Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 1.Projektowanie umowy 2.Waloryzacja wynagrodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 1.Projektowanie umowy 2.Waloryzacja wynagrodzenia."— Zapis prezentacji:

1 Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 1.Projektowanie umowy 2.Waloryzacja wynagrodzenia po zawarciu umowy

2 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Dopuszczalność zamieszczenia klauzuli waloryzacyjnej w projekcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Art. 139 ust. 1 Pzp, do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. PZP NIE REGULUJE KWESTII STOSOWANIA KLAUZUL WALORYZACYJNYCH. Art. 358 [1] § 2 Kodeksu cywilnego, strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Stosownie do doktryny prawa cywilnego klauzule waloryzacyjne mogą być oparte na różnego rodzaju miernikach wartości: złoto, waluty obce, określone grupy dóbr konsumpcyjnych, określone grupy materiałów. ZAMAWIAJĄCY W UMOWIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE WIĘC PRZEWIDZIEĆ KLAUZULE WALORYZACYJNE. Dopuszczalność stosowania klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego potwierdził SN w wyroku z dnia 7 października 2004 r. (sygn. akt IV CK 75/04).

3 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Warunki zamieszczenia klauzuli waloryzacyjnej w projekcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera m.in. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. KLAUZULA WALORYZACYJNA = ISTOTNE POSTANOWIENIE DLA STRON UMOWY = KONIECZNOŚĆ PRZEWIDZENIA JEJ ZASTOSOWANIA W SIWZ. Klauzule waloryzacyjne muszą zawierać ściśle określony, obiektywny miernik wartości, który będzie podstawą zmiany cen. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie do umowy o zamówienie publiczne zapisu otwartego, umożliwiającego zmianę ceny na zasadach określonych jednostronnie przez wykonawcę lub zamawiającego.

4 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na podstawie klauzuli waloryzacyjnej W takiej sytuacji nie ma miejsca zmiana umowy. Nie znajduje więc zastosowania przepis art. 144 Pzp, który dopuszcza zmianę umowy, gdy jest to korzystne dla zamawiającego albo jest to konieczne z powodu okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NASTĘPUJE ZGODNIE Z MECHANIZMEM PRZEWIDZIANYM W KLAUZULI WALORYZACYJNEJ ZAMIESZCZONEJ W UMOWIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wysokość wynagrodzenie wykonawcy oblicza się przy zastosowaniu przewidzianego w klauzuli waloryzacyjnej miernika wartości (jeżeli zaszły odpowiednie okoliczności).

5 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy umowa nie zawiera klauzul waloryzacyjnych W takiej sytuacji ma miejsce zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Znajduje więc zastosowania przepis art. 144 Pzp. Waloryzacji musi być konieczna z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. WALORYZACJA SĄDOWA - Art. 357[1] Kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia … groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może … Aby uniknąć postępowania sądowego strony mogą zmienić umowę w drodze jej aneksowania.

6 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Dopuszczalność zmiany umowy z uwagi na nadzwyczajną zmianę okoliczności 1.Dotyczy wyłącznie umów, w przypadku których w momencie ich zawarcia niemożliwa do przewidzenia była okoliczność powodująca konieczność waloryzacji wynagrodzenia; 2.Gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357[1] Kodeksu cywilnego. Wysokość ewentualnego podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy powinna być określona w wyniku rozważenia w okolicznościach konkretnej sprawy zgodnie z zasadami współżycia społecznego interesów zamawiającego i wykonawcy. Wydaje się, iż może służyć wyłącznie usunięciu rażącej straty wykonawcy i nie może służyć do zdjęcia z wykonawcy ryzyka związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

7 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Przykłady okoliczności, które mogą stanowić – konieczne jest rozważenie konkretnego przypadku – nadzwyczajną zmianę okoliczności 1.Zmiana stawki podatku VAT; 2.Zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę; 3.Nadzwyczajna zmiana cen materiałów budowlanych; 4.Nadzwyczajna zmiana kosztów wynagrodzenia pracowników budowlanych; 5.Nadzwyczajna zmiana cen paliw.

8 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Lista nierzetelnych wykonawców Aktualnie art. 24 ust. 1 pkt 1stanowi, iż Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; Po nowelizacji Pzp zamawiający będzie wykluczał wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia będzie przekazywał jego odpis Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; Prezes Urzędu będzie prowadził, ogłaszał i aktualizował na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu

9 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 1.Projektowanie umowy 2.Waloryzacja wynagrodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google