Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Forum Gospodarcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 28 maja 2003r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Forum Gospodarcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 28 maja 2003r."— Zapis prezentacji:

1 III Forum Gospodarcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 28 maja 2003r.

2 III etap III Forum Gospodarczego CELE podniesienie konkurencyjności i innowacyjności województwa i jego gospodarki podniesienie konkurencyjności i innowacyjności województwa i jego gospodarki zapoznanie środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych z zasadami i praktyką polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej zapoznanie środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych z zasadami i praktyką polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego przygotowanie województwa do pełnej absorpcji środków finansowych z funduszy strukturalnych przygotowanie województwa do pełnej absorpcji środków finansowych z funduszy strukturalnych dalsza integracja wewnętrzna województwa kujawsko-pomorskiego dalsza integracja wewnętrzna województwa kujawsko-pomorskiego

3 III etap III Forum Gospodarczego CELE SZCZEGÓŁOWE: ugruntowanie znajomości programów operacyjnych ugruntowanie znajomości programów operacyjnych wypracowanie konsensusu środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych w zakresie działań strukturalnych na terenie województwa wypracowanie konsensusu środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych w zakresie działań strukturalnych na terenie województwa dalsza integracja środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych dalsza integracja środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych

4 III etap III Forum Gospodarczego TERMIN I MIEJSCE: 28 maja 2003 r., Aula UMK w Toruniu

5 III etap III Forum Gospodarczego PROGRAM RAMOWY 10.00 Przywitanie uczestników, omówienie celu konferencji – Marszałek Województwa – Marszałek Województwa 10.15 Rola funduszy strukturalnych w strategii społeczno-gospodarczej Rządu – Wojewoda i/lub inny reprezentant Rządu w randze Podsekretarza Stanu – Wojewoda i/lub inny reprezentant Rządu w randze Podsekretarza Stanu 10.30 Stan przygotowań województwa do absorpcji funduszy strukturalnych oraz uruchomienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Marszałek Województwa 10.45 Wystąpienie Przewodniczącego Konwentu Starostów nt. roli i udziału samorządów lokalnych w przygotowaniach do akcesji do UE 11.00 Rola polityki regionalnej w rozszerzonej Unii Europejskiej – przedstawiciel Komisji Europejskiej 11.30 Przerwa 12.00-14.00 Przedstawienie podstawowych możliwości uzyskania wsparcia (zagadnienia dotyczące: beneficjentów pomocy, podstawowych procedur w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, kryteriów wyboru projektów oraz zasad współfinansowania) z zakresu: - Infrastruktury technicznej i społecznej - Infrastruktury technicznej i społecznej - Zasobów ludzkich - Zasobów ludzkich - Pomocy dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych - Pomocy dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 15.00 Pytania i Dyskusja 16.00 Podsumowanie i zakończenie obrad

6 III etap III Forum Gospodarczego UCZESTNICY: przedsiębiorcy, prezesi/dyrektorzy prężnych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, transportowych, rolnych i handlowych, przedsiębiorcy, prezesi/dyrektorzy prężnych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, transportowych, rolnych i handlowych, przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu z terenu województwa, przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu z terenu województwa, rektorzy, prorektorzy i dziekani szkół wyższych, rektorzy, prorektorzy i dziekani szkół wyższych, przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego, przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego, przedstawiciele wojewody i administracji rządowej w regionie, przedstawiciele wojewody i administracji rządowej w regionie, potencjalni wnioskodawcy wstępnie zidentyfikowanych projektów, potencjalni wnioskodawcy wstępnie zidentyfikowanych projektów, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-zawodowych, towarzystw naukowych i organizacji społecznych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-zawodowych, towarzystw naukowych i organizacji społecznych, przewodniczący Zebrań Powiatowych Izby Rolniczej, przewodniczący Zebrań Powiatowych Izby Rolniczej, przedstawiciel innych jednostek (agencji rozwoju regionalnego, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji i funduszy ze sfery otoczenia biznesu, związków zawodowych itp.). przedstawiciel innych jednostek (agencji rozwoju regionalnego, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji i funduszy ze sfery otoczenia biznesu, związków zawodowych itp.).

7 III etap III Forum Gospodarczego IMPREZY TOWARZYSZĄCE: Wystawa wybranych propozycji projektów do współfinansowanie z funduszy strukturalnych Wystawa wybranych propozycji projektów do współfinansowanie z funduszy strukturalnych Punkty konsultacyjne: Punkty konsultacyjne: Jak wypełniać wnioski o dotacje (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki) Jak wypełniać wnioski o dotacje (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki) Informacje o programach i inicjatywach UE (Euro- info TARR) Informacje o programach i inicjatywach UE (Euro- info TARR) VI Program Ramowy (ATR, UMK) VI Program Ramowy (ATR, UMK) Wystawa Nauka-Postęp-Zdrowie Wystawa Nauka-Postęp-Zdrowie Prezentacja (wystawa) wybranych elementów planu zagospodarowania przestrzennego województwa Prezentacja (wystawa) wybranych elementów planu zagospodarowania przestrzennego województwa

8 III etap III Forum Gospodarczego MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW: Zeszyt VI – materiały dla uczestników zawierający: - informację o realizacji wniosków z II Forum Gospodarczego - informacje o wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych w województwie - informacje o przebiegu obrad etapu I - informacje o przebiegu spotkań powiatowych i środowiskowych (etap II) - informacje nt. programów operacyjnych - projekt regionalnego programu operacyjnego - informacje organizacyjne Zeszyt VII – materiały o charakterze pokonferencyjnym obrazujące przebieg etapu III i podsumowujące całość III Forum Gospodarczego

9 III etap III Forum Gospodarczego UWAGI ORGANIZACYJNE: Wszystkie elementy niniejszego programu winny być możliwie szeroko propagowane w środkach masowego przekazu, a przedstawiciele prasy, radia i telewizji bezpośrednio zapraszani do udziału w nich Wszystkie elementy niniejszego programu winny być możliwie szeroko propagowane w środkach masowego przekazu, a przedstawiciele prasy, radia i telewizji bezpośrednio zapraszani do udziału w nich Do udziału w etapie III należy zaprosić przedstawicieli regionów z krajów UE współpracujących z województwem kujawsko-pomorskim oraz ekspertów francuskich z umowy twinnigowej Do udziału w etapie III należy zaprosić przedstawicieli regionów z krajów UE współpracujących z województwem kujawsko-pomorskim oraz ekspertów francuskich z umowy twinnigowej

10 Departament Polityki Regionalnej i Gospodarki Przestrzennej Urząd Marszałkowski w Toruniu KARTA UCZESTNIKA III etapu III Forum Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Imię i nazwisko..................................................................... Tytuły, stopnie naukowe i zawodowe................................... Jednostka delegująca.......................................................... Stanowisko/funkcja............................................................................................................................................................ Adres dla korespondencji..................................................... Tel./fax.:............................................................................... e-mail:.................................................................................. ……..................... (podpis uczestnika......... dnia...........2003r.

11 Koniec


Pobierz ppt "III Forum Gospodarcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 28 maja 2003r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google