Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

2 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYKORZYSTANIE UNIKALNYCH POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH REGIONU ORAZ WSPIERANIE PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH TERYTORIALNIE Spójność gospodarcza Spójność społeczna Spójność przestrzenna Obszary miejskie i wiejskie Obszary funkcjonalne POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA Obszary strategicznej interwencji wynikające z założeń polityki państwa Obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa łódzkiego POLITYKA HORYZONTALNA ISTOTA STRATEGII SRWŁ 2020

3 POLITYKATERYTORIALNO-FUNKCJONALNA realizowana na terenie: OBSZARÓW MIEJSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH ADRESOWANA DO WSZYSTKICH PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH W WYZNACZONYCH OBSZARACH OPARTA NA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W CELU TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYKORZYSTUJĄCA EFEKT SYNERGII W PROCESACH ROZWOJU PROWADZĄCA DO ZMNIEJSZENIA SKALI POLARYZACJI I WŁĄCZENIA SŁABSZYCH EKONOMICZNIE GMIN W PROCESY ROZWOJU

4 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY ZAGŁĘBIE GÓRNICZO - ENERGETYCZNE BEŁCHATÓW – SZCZERCÓW - ZŁOCZEW OBSZAR ROZWOJU INTENSYWNEGO ROLNICTWA ZAGŁĘBIE CERAMICZNO - BUDOWLANE OPOCZNO - TOMASZÓW MAZOWIECKI OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY Polityka terytorialno - funkcjonalna Obszary funkcjonalne – obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa kierunki współpracy ponadregionalnej

5 Cel strategiczny SPÓJNY, DYNAMICZNY I KONKURENCYJNY OBSZAR ROZWOJU FUNKCJI METROPOLITALNYCH, WSPÓŁTWORZĄCY KRAJOWY SYSTEM METROPOLII, WPISUJĄCY SIĘ W PROCES ROZWOJU BIPOLARNEGO UKŁADU METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ – WARSZAWA ORAZ BAZUJĄCY NA INTENSYWNEJ WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

6

7 Kryteria programu Urban Audit GUS rdzeń – miasta powyżej 50 tys. Mieszkańców LUZ (Szersze Strefy Miejskie) gminy z których ponad 15% pracujących dojeżdża do rdzenia

8

9

10 Strategiczne kierunki działań: Wspieranie działalności związanych z rozwojem przemysłów kreatywnych, szczególnie w oparciu o unikatowy potencjał wyższych uczelni artystycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, w zakresie sztuki i kultury, w tym przemysłu filmowego i muzycznego, mediów, wzornictwa i projektowania. Wspieranie działań na rzecz stworzenia sieci współpracy środowiska akademickiego dla kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zgodnych z istniejącymi i przyszłymi potrzebami metropolitalnego i regionalnego rynku pracy. Wspieranie rozwoju sfery B+R na rzecz nowoczesnych technologii. Wzmacnianie istniejącej bazy instytucji kultury wyższej. Wspieranie wydarzeń kulturalnych o randze krajowej i międzynarodowej. Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w strefach śródmiejskich miast, szczególnie dziedzictwa poprzemysłowego. Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i atrakcyjności środowiska przyrodniczego. Wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji targowo-wystawienniczej, kongresowej, widowiskowej i sportowej.

11 Wspieranie działań na rzecz stworzenia zintegrowanego węzła komunikacyjnego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w ŁOM poprzez utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego. Wspieranie inicjatyw / przedsięwzięć na rzecz zawiązania systemowej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego Łódź – Warszawa, opartego na współpracy międzyregionalnej, szczególnie w zakresie rozwoju zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji (Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii, Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno–Odzieżowy, Klaster Farmaceutyczno- Medyczny, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych, Balneologia).

12 KONCEPCJE I STUDIA DOTYCZĄCE ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO PROWADZONE W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1.KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA ZWIĄZKÓW FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH ŁOM. 2003 2.STUDIUM POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH WARSZAWY I ŁODZI. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WZMACNIANIA WZAJEMNYCH WIĘZI. 2007 3.STUDIUM ROZWOJU ŁOM. 2012

13

14

15 Etapy działania Etap 1 PROJEKTY KIERUNKOWE 2020 Etap 2 ANALIZY BADAWCZE badanie Delphi, analiza SWOT, STEEPVEL, metoda ekspercka Etap 3 ŚCIEŻKI ROZWOJU OBSZARU METROPOLIRALNEGO

16 Łódź 7 grudnia 2012 r.


Pobierz ppt "Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google