Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011. Światowy Tydzień Wody 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Woda jest niezbędna do życia i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011. Światowy Tydzień Wody 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Woda jest niezbędna do życia i."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011

2 Światowy Tydzień Wody 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Woda jest niezbędna do życia i powinna być dostępna w zadowalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Należy podejmować wszelkie starania, aby uzyskać najwyższą, możliwą do osiągnięcia jakość wody pitnej. 2

3 Bialskie Dni Wody stanowią doskonałą okazję do promowania wody wodociągowej jako wody bezpiecznej do bezpośredniej konsumpcji. Można obalić błędne mity o złej jakości wody z kranu oraz o konieczności domowego oczyszczania wody poprzez zakładanie drogich filtrów. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Światowy Tydzień Wody 2011 3

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Bezpieczeństwo zdrowotne wody jest priorytetem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia realizowane jest poprzez monitorowanie jakości dostarczanej do konsumenta wody oraz stanu sanitarno – technicznego ujęć i urządzeń. Światowy Tydzień Wody 2011 Rola Inspekcji Sanitarnej 4

5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Monitoring jakości wody obejmuje parametry mikrobiologiczne oraz fizyko-chemiczne. Badania wykonywane są w ramach monitoringu kontrolnego (zakres podstawowy), podczas którego oznaczanych jest 9 parametrów, natomiast w przypadku monitoringu przeglądowego (zakres rozszerzony) wykonuje się 61 oznaczeń. Światowy Tydzień Wody 2011 Rola Inspekcji Sanitarnej 5

6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od jej ilości produkowanej przez dany wodociąg zbiorowego zaopatrzenia wody. Na przykładzie BWiK Wod–Kan, produkującego około 6 tys. m 3 wody/dobę, w ramach nadzoru sanitarnego na rok 2011 zaplanowano 25 próbek z zakresu monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki z zakresu monitoringu przeglądowego. Światowy Tydzień Wody 2011 Rola Inspekcji Sanitarnej 6

7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Oprócz bieżącego nadzoru Inspekcji Sanitarnej, kontrolę jakości wody przeprowadzają również administratorzy tych urządzeń w ramach kontroli wewnętrznej, według zatwierdzonego harmonogramu. BWiK Wod–Kan w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2011 wykonają łącznie badania laboratoryjne 25 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 3 w ramach monitoringu przeglądowego. Światowy Tydzień Wody 2011 Nadzór wewnętrzny dostawców 7

8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Badania jakości wody przeprowadzane są naprzemiennie z Inspekcją Sanitarną i są równomiernie rozłożone w czasie. Podsumowując - woda przeznaczona do spożycia produkowana przez BWiK Wod – Kan badana jest z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie. Światowy Tydzień Wody 2011 Nadzór wewnętrzny dostawców 8

9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Analizy pobranych próbek wody wykonuje: laboratorium PSSE w Białej Podlaskiej, WSSE w Lublinie oraz laboratorium Wod – Kan w Białej Podlaskiej, które zostało zatwierdzone przez PSSE do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Światowy Tydzień Wody 2011 Laboratoria uprawnione do badań: 9

10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej W powiecie bialskim zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi realizowane jest przez 14 producentów wody. Woda produkowana jest przez 30 urządzeń wodnych. Dostarczana do konsumentów woda z sieci wodociągów spełnia wymogi obowiązującego rozporządzenia. Światowy Tydzień Wody 2011 Zaopatrzenie w wodę 10

11 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Na terenie nadzorowanym przez PSSE w Białej Podlaskiej ponad 40% ludności korzysta z wody produkowanej przez BWiK Wod – Kan w Białej Podlaskiej. Długość sieci wodociągowej Spółki (łącznie z przyłączami) wynosi 373 km … co odpowiada odległości z Białej Podlaskiej do Kalisza! Światowy Tydzień Wody 2011 Zaopatrzenie w wodę Biała PodlaskaKalisz 11

12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Jakość wody dostarczanej konsumentom spełnia wymagania sanitarne. Woda jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów - nie stwierdza się przekroczeń związków szczególnie szkodliwych dla zdrowia (m.in.. metale ciężkie, pestycydy). Charakteryzuje się ona także niską zawartością azotynów i azotanów. Okresowo stwierdza się przekroczenia takich parametrów jak żelazo, mangan, mętność, barwa, które mogą powodować zmiany organoleptyczne wody. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Światowy Tydzień Wody 2011 Jakość wody 12

13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Woda produkowana przez przedsiębiorstwa wodociągowe w zakresie parametrów bakteriologicznych pozostaje na stabilnym poziomie. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych lub fizyko- chemicznych przedsiębiorstwa wodociągowe mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenia zdrowotne. Światowy Tydzień Wody 2011 Jakość wody 13

14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z wodociągu Biała Podlaska w 2010 r. i 2011 r. (do chwili obecnej) nie stwierdzono żadnych przekroczeń. Światowy Tydzień Wody 2011 Jakość wody 14

15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej W sytuacji wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych parametrów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu ochrony ludności przed negatywnym skutkami spożywania wody nieodpowiedniej jakości, formułują treści komunikatów o zasadach użytkowania wody do spożycia lub też o zakazie spożywania wody, które przekazywane są do publicznej wiadomości. Światowy Tydzień Wody 2011 Zadania Inspekcji w sytuacji zagrożenia 15

16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Jednocześnie służby sanitarne na bieżąco nadzorują podejmowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe działania naprawcze zmierzające do szybkiej poprawy jakości wody. Światowy Tydzień Wody 2011 Zadania Inspekcji w sytuacji zagrożenia 16

17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej W oparciu o sprawozdania z badań wody : wydawane są decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia - dwa razy w roku, opracowywana jest ocena obszarowa jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów - po zakończonym roku sprawozdawczym. Światowy Tydzień Wody 2011 Zadania Inspekcji 17

18 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Konsumpcja wody produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności, będącej pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz producentów wody, daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego - w odróżnieniu od spożywania wody z przypadkowych źródeł bądź ujęć prywatnych, niekontrolowanych przez służby sanitarne. Światowy Tydzień Wody 2011 18

19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011. Światowy Tydzień Wody 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej Woda jest niezbędna do życia i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google