMC odbywa się na poziomie ponadnarodowym i jest niemal całkowicie w rękach państw członkowskich; OMC opiera się na miękkich mechanizmach prawa takich jak : Wytyczne, wskazówki, porównywanie określonych standardów, wymiana doświadczeń i praktyk, określanie celów. OMC nie przewiduje oficjalnych sankcji za nie wdrażanie założeń.

35 OMC cd. Zasady Otwartej Metody Koordynacji :
Pomocniczości – równowaga pomiędzy wspólnotą celów a odmiennymi realizacjami; Zbieżności – wspólnie każde państwo przyczynia się do podniesienia unijnej średniej Zarządzania przez cele – postęp w realizacji wspólnych celów określany jest za pomocą wskaźników ilościowych lub jakościowych, co pozwala na publiczną ocenę; Obserwowania – raportowanie i porównywanie działań, wywieranie nacisku na poprawę; Kompleksowość – wymusza działania międzyresortowe

36 OMC cd. Działanie OMC: Rada Europejska formułuje program działania ( decyzja polityczna); Określenie wytycznych i wskaźników – na postawie propozycji KE przyjmuje je Rada. Wskaźniki są bardzo konkretne ; Plany działania – na podstawie wytycznych kraje członkowskie przygotowują narodowe plany działania Monitoring i ocena –tworzy się tablice porównawcze oraz pogłębia ocenę przez samorządy i OP; Korekta działań i wytycznych, propozycje legislacyjne, nowe instrumenty – etap zamykający i otwierający

37 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Celem przepisów o koordynacji systemów ZS jest zapobieżenie negatywnym następstwom podlegania różnym przepisom z zakresu ZS w przypadku podejmowania pracy w innym kraju; Chodzi o zapewnienie równego traktowania, opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, rodzinnych, emerytur i rent Skoordynowane przepisy wskazują w którym kraju osoba pracująca lub prowadząca działalność za granicą podlega ubezpieczeniom społecznym Gwarantują, że świadczenia nabyte w jednym państwie będą wypłacane jeśli osoba przeniesie się do innego

38 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego cd.
Zasady : -Równe traktowanie – ochrona przed dyskryminacją; Jedność stosowanego ustawodawstwa ( obowiązują tylko jedne przepisy); Zachowanie praw nabytych oraz w trakcie nabywania – zapewnia , że świadczenia przyznane w jednym państwie sa przekazane osobie niezależnie od jej miejsca zamieszkania ( w UE); Sumowanie okresów ubezpieczenia w różnych państwach przy ustalaniu prawa do świadczenia.

39 Koordynacja systemów ZS cd
Koordynacji w UE podlegają świadczenia z tytułu : choroby i macierzyństwa; Inwalidztwa; Emerytury; Dla osób pozostałych przy życiu; Wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Pogrzebu; Bezrobocia; Rodzinne.

40 Koordynacja systemów ZS cd.
Prawo do świadczeń podlegających koordynacji mają : - Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie , agencyjną, sezonowi; - Prowadzący działalność gospodarczą; Rolnicy; Emeryci i renciści Bezrobotni; Urzędnicy Studenci Duchowni Funkcjonariusze


Pobierz ppt "Instrumenty europejskiej polityki społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google