Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA ©WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA ©WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"— Zapis prezentacji:

1 UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAWIERAĆ UMOWY I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW.

2 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA ©WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Umowa to zgodne oświadczenie woli dwóch stron ( a nie dwóch osób, bo kilka osób może w konkretnej czynności prawnej stanowić jedną stronę ze względu na wspólny interes, reprezentowany przez nie w danym stosunku prawnym np. lokatorzy) zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA ©WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 UMOWA NAJMU

5 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA NAJMU Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Wynajęcie całego lokalu mieszkalnego lub użytkowego, stanowiącego przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu, wymaga zgody spółdzielni. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 UMOWA DZIERŻAWY

8 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA DZIERŻAWY Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony. Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 UMOWA UŻYCZENIA

10 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA UŻYCZENIA Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 UMOWA O DZIEŁO

12 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA O DZIEŁO Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa ta często nazywana jest umową rezultatu. Musi ona określać: rodzaj dzieła, termin wykonania, sposób i wysokość zapłaty. Jeżeli umowa będzie niewłaściwie lub nieterminowo wykonywana, zamawiający może od niej odstąpić. Przede wszystkim liczy się tu efekt końcowy. Często umowa ta kojarzy się i jest związana z działalnością twórczą objętą prawami autorskimi, ale należy pamiętać, że nie tylko. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

13 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Dziełem może być na przykład przetłumaczenie tekstu z języka obcego, jak i napisanie programu komputerowego czy namalowanie obrazu. Krótko mówiąc dziełem będzie każda działalność, w wyniku której powstaje coś, choć dzieło można uznać też za rezultat niematerialny, polegający np. na nauczeniu określonej umiejętności. UWAGA! Art. 646 KODEKSU CYWILNEGO Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

14 UMOWA ZLECENIA

15 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA ZLECENIA Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

16 UMOWA AGENCYJNA

17 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA AGENCYJNA Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie. Jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. Prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

18 UMOWA CZARTEROWA

19 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Przez umowę czarterową armator zobowiązuję się za wynagrodzeniem oddać czarterującemu do rozporządzania statek ( lub jego cześć) obsadzony załogą na oznaczony czas albo na okres jednej lub kilku następujących po sobie podróży w celu określonym umową. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

20 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

21 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa ta powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Odmienne postanowienia umów są nieważne. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

22 UMOWA SPRZEDAŻY

23 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA SPRZEDAŻY Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy (bądź energii lub praw) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ceną w umowie sprzedaży musi być zawsze suma pieniężna, z zasady wyrażona w walucie polskiej. Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

24 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Za ofertę sprzedaży uważa się wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

25 UMOWA KONTRAKTACJI

26 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Przez producenta rolnego rozumie się również grupę producentów rolnych lub ich związek. Jeżeli przedmiot kontraktacji ma być wytworzony w gospodarstwie prowadzonym przez kilka osób wspólnie, odpowiedzialność tych osób względem kontraktującego jest solidarna. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

27 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie. Wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione - od dnia, w którym powinno było być spełnione. Jeżeli świadczenie producenta było spełniane częściami, przedawnienie biegnie od dnia, w którym zostało spełnione ostatnie świadczenie częściowe. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

28 UMOWA DOSTAWY

29 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA DOSTAWY Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (przeważnie chodzi tu o wytworzenia energii albo paliw) oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Jeżeli umowa dostawy jest zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy, a odbiorcą jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, do umowy tej stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem. W przedmiotach nie uregulowanych przepisami art. 605 – 612 Kodeksu cywilnego co , do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

30 UMOWA ZAMIANY

31 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA ZAMIANY Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

32 UMOWA POŻYCZKI

33 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA POŻYCZKI. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

34 UMOWA LEASINGU

35 CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © PRAWA ZASTRZEŻONE
UMOWA LEASINGU Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA © PRAWA ZASTRZEŻONE

36


Pobierz ppt "CENTRUM USŁUG PRAWNYCH WYDERSKA BARBARA ©WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google