Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA I PRAKTYKA. STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA I PRAKTYKA. STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK."— Zapis prezentacji:

1 TEORIA I PRAKTYKA

2 STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK

3 O.J. SIMPSON: SPORTOWIEC BRITNEY SPEARS: PIOSENKARKA

4 JESSE VENTURA: ZAPA Ś NIK, POLITYK ARNOLD SCHWARZENEGGER: KULTURYSTA, AKTOR, POLITYK

5 BILL GATES: EKONOMISTA, FILANTROP LANCE ARMSTRONG: KOLARZ

6 JUREK OWSIAK: DZIA Ł ACZ SPO Ł ECZNY JAN PAWE Ł II: PAPIE Ż

7 CHINESE REPUBLIC vs REPUBLIC OF CHINA NOTHING SUCKS LIKE AN ELECTROLUX PA Ń STWO PRUSKIE JEST PO Ś MIEWISKIEM EUROPY

8 PUBLIC RELATIONS – FUNKCJA ZARZ Ą DZANIA, KTÓRA BADA NASTAWIENIE OTOCZENIA, OKRE Ś LA STRATEGIE I PROCEDURY JEDNOSTEK LUB ORGANIZACJI WOBEC INTERESU PUBLICZNEGO ORAZ PLANUJE I WYKONUJE PROGRAM DZIA Ł ANIA W CELU UZYSKANIA ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI OTOCZENIA

9 JEDNOSTKA GRUPA ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO P R

10 1. PROBLEM 2. POMYS Ł JAK GO ROZWI Ą ZA Ć 3. BADANIA I ANALIZA, PLANOWANIE 4. WDRA Ż ANIE PLANU W Ż YCIE 5. OBSERWACJA EFEKTÓW – REAKCJA OTOCZENIA 6. KONTYNUACJA DZIA Ł A Ń LUB POWRÓT DO PKT 2

11 REKLAMAPROMOCJA PUBLICITY PUBLIC RELATIONS

12 NIE WA Ż NE JAK O TOBIE PISZ Ą – WA Ż NE Ż EBY O TOBIE W OGÓLE PISALI

13 w biznesie w polityce w życiu codziennym

14

15

16

17

18 wra ż enie, które uzyskujemy w zale ż no ś ci od stanu naszej wiedzy i zrozumienia faktów (dotycz ą cych ludzi, produktów lub sytuacji) pozytywnynegatywny

19 Odbicie lustrzane sposób, w jaki postrzegamy swój w ł asny wygl ą d Obecny wizerunek sposób, w jaki ludzie z zewn ą trz oceniaj ą organizacj ę lub osob ę Wizerunek organizacji sposób, w jaki dana jednostka prezentuje si ę na zewn ą trz, (historia firmy, jej reputacja i stabilno ść finansowa) Z ł o ż ono ść wizerunków czasem w sk ł ad firmy wchodz ą ró ż ne oddzia ł y, z których ka ż dy posiada odr ę bny wizerunek

20 firmy prezentuj ą ce odpowiedzialn ą postaw ę wobec klientów, efektywnie rozwi ą zuj ą ce problemy dotycz ą ce produktów lub us ł ug, reaguj ą ce na zg ł aszane przez klientów uwagi oraz zachowuj ą ce jawno ść we wzajemnych relacjach jestem wiarygodny jestem niewiarygodny

21 CZARNY PR– Ś WIADOMIE ZAPLANOWANE DZIA Ł ANIE INFORMACYJNE NA SZKOD Ę INNEGO PODMIOTU. JEST TO DZIA Ł ANIE, KTÓRE WYKORZYSTUJE INFORMACJE PRZECIWKO OSOBIE/INSTYTUCJI BEZ ICH ZGODY. JEGO CELEM JEST PODWA Ż ENIE CZYJEJ Ś POZYCJI NA RYNKU – OS Ł ABIENIE WIARYGODNO Ś CI I WIZERUNKU

22 SAMUEL ADAMS P.R.L. DZIADEK TUSKA ZUPKI AMINO

23 KAMPANIA OSZCZERSTW POLITYCZNA Ś MIER Ć PRZYKLEJANIE ETYKIETY

24 GEORGE WALLACE MARTIN L. KING SCOTTSBORO BOYS ELIOT SPITZER

25 - CELE TYTUŁOWANIA; - FORMY TYTUŁOWANIA – ZASADY OGÓLNE; - TYTUŁ MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ PRAWNIE, OFICJALNIE LUB HONOROWO; - TYTULATURA PAŃSTW; - TYTULATURA NAJWYŻSZYCH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW; - TYTULATURA W KORESPONDENCJI (OFICJALNEJ I NIEOFICJALNEJ)

26 JUAN CARLOSBARACK OBAMABENEDYKT XVI

27 KAROL MUSIOŁ KARDYNAŁ DZIWISZ

28 GRUPY WEWNĘTRZNEGO OTOCZENIA GRUPY ZEWNĘTRZNEGO OTOCZENIA GRUPY TRADYCYJNE GRUPY PRZYSZŁOŚCIOWE GRUPY ZWOLENNIKÓW GRUPY PRZECIWNIKÓW

29 BRAK WIARYGODNO Ś CI BRAK PRAWDZIWYCH SPECJALISTÓW DEPRECJONOWANIE WARTO Ś CI PR BRAK BEZPIECZE Ń STWA PRACY

30 rozwój dużych korporacji konflikty i konfrontacje społeczne rosnąca świadomość społeczna duży wpływ opinii publicznej rozwój internetu

31 STAROŻYTNOŚĆ: GRECJA – AGORA, SOFIŚCI, WSPANIALI MÓWCY RZYM – PERSWAZJA, IGRZYSKA, PIERWSZE WIADOMOŚCI

32 OŚWIECENIE: GRZEGORZ XV – KOLEGIUM PROPAGANDY NIEMCY – TYGODNIKI KUPIECKIE FRANCJA I ANGLIA – PRASA RZĄDOWA

33 STANY ZJEDNOCZONE: THOMAS JEFFERSON – PREKURSOR POJĘCIA PR ROZBÓJNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA POJAWIENIE SIĘ MUCKRAKERS

34 IVY LEE – OJCIEC PUBLIC RELATIONS

35 EDWARD BERNAYS HAROLD BURSON

36 STANY ZJEDNOCZONE: KOMITET CREELA BIURO INFORMACJI WOJENNEJ AMERYKAŃSKA AGENCJA INFORMACYJNA ROZWÓJ WIELKICH FIRM KONSULTINGOWYCH W ZAKRESIE PR

37 POLSKA: PROPAGANDA RZĄDOWA POLSKIE STOWARZYSZENIE PUBLIC RELATIONS (1995) ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS ROZWÓJ PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORSTW = ROZWÓJ PUBLIC RELATIONS

38 PAŃSTWO2010 KENIA94% STANY ZJEDNOCZONE85% NIGERIA81% KOREA POŁUDNIOWA79% POLSKA74% FRANCJA73% INDIE66% JAPONIA66% WIELKA BRYTANIA65% NIEMCY63% BRAZYLIA62% HISZPANIA61% INDONEZJA59% CHINY58% ROSJA57% MEKSYK56% LIBAN52% ARGENTYNA42% JORDANIA21% EGIPT17% PAKISTAN17% TURCJA17%

39 DOKTRYNA WYJ Ą TKOWO Ś CI ZIMNA WOJNA - AFROAMERYKANIE I WOJNA Ś WIATOWA – WOLNO ŚĆ S Ł OWA II WOJNA Ś WIATOWA - NEUTRALNO ŚĆ

40 CZARNY PR WOBEC IMPERIALIZMU PROMOWANIE W Ł ASNYCH WARTO Ś CI ZASIANIE STRACHU WYOLBRZYMIANIE RZECZYWISTO Ś CI

41 LUDZKIE OBLICZE POLITYKÓW OCZERNIANIE PRZECIWNIKA KREOWANIE BOHATERÓW WYOLBRZYMIANIE FAKTÓW

42

43 NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS KONFERENCJA PRASOWA WYWIAD PRZEMÓWIENIE I PREZENTACJA LOBBYING REKLAMA SPONSORING

44 RYZYKOWNA GRA: - BRAK TRE Ś CI - FAWORYZOWANIE DZIENNIKARZY - SZYBKIE TEMPO - Z Ł Y CZAS DNIA - NIEODPOWIEDNIE MIEJSCE - NIEDOPOWIEDZENIA - BRAK RAM CZASOWYCH

45 S Ł OWO SI Ę RZEK Ł O: - KONIECZNE PRZYGOTOWANIE - ZWI Ę Z Ł O ŚĆ, BEZPO Ś REDNIO ŚĆ - PRAWDA I TYLKO PRAWDA - FAKTY I ARGUMENTY - MÓWIENIE OFICJALNIE - KONTROLOWANE ROZLU Ź NIENIE

46 RÓ Ż NE OKAZJE: - INAUGURACJA I PRZEMÓWIENIA POLITYKÓW - OR Ę DZIE, HOMILIA - ODCZYT - MOWA S Ą DOWA - SYTUACJA KRYZYSOWA - PROMOCJA I REKLAMA - AUTOPREZENTACJA

47 DOSTARCZANIE WE W Ł A Ś CIWYM CZASIE I ODPOWIEDNIM MIEJSCU PRZYGOTOWANYCH MATERIA Ł ÓW I INFORMACJI, TAK ABY MOG Ł Y ONE ZMIENI Ć NA KORZY ŚĆ LOBBUJ Ą CYCH DECYZJ Ę O Ś RODKÓW W Ł ADZY LOBBY – GRUPA OSÓB REPREZENTUJ Ą CYCH WSPÓLNE INTERESY

48 INFORMACJA PRZEKAZANA W PERSWAZYJNY SPOSÓB. POLEGA NA PROMOCJI DANEJ OSOBY/INSTYTUCJI/PRODUKTU W CELACH MARKETINGOWYCH REKLAMA MUSI SKUTECZNIE ODDZIA Ł YWA Ć NA ODBIORCÓW

49 FINANSOWANIE OSOBY, ORGANIZACJI LUB WYDARZENIA W CELU PROMOWANIA WIZERUNKU SPONSORA. NAJCZ ĘŚ CIEJ UZYSKUJE SI Ę ROZG Ł OS, POZYTYWNE ODCZUCIE INNYCH WZGL Ę DEM SIEBIE, DOTARCIE DO GRUPY ODNIESIENIA. ELEMENTEM SPONSORINGU JEST DZIA Ł ALNO ŚĆ CHARYTATYWNA


Pobierz ppt "TEORIA I PRAKTYKA. STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google