Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Woda jest niezbędna do życia i powinna być dostępna w zadowalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Należy podejmować wszelkie starania, aby uzyskać najwyższą, możliwą do osiągnięcia jakość wody pitnej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Bialskie Dni Wody stanowią doskonałą okazję do promowania wody wodociągowej jako wody bezpiecznej do bezpośredniej konsumpcji. Można obalić błędne mity o złej jakości wody „z kranu” oraz o konieczności domowego oczyszczania wody poprzez zakładanie drogich filtrów. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Rola Inspekcji Sanitarnej Bezpieczeństwo zdrowotne wody jest priorytetem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia realizowane jest poprzez monitorowanie jakości dostarczanej do konsumenta wody oraz stanu sanitarno – technicznego ujęć i urządzeń. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Rola Inspekcji Sanitarnej Monitoring jakości wody obejmuje parametry mikrobiologiczne oraz fizyko-chemiczne. Badania wykonywane są w ramach monitoringu kontrolnego (zakres podstawowy), podczas którego oznaczanych jest 9 parametrów, natomiast w przypadku monitoringu przeglądowego (zakres rozszerzony) wykonuje się 61 oznaczeń. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Rola Inspekcji Sanitarnej Częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od jej ilości produkowanej przez dany wodociąg zbiorowego zaopatrzenia wody. Na przykładzie BWiK „Wod–Kan”, produkującego około 6 tys. m3 wody/dobę, w ramach nadzoru sanitarnego na rok 2011 zaplanowano 25 próbek z zakresu monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki z zakresu monitoringu przeglądowego. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Nadzór wewnętrzny dostawców Oprócz bieżącego nadzoru Inspekcji Sanitarnej, kontrolę jakości wody przeprowadzają również administratorzy tych urządzeń w ramach kontroli wewnętrznej, według zatwierdzonego harmonogramu. BWiK „Wod–Kan” w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2011 wykonają łącznie badania laboratoryjne 25 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 3 w ramach monitoringu przeglądowego. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Nadzór wewnętrzny dostawców Badania jakości wody przeprowadzane są naprzemiennie z Inspekcją Sanitarną i są równomiernie rozłożone w czasie. Podsumowując - woda przeznaczona do spożycia produkowana przez BWiK „Wod – Kan” badana jest z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Laboratoria uprawnione do badań: Analizy pobranych próbek wody wykonuje: laboratorium PSSE w Białej Podlaskiej, WSSE w Lublinie oraz laboratorium „Wod – Kan” w Białej Podlaskiej, które zostało zatwierdzone przez PSSE do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Zaopatrzenie w wodę W powiecie bialskim zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi realizowane jest przez 14 producentów wody. Woda produkowana jest przez 30 urządzeń wodnych. Dostarczana do konsumentów woda z sieci wodociągów spełnia wymogi obowiązującego rozporządzenia. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

11 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Zaopatrzenie w wodę Na terenie nadzorowanym przez PSSE w Białej Podlaskiej ponad 40% ludności korzysta z wody produkowanej przez BWiK „Wod – Kan” w Białej Podlaskiej. Długość sieci wodociągowej Spółki (łącznie z przyłączami) wynosi 373 km … co odpowiada odległości z Białej Podlaskiej do Kalisza! Biała Podlaska Kalisz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Jakość wody Jakość wody dostarczanej konsumentom spełnia wymagania sanitarne. Woda jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów - nie stwierdza się przekroczeń związków szczególnie szkodliwych dla zdrowia (m.in.. metale ciężkie, pestycydy). Charakteryzuje się ona także niską zawartością azotynów i azotanów. Okresowo stwierdza się przekroczenia takich parametrów jak żelazo, mangan, mętność, barwa, które mogą powodować zmiany organoleptyczne wody. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Jakość wody Woda produkowana przez przedsiębiorstwa wodociągowe w zakresie parametrów bakteriologicznych pozostaje na stabilnym poziomie. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych lub fizyko-chemicznych przedsiębiorstwa wodociągowe mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenia zdrowotne. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Jakość wody W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z wodociągu Biała Podlaska w 2010 r. i 2011 r. (do chwili obecnej) nie stwierdzono żadnych przekroczeń. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Zadania Inspekcji w sytuacji zagrożenia W sytuacji wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych parametrów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu ochrony ludności przed negatywnym skutkami spożywania wody nieodpowiedniej jakości, formułują treści komunikatów o zasadach użytkowania wody do spożycia lub też o zakazie spożywania wody, które przekazywane są do publicznej wiadomości. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Zadania Inspekcji w sytuacji zagrożenia Jednocześnie służby sanitarne na bieżąco nadzorują podejmowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe działania naprawcze zmierzające do szybkiej poprawy jakości wody. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Zadania Inspekcji W oparciu o sprawozdania z badań wody : wydawane są decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia - dwa razy w roku, opracowywana jest ocena obszarowa jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów - po zakończonym roku sprawozdawczym. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

18 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Światowy Tydzień Wody 2011 Konsumpcja wody produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności, będącej pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz producentów wody, daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego w odróżnieniu od spożywania wody z przypadkowych źródeł bądź ujęć prywatnych, niekontrolowanych przez służby sanitarne. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
Dziękuję za uwagę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej


Pobierz ppt "ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google