Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO WIEDZA I PRAKTYKA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO WIEDZA I PRAKTYKA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO WIEDZA I PRAKTYKA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym 40% firm nie wie, jak dotrzeć i nawiązać kontakty z uczelnią 10 % przedsiębiorstw widzi możliwość rozwoju poprzez współpracę z nauką 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązania, które nadaje się do komercjalizacji 1/3 naukowców twierdzi, że przedsiębiorcy przejawiają zbyt mało inicjatywy w poszukiwaniu pól współpracy 99% naukowców deklaruje chęć współpracy z przedsiębiorcami Współpraca nauki i przedsiębiorstw – stan obecny:

3 I.Aktywność pracowników i doktorantów, przejawiającą się w: tworzeniu firm odpryskowych (spin-off i spin-out) wykorzystujących zasoby intelektualne (innowacyjne rozwiązania, technologie) i niematerialne swojej uczelni podejmowaniu różnorodnych form współpracy z otoczeniem zewnętrznym (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne) IIAktywność studentów i absolwentów w zakładaniu, prowadzeniu firm opartych na wiedzy zdobytej w trakcie studiów Co rozumiemy przez pojęcie przedsiębiorczości akademickiej

4 Oczekiwania zbudowanie oferty edukacyjnej w aspekcie innowacji i przedsiębiorczości dla studentów, absolwentów oraz pracowników nauki utworzenie Forum Uczelnianego nt. efektywności i skuteczności działań wspierających przedsiębiorczość akademicką stworzenia instrumentarium dot. transferu wiedzy i technologii, w szczególności dot. komercjalizacji wiedzy w środowisku naukowym. podniesienie kwalifikacji kadr akademickich w dziedzinach przedsiębiorczości. zbudowanie warunków do komercjalizacji prac badawczo- rozwojowych poprzez zakładanie firm przez pracowników uczelni, studentów wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia praktycznego dot. komercjalizacji wiedzy, zbudowania oraz rozwoju firm zakładanych przez studentów i pracowników nauki.

5 Korzyści gospodarcze i społeczne z aktywizacji przedsiębiorczości szerszy dopływ innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, tworzących nowe rodzaje działalności powstanie firm technologicznych wytwarzających produkty i usługi o wysokim potencjale i tworzących miejsca pracy dla osób z wykształceniem wyższym wzrost samozatrudnienia pracowników naukowych i studentów wpływający na redukcje bezrobocia oferta dogodnych i niedrogich lokali umożliwiających rozwój raczkujących przedsiębiorstw akademickich

6 Jak to zrealizować …? uczelnia udostępnia potencjał badawczy i metodologie badań na rzecz przedsiębiorców kadra udziela porad, ekspertyz oraz sporządza analizy na rzecz przedsiębiorstw studenci, absolwenci prowadzą prace dyplomowe w przedsiębiorstwach w temacie związanym z rozwojem firmy pracownicy naukowi, absolwenci, studenci odbywają staże i praktyki w przedsiębiorstwach

7 Organizacja i wsparcie transferu wiedzy na Uniwersytecie Opolskim W ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw realizowany będzie przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego projekt Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie

8 Celem głównym planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie będzie zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R Uniwersytetu Opolskiego z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu opolskiego Cel główny projektu

9 I.Promocja idei innowacyjności i przedsiębiorczości bazujących na transferze i komercjalizacji technologii, rozwijanych w ramach prac badawczo-rozwojowych oraz nauka wykorzystania w praktyce narzędzi i metod stosowanych w obszarze transferu technologii II.Rozwój gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej, bazującej na komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołów badawczych działających na Uniwersytecie Opolskim III.Rozwój kapitału społecznego regionu, zastosowanie w praktyce mechanizmów transferu wiedzy oraz budowa sieci współpracy pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi i wyższymi uczelniami IV.Wzrost świadomości w zakresie transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości akademickiej, promocja transferu wiedzy i innowacji. Cele strategiczne

10 Projekt skierowany jest do: doktorantów młodych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych absolwentów studentów Do osób ambitnych i kreatywnych, którzy wiedzą do czego dążą w życiu, chcą zrealizować się zawodowo, osiągnąć wyznaczone cele, rozwijać poprzez zakładanie firm opartych na wiedzy Grupa docelowa

11 Działanie 1. Organizacja staży dla pracowników naukowo - dydaktycznych UO w przedsiębiorstwach. Działanie 2. Organizacja szkoleń na których uczestnicy w oparciu o rzeczywiste studia przypadków poznawać będą problematykę rozwoju firm innowacyjnych oraz transferu wiedzy i komercjalizacji technologii Działanie 3. Doradztwo z zakresu tworzenia i funkcjonowania firm spin-off i spin-out. Działanie 4. Opracowanie oferty programowej uczelni o moduły dotyczące przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość powinna być przedmiotem profesjonalnego nauczania na poziomie akademickim, ponieważ tego typu programy edukacyjne mogą przyczynić się do sukcesu studentów, absolwentów – kandydatów na przedsiębiorców. Działanie 5. Rozbudowa i wdrożenie oraz upowszechnienie PLATFORMY WSPÓŁPRACY pomiędzy UO a środowiskiem zewnętrznym. Działania przewidziane w ramach projektu:

12 Działanie 6. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz organizacja imprez służących kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji oraz podniesieniu społecznej świadomości wagi rozwoju innowacyjności jako najskuteczniejszego narzędzia rozwoju społeczno - gospodarczego. Organizacja seminariów z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, przedstawicielami organizacji i instytucji okołobiznesowych Organizacja Dni Przedsiębiorczości Uniwersyteckiej zakładającej nawiązanie kontaktów, wymiany informacji oraz promocję działań działalności akademickiej Organizacja konkursu Opolski Innowator skierowana do młodych, kreatywnych naukowców, których prace zawierają innowacyjne a jednocześnie praktyczne rozwiązania Organizacja konkursu Laur Rektorski skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykazujących się praktyczną współpracą z UO w temacie innowacji i transferu wiedzy Działania przewidziane w ramach projektu:

13 Rezultaty twarde: 10 pracowników naukowo-dydaktycznych podnosić będzie swoje kwalifikacje poprzez staże w przedsiębiorstwach 50 pracowników naukowo - dydaktycznych uczestniczyć będzie w szkoleniach i doradztwie praktycznym 6 imprez promujących innowacyjność, transfer wiedzy 1 wypracowany model nauczania przedsiębiorczości na UO poprawa funkcjonowania platformy naukowo-dydaktycznej UO poprzez wprowadzenie nowych modułów oraz upowszechnienie działalności platformy Przewidywane rezultaty twarde i miękkie w ramach projektu:

14 Rezultaty miękkie: wzrost świadomości w środowisku akademickim w zakresie komercyjnego wykorzystania wyników badań, wynalazków i specjalistycznej wiedzy w gospodarce wzrost świadomości w zakresie potrzeby opracowania i wdrażania nowych technologii przez pracowników naukowo-dydaktycznych wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości budowy przewagi konkurencyjnej na podbudowie prac badawczo-rozwojowych i myśli naukowej budowa i rozbudowa kanałów transferu wiedzy oraz powiązań pomiędzy nauką i przedsiębiorcami rozwój postaw proinnowacyjnych oraz przedsiębiorczych wśród przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów zmiany mentalnościowe w środowiskach naukowo-badawczych i wśród zarządzających sankcjonujących fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników i studentów wypracowanie procedur współpracy uczelni i członków społeczności akademickiej z gospodarką Przewidywane rezultaty twarde i miękkie w ramach projektu:


Pobierz ppt "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO WIEDZA I PRAKTYKA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google