Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT INCOWATRANS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT INCOWATRANS"— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT INCOWATRANS
PROJEKT GRUPY EUREKA NOWA GENERACJA PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKOWO STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH DLA POLSKIEGO SYSTEMU DRÓG WODNYCH RELACJI WSCHÓD - ZACHÓD (A NEW GENERATION OF ENVIRONMENT FRIENDLY INLAND & COASTAL SHIPS FOR POLISH EAST-WEST WATERWAYS) SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT INCOWATRANS Gdańsk,

2 MATERIAŁY Z SEMINARIUM DOSTĘPNE NA
PROJEKT GRUPY EUREKA MATERIAŁY Z SEMINARIUM DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ Gdańsk,

3 EUREKA PROJECT E!3065 - INCOWATRANS 2003-2006
PROJEKT GRUPY EUREKA NOWA GENERACJA PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKOWO STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH DLA POLSKIEGO SYSTEMU DRÓG WODNYCH RELACJI WSCHÓD - ZACHÓD (A NEW GENERATION OF ENVIRONMENT FRIENDLY INLAND & COASTAL SHIPS FOR POLISH EAST-WEST WATERWAYS) EUREKA PROJECT E! INCOWATRANS Gdańsk,

4 CELE PROJEKTU CELE STRATEGICZNE
STWORZENIE WARUNKÓW WYJŚCIOWYCH DLA POBUDZENIA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH, PRZYCIĄGNIĘCIA DO WSPÓŁPRACY SEKTORA MŚP I STWORZENIE PODBUDOWY MERYTORYCZNEJ DO UBIEGANIA SIĘ WŁADZ LOKALNYCH O EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA REWITALIZACJI POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH SZLAKÓW WODNYCH W-Z-W WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ Z ZACHOWANIEM ICH WALORÓW EKOLOGICZNYCH (zgłoszono propozycje nowego projektu do 7 PR UE oraz do krajowego programu „Wędka Technologiczna”) AKTYWIZACJA GOSPODARCZA REJONÓW PRZYLEGŁYCH DO ŚRÓDLĄDOWYCH SZLAKÓW WODNYCH W-Z-W ODCIĄŻENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO I DROGOWEGO ORAZ ICH SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH

5 STRUKTURA PROJEKTU GŁÓWNY KOORDYNATOR PROJEKTU
prof. dr hab. inż. K. Rosochowicz POLSKA GAŁĄŹ PROJEKTU ANALIZY PROEKOLOGICZNE STAN I STRUKTURA SZLAKU WZW POWYŻEJ WŁOCŁAWKA OCENA ISTNIEJĄCYCH PROJEKTÓW GŁÓWNY WYKONAWCA REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH TERMINALE MULTIMODALNE BAZY ETAPOWE Politechnika Gdańska WOiO Firma Projektowa SINUS Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska KATEDRY Katedra I Katedra II Katedra III Katedra IV Katedra V Zakład II Zespół projektowy Specjaliści zewnętrzni indywidualni Grupy zadaniowe Katedra VI PROBLEMY EKONOMICZNE INSTYTUT MORSKI GDAŃSK KONCEPCJA WODNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKO-TOWAROWEGO ŚRÓDLĄDOWEGO WZW PRZEZ TERYTORIUM POLSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Architektury Specjaliści indywidualni Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn ZAGRANICZNA GAŁĄŹ PROJEKTU ESTONIA NIEMCY ZAGRANICZNA GAŁĄŹ PROJEKTU Maritime Consulting and Finance Ltd INFERT GmbH ROSTOCK PARTNER WSCHODNI POTRZEBY TRANSPORTOWE W-Z (BAŁTYK, ŚRÓDLĄDZIE) OCENA TONAŻU ISTNIEJĄCEGO I PRZEWIDYWANEGO CHARAKTER FLOTY ŚRÓDLĄDOWEJ W-Z-W DO LINI ODRY ANALIZA POTRZEB EUROPEJSKIEGO TRANSPORTU W-Z-W OCENA POTRZEB TRANSPORTOWYCH W-Z-W CHARAKTERYSTYKA SZLAKU I PRZYSZŁEJ FLOTY PRZESZKODY ROZWOJOWE ? nie podjęli współpracy

6 STRUKTURA KOMITETU STERUJĄCEGO
GŁÓWNY KOORDYNATOR PROJEKTU Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej Przedstawiciel Firmy SINUS Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej Przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej Przedstawiciel Instytutu Morskiego Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Przedstawiciel Firmy Maritime Consulting and Finance Ltd ESTONIA Przedstawiciel Firmy INFERT GmbH Rostock NIEMCY Przedstawiciel Partnera WSCHODNIEGO Sekretarz projektu

7 CELE PROJEKTU CELE GŁÓWNE
Projekty wstępne następujących ekologicznych statków lub zestawów śródlądowych i statku przybrzeżnego: klasyczny motorowy kontenerowiec śródlądowy (Berlin,Toruń, Gdańsk, Elbląg, Kaliningrad), zaprojektowany w konwencji UNIVERSAL CARGO, śródlądowy statek typu ro-ro (lub con-ro) (trasa j.w.), zaprojektowany w konwencji wielozadaniowego zestawu pchanego (ro-ro, kontenerowiec), luksusowy liniowy śródlądowy statek pasażerski w dwóch opcjach konstrukcyjnych: klasycznej (konstrukcyjnie przekwalifikowanej na 2 członowy zestaw pchany zestawiony z wielofunkcyjnych modułów mieszkalnych o różnym standardzie – 2 opcje), członowej z zastosowaniem stalowych konstrukcji typu sandwich (SANDWICH SNAKE SHIP) (na statku dodatkowo rozwinięto funkcję sanatoryjno rehabilitacyjną), kabotażowiec – zgodnie z prognozami rozwoju rynku (zdjęty z programu z uwagi na brak perspektyw wykorzystania w innej wersji, niż przedstawiona w projekcie Baltecological Ship). (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Rozwinięte koncepcje projektowe towarowego terminalu multimodalnego i modułowego luksusowego pasażerskiego punktu etapowego wraz opcjami infrastruktury rejonu miasta TORUNIA z pełnym zabezpieczeniem warunków ochrony środowiska. Dodatkowo wykonano prace dla rejonu miasta Elbląga w związku z odnowieniem koncepcji uruchomienia tam pomocniczego portu handlowego po przekopaniu Mierzej Wiślanej. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

8 CELE PROJEKTU CELE POŚREDNIE (1/2)
Analiza i ocena wraz z prognozą rozwojową dotyczącą uwarunkowań ekonomiczno organizacyjnych rewitalizacji transportu masy towarowej i pasażerów polskimi śródlądowymi szlakami wodnymi w relacji WSCHÓD-ZACHÓD-WSCHÓD (W-Z-W). (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Analiza możliwości produkcyjnych krajowego zaplecza technicznego, żeglugi śródlądowej i stoczni remontowo-budowlanych budujących małe statki w zakresie czystych ekologicznie procesów budowy i remontów planowo zapobiegawczych dla projektowanych statków. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Opracowanie ramowych przyjaznych środowiskowo nowoczesnych procesów budowy wybranych typów statków w warunkach stoczni wytypowanej w oparciu o wskaźnikową metodę techniczno-ekonomiczną. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

9 CELE PROJEKTU CELE POŚREDNIE (2/2)
Ocena aktualnego stanu technicznego polskich śródlądowych szlaków wodnych i ich infrastruktury (w tym portów) oraz kierunków działań dla poprawienia tego stanu (trasa BERLIN-Warta-Noteć-Wisła-TORUŃ-GDAŃSK i dalej ELBLĄG-KALININGRAD z różnymi opcjami etapów w rejsie „TAM i Z POWROTEM” (Rozszerzono o trasę środkowej Wisły, Bugu i Narwi). Sporządzenie precyzyjnej bazy danych dotyczącej: stanu śródlądowych szlaków wodnych komunikacyjnych z infrastrukturą (System GIS), dostępnych w kraju projektów dotyczących rozbudowy, modernizacji, rewitalizacji tych szlaków, (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu), stanu posiadania w kraju taboru i struktury oraz przeznaczenie przewożonych ładunków i pasażerów w rejonie środkowej Odry z ukierunkowaniem na wschód, (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu), stanu i perspektyw szkolnictwa na poziomie robotniczym (marynarz), technikum i wyższym dla potrzeb rewitalizacji i obsługi śródlądowego transportu wodnego przez terytorium Polski, (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

10 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (1/9)
Studia i kompendium problemów prawno-formalnych związanych z eksploatacją i rewitalizacją polskich szlaków wodnych śródlądowych przybrzeżnych, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska, (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Studia i kompendium systemów regulacji prawnych i technicznych odniesieniu do statków eksploatowanych w obrębie wód śródlądowych i przybrzeżnych z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska, (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

11 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (2/9)
Studia przyjaznych środowisku procesów budowy i remontu taboru śródlądowego i przybrzeżnego w stoczniach krajowych: identyfikacja stoczni śródlądowych i małych morskich stoczni remontowo-budowlanych (także prywatnych), charakterystyka potencjału produkcyjnego, charakterystyka stanu organizacyjno-ekonomicznego, identyfikacja problemów ekologicznych, przekrój rodzaju i stanu zamówień, kwantyfikacja typowych procesów technologicznych z charakterystyką, problemy ekologiczne stoczni (wg listy), stan normalizacji, unifikacji i standaryzacji stoczni z uwzględnieniem ISO, perspektywy rynkowe i rozwojowe. (Opracowania studialne w raportach cząstkowych dostępnych w bibliotece projektu).

12 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (3/9)
Kompendium i wnioski z wykonanych dotąd projektów dotyczących: rozwoju rzeczonych szlaków wodnych i ich infrastruktury technicznej, stan i perspektywy rozwoju taboru pływającego, perspektyw rozwoju infrastruktury portów i przystani, infrastruktury turystycznej wytypowanych szlaków. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Identyfikacja i analiza ryzyka dla środowiska naturalnego wynikającego budowy, remontów i eksploatacji statków różnych typów na rzecznych szlakach wodnych oraz infrastruktury technicznej i turystycznej szlaków. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Prognozy krótko i długoterminowe liniowej i lokalnej struktury przewozu ładunków i pasażerów przez polskie i (porównawczo) europejskie szlaki wodne, z uwypukleniem tendencji przedłużania europejskich wodnych szlaków transportowych na terytorium Polski. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu oraz w Instytucie Morskim).

13 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (4/9)
Charakterystyka i ocena aktualnego stanu śródlądowych lokalnych, liniowych i kabotażowych szlaków wodnych i ich infrastruktury oraz trendów rozwojowych dla celów żeglugi liniowej i lokalnej (szlaki, śluzy, porty, najbliższe zmiany modernizacyjne, ograniczenia projektowe) np. głębokość, wysokość (mosty), szerokości i długości śluzy i kanały. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Ekonomiczne, techniczne i społeczne aspekty transportu ładunków i pasażerów oraz społecznego rozwoju regionalnego i lokalnego wzdłuż dróg wodnych – stan aktualny, planowane przedsięwzięcia i perspektywy z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

14 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (5/9)
Wstępne koncepcje opcji alternatywnych szlaków i systemów transportu lokalnego i liniowego wodnego w tym multimodalnych dla wód śródlądowych i przybrzeżnych: dobór szlaków i ich pożądanej infrastruktury technicznej, dobór struktury i typów statków oraz wstępna charakterystyka taboru handlowego i pasażerskiego (alternatywne plany generalne, struktura ładowni i pomieszczeń pasażerskich oraz ich infrastruktury), koncepcja ruchu turystycznego pasażerskiego liniowego i lokalnego (trasy i szlaki, rytmiczność działań, przystanie standardowe, punkty postojowe, modelowe standardy wyjściowe i ich infrastruktura turystyczna, koncepcje projektowe bazy etapowej wraz z infrastrukturą, środki, zakres i cele działalności związanej), założenia do projektów wstępnych statków, rozwinięte koncepcje terminalu multimodalnego wraz z infrastrukturą wewnętrzną i w nawiązaniu do krajowej sieci komunikacyjnej i jej kierunków rozwoju. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

15 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (6/9)
Analiza stanu wiedzy w zakresie opcyjności rozwiązań systemów napędowych oraz innych systemów okrętowych statków w zależności od ich przeznaczenia i opcyjności z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i głębokości akwenów eksploatacji: napędy główne (spalinowe, spalinowo elektryczne klasyczne, z łożyskami elektromagnetycznymi, zasilane paliwami konwencjonalnymi, zasilane gazem itp.), pędniki i linie wałów (śruby, koła łopatkowe, napęd strumieniowy itp.), manewrowność i urządzenia sterowe, urządzenia okrętowe i brzegowe ochrony środowiska, systemy okrętowe i lądowe za i wyładunku masy towarowej oraz jej magazynowania i przemieszczania docelowego na lądzie, zalecenia doboru napędów, pędników, sterów oraz innych systemów okrętowych, wstępne założenia projektowe statków w opcjach. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

16 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (7/9)
Opcje projektowych koncepcji teoretyczno-konstrukcyjnych wybranych typów statków. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Projekt i weryfikacja linii teoretycznych dla 4-ch statków w opcjach: wstępne obliczenia projektowe, badania modelowe eksperymentalne i/lub wirtualne z zakresu oporów i manewrowności (wg potrzeby), zalecane poprawki linii teoretycznych projektowanych statków. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

17 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (8/9)
Opracowanie rozwiniętych projektów wstępnych 4-ch wybranych typów (w wersjach) statków przyjaznych środowisku naturalnemu: Obliczenia teoretyczne ostateczne linie teoretyczne, obliczenia hydrostatyczne, obliczenia stateczności w stanach uszkodzonych i nie uszkodzonych, dobór systemu parametrów układu napędowego i systemów okrętowych ze wskazaniem rozwiązań technicznych (statek I, II, III, IV (w opcjach)). (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Konstrukcja i wytrzymałość wstępny projekt konstrukcyjny kadłuba i nadbudowy wraz z obliczeniami (statek I, II, III i IV (w wersjach)). (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Plany generalne kadłuba, systemów oraz opis techniczny poszczególnych statków: statek I, II, III i IV (w wersjach). (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu).

18 GŁÓWNE ZADANIA KIERUNKOWE PROJEKTU (9/9)
Merytoryczna i obliczeniowa weryfikacja projektów statków (w wariantach) wraz z ewentualnymi poprawkami projektu. (Recenzja weryfikacyjna prof. Kulczyka z Politechniki Wrocławskiej dostępna w bibliotece projektu). Ocena i świadectwo Towarzystwa Klasyfikacyjnego. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Wytypowanie wariantowe stoczni produkcyjnej wraz z ramowym opracowaniem procesu technologicznego wybranego statku z zachowaniem warunków ochrony środowiska. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Ocena kosztów budowy i eksploatacji statków (w wariantach). (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Analiza stanu kadry eksploatacyjnej oraz systemu edukacji na rzecz żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej: projektowanie i konstrukcja, eksploatacja, budowa i remonty, obsługa turystyczna. (Opracowania studialne dostępne w bibliotece projektu). Koordynacja prac.

19 INFORMACJE E!3065 W lipcu 2004 r. odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Torunia i zespołem pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i Ekologii na którym zademonstrowano koncepcję ruchu pasażerskiego oraz rozwiniętą koncepcję projektową modułowego punktu etapowego dla ruchu pasażerskiego. Omawiano też koncepcję wspólnego wystąpienia o finansowaniu z europejskiego funduszu strukturalnego. W maju 2005 r. odbyło się Seminarium tematyczne na terenie miasta Elbląga (organizator –Instytut Morski) poświęcone tematyce projektu. Wydano Materiały Konferencyjne. W 2006 r. odbyło się Seminarium tematyczne na terenie miasta Bydgoszcz. Omawiano problemy żeglugi i rozwiązania techniczne projektu (organizator – Instytut Morski). Wydano Materiały Konferencyjne. W listopadzie 2006 r. na zaproszenie międzynarodowej organizacji Odra - Ström Verein wygłoszono 2 referaty prezentujące końcowy dorobek konstrukcyjny projektu W ramach prac związanych z projektem przygotowano 1 monografię profesorską pt: Metody przydatne do wspomagania komputerem projektowania wstępnego statków śródlądowych. Wyniki prac projektu obejmują 260 opracowań i raportów oraz dokumentację techniczną. Wydano 2 zeszyty specjalne PMR obejmujące całość zagadnień projektu.

20 KONTYNUACJA E!3065

21 „Wędka technologiczna”
KONTYNUACJA E!3065 „Wędka technologiczna”

22 KONTYNUACJA E!3065

23 Dziękuję za uwagę E!3065 Kanał Bydgoski


Pobierz ppt "SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT INCOWATRANS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google