Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa zlecenia Pełnomocnik Forma 734 /2 kc Zastępca pośredni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa zlecenia Pełnomocnik Forma 734 /2 kc Zastępca pośredni"— Zapis prezentacji:

1 Umowa zlecenia Pełnomocnik Forma 734 /2 kc Zastępca pośredni
Prawa zbywalne 387 niemożliwość prawna

2 Zlecenie Świadczenie usług Art. 750 kc Kontrakty menadżerskie
Zlecenie a umowa agencyjna art. 758 B – B pośrednicząca Czynność prawna – zlecenie sensu stricto Umowa agencyjna przedstawicielska

3 Solidarność art. 745 kc

4 Milczenie oblata 736 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza 415 kc
Ujemny interes umowny – liczył że zawrze umowę 68(2) kc umowa

5 Art. 735 Wynagrodzenie Określone w umowie W innych regulacjach
Taryfach Akty normatywne – rozporządzenie MS w sprawie opłat za czynności adwokackie… z r.

6 Przebywający w Barcelonie Jan umówił się ze swoim bratankiem zamieszkałym we Wrocławiu, że ten za przelane na jego konto pieniądze kupi dla niego działkę rekreacyjną. Wspomniana umowa została zawarta r. w formie pisemnej. Na podstawie aktu notarialnego bratanek Jana zakupił za pieniądze wujka na swoje nazwisko nieruchomość. Ze względu na atrakcyjność gruntu, postanowił nie przenosić własności nieruchomości na zleceniodawcę. Jan dowiedziawszy się o tym r. twierdzi, że ponieważ nieruchomość została zakupiona na podstawie umowy zlecenia i za jego pieniądze stał się jej właścicielem. Pytanie 1: Czy zawarta między stronami umowa jest ważna i czy Jan może uzyskać  własność wymienionej nieruchomości? Pytanie 2: Czy roszczenie Jana byłoby uzasadnione także wówczas, gdyby jego bratanek działał jawnie jego w imieniu?

7 Sąd Apelacyjny w Poznaniu I ACa 513/05
Jeżeli strony zawarły umowę zlecenia (art. 734 k.c.) na mocy której przyjmujący zlecenie zobowiązali się do nabycia we własnym imieniu nieruchomości i wybudowania na tej nieruchomości domu mieszkalnego za środki finansowe przekazane przez dającego zlecenie i przeniesienia własności nieruchomości (z wybudowanym domem mieszkalnym) na jego rzecz, to Umowa taka nie jest objęta hipotezą art. 158 k.c. i nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Obowiązek przeniesienia własności wynika bowiem z ustawy, tj. 740 k.c. W razie niewykonania tego obowiązku przez przyjmującego zlecenie, dającemu zlecenie, przysługuje roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści (art. 740 zd. drugie k.c. w zw. z art. 64 k.c. i 1047 k.p.c.).

8 Gmina zleciła drukarni wydrukowanie folderu promocyjnego wraz z mapą turystyczną. Po uzgodnieniu warunków płatności drukarnia przyjęła to zamówienie. Przy wykonywaniu folderu drukarnia posłużyła się podwykonawcami. Sama na wysokiej jakości papierze wydrukowała okładki, wydruk tekstu i zdjęć zleciła jednej specjalistycznej drukarni, natomiast wydruk mapy jeszcze innej - kartograficznej drukarni. Całość folderu została wydrukowana w odpowiedniej jakości i terminie. Władze gminy dowiedziały się o udziale w tym przedsięwzięciu podwykonawców i odmówiły przyjęcia folderu i zapłaty wynagrodzenia twierdząc, że umowa nie została należycie wykonana, powołały się przy tym na art. 738 kc Czy stanowisko gminy jest uzasadnione ?

9 Substytucja ustawowa art. 25 pkt 3 prawo o adwokaturze,
W wypadku gdy adwokat prowadzący sprawę nie może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub wykonać osobiście poszczególnych czynności w sprawie, może on udzielić substytucji

10 Wypowiedzenie  Zakaz zawarcia w umowie zlecenia postanowień wyłączających możliwość jej rozwiązania Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2014 r. V CSK 684/13

11 Strony mogą zastrzec karę umowną na wypadek wypowiedzenia umowy zlecenia z innych powodów aniżeli ważne. Kara umowna - jak wynika z art. 483 § 1 k.c. - może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego Wyrok Sądu Najwyższego   z dnia 21 sierpnia 2008 r. IV CSK 202/08


Pobierz ppt "Umowa zlecenia Pełnomocnik Forma 734 /2 kc Zastępca pośredni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google