Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWA ZLECENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWA ZLECENIA."— Zapis prezentacji:

1 UMOWA ZLECENIA

2 Przepisy dotyczące umowy zlecenia
(art k.c.) są stosowane do: 1) stanów faktycznych uznanych za stosunki zlecenia (art. 734 §1 k.c.) - stosowanie wprost 2) umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami - stosowanie odpowiednio na podstawie art. 750 k.c. stosowanie przepisów o zleceniu na podstawie art. 750 k.c. w braku przepisów regulujących inne umowy nazwane o świadczenie usług, znajdujących zastosowanie przez analogię 3) subsydiarne wykorzystanie przepisów o zleceniu do umów i stos. zob. spedycji (art. 796 k.c.) - stosowanie odpowiednio

3 umowa konsensualna umowa dwustronnie zobowiązująca zlecenie może być czynnością prawną odpłatną lub nieodpłatną

4 Strony dający zlecenie (mandant) i przyjmujący zlecenie (mandatariusz) w charakterze każdej ze stron może wystąpić dowolny podmiot prawa cywilnego Zasada: brak wymogu, by przyjmujący zlecenie był przedsiębiorcą lub osobą trudniącą się profesjonalnie załatwianiem spraw dla innych Wyjątek: przedmiot umowy może przesądzać o konieczności posiadania specjalnych kwalifikacji profesjonalnych, np. adwokat, radca prawny w takim przypadku zawarcie umowy z osobą nieposiadającą kwalifikacji przesądza o pierwotnej niemożliwości świadczenia, a tym samym o nieważności umowy (art. 387 §1 k.c.)

5 Tryb zawarcia umowy ogólne przepisy o zawieraniu umów (art k.c.) „Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwienia czynności danego rodzaju” (art. 736 k.c.): brak obowiązku przyjęcia oferty brak odpowiedzi na ofertę nie skutkuje zawarciem umowy brak niezwłocznego zawiadomienia o nieprzyjęciu oferty może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą w granicach tzw. ujemnego interesu umownego

6 Forma zawarcia umowy zasada: swoboda formy „W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa” (art. 734 § 2 k.c.) gdy ustawa wymaga udzielenia pełnomocnictwa w określonej formie, przyjmujący zlecenie wystąpi w charakterze pełnomocnika tylko wówczas, gdy umowa zlecenia zostanie zawarta w tej samej formie np. forma aktu notarialnego dla zlecenia nabycia nieruchomości jeżeli przyjmujący zlecenie działa jako zastępca pośredni brak wymogu formy szczególnej

7 szerokie rozumienie czynności prawnych
Obowiązki przyjmującego zlecenie: 1) obowiązek dokonania określonej w umowie czynności prawnej „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie” (art. 734 § 1 k.c.) pojedyncza czynność prawna albo czynności prawne oznaczone rodzajowo i powtarzalne czynności materialnoprawne i procesowe oraz podejmowane w postępowaniu nieprocesowym szerokie rozumienie czynności prawnych cel: prowadzenie cudzej sprawy przed organami państwowymi (np. sądami), organami samorządowymi i innymi instytucjami przedmiotem zlecenia nie może być dokonanie czynności faktycznej, np. udzielenie porady prawnej

8 wyłączone są czynności, których można dokonać tylko osobiście, np
wyłączone są czynności, których można dokonać tylko osobiście, np. sporządzenie testamentu przedmiotem zlecenia nie może być dokonanie czynności faktycznej - stosuje się do nich odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), jeżeli nie podlegają one regulacji innej umowy nazwanej np. umowa o leczenie, o pielęgnowanie, o wychowanie, o naukę (korepetycje, nauka języka obcego), o prowadzenie wycieczek turystycznych, o pełnienie nadzoru nad czynnościami osób trzecich, o pośrednictwo przy sprzedaży, o czynności reklamy zobowiązanie przyjmującego zlecenie ma charakter zobowiązania starannego działania obowiązek przyjmującego zlecenie dołożenia należytej staranności

9 albo jako zastępca pośredni
Przyjmujący zlecenie może działać jako przedstawiciel dającego zlecenie albo jako zastępca pośredni (w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie) „W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie” (art. 734 § 2 zd. 1 k.c.) ustawowy prymat zastępstwa bezpośredniego strony mogą postanowić, że przyjmujący zlecenie działa jako zastępca pośredni; obowiązek przyjmującego zlecenie do przeniesienia nabytych praw na dającego zlecenie

10 I) dokonanie czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie
prawa i obowiązki nabywa bezpośrednio dający zlecenie przyjmujący zlecenie działa jako pełnomocnik nie jest potrzebne odrębne, obok zlecenia, udzielenie pełnomocnictwa; dający zlecenie występuje automatycznie w roli mocodawcy, a przyjmujący zlecenie w roli pełnomocnika połączenie zlecenia z pełnomocnictwem powoduje, że przyjmujący zlecenie jest upoważniony i zarazem zobowiązany do działania w imieniu dającego zlecenie II) działanie w imieniu własnym, ale na rachunek dającego zlecenie przyjmujący zlecenie nabywa określone prawo dla siebie, ale ma obowiązek jego przeniesienia na dającego zlecenie L. Ogiegło: wykonanie zlecenia następuje w chwili przeniesienia przez przyjmującego zlecenie na dającego zlecenie nabytego w jego interesie prawa

11 2) obowiązek osobistego wykonania czynności prawnej
zasadą jest osobiste dokonanie czynności przez przyjmującego zlecenie „Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W takim wypadku powinien niezwłocznie zawiadomić dającego zlecenie o osobie i miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy” (art. 738 § 1 k.c.) zastępca jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia zarówno wobec przyjmującego zlecenie, jak i wobec dającego zlecenie (art. 738 § 2 zd. 1 k.c.) w razie nieuprawnionego posłużenia się substytutem lub ustanowienia go, gdy jest to możliwe i nieprzekazania dającemu zlecenie danych określonych w art. 738 § 1 k.c. przyjmujący zlecenie odpowiada za czynności substytuta jak za swoje własne działania lub zaniechania (art. 474 k.c.)

12 „Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna” (art. 738 § 2 k.c.) „W wypadku, gdy przyjmujący zlecenie powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywał” (art. 739 k.c.) – odpowiedzialność za tzw. casus mixtus

13 3) obowiązek udzielania informacji o przebiegu wykonywanego zlecenia i złożenia sprawozdania
„Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie” (art. 740 zd. 1 k.c.)

14 4) obowiązek wydania dającemu zlecenie wszystkiego, co przyjmujący zlecenie przy wykonaniu czynności dla niego uzyskał przyjmujący zlecenie powinien wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla dającego zlecenie, chociażby w imieniu własnym (art. 740 zd. 2 k.c.)

15 5) obowiązek stosowania się do wskazówek dającego zlecenie
przyjmujący zlecenie samodzielnie organizuje swoje działania istotny jest element zaufania dającego zlecenie do przyjmującego zlecenie sposób wykonania zleconej czynności z reguły jest pozostawiony przyjmującemu zlecenie dający zlecenie może jednak udzielać wiążących wskazówek: „Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy” (art. 737 k.c.)

16 Uprawnienia przyjmującego zlecenie
1) uprawnienie do wynagrodzenia, jeżeli umowa zlecenia jest odpłatna odpłatność nie należy do postanowień przedmiotowo istotnych umowy zlecenia reguła interpretacyjna: jeżeli nieodpłatność nie została zastrzeżona w umowie ani nie wynika z okoliczności, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.) o wysokości wynagrodzenie rozstrzyga obowiązująca taryfa (np. przepisy o opłatach za czynności adwokackie oraz opłatach za czynności radców prawnych), a w jej braku wynagrodzenie należy się w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy (art. 735 § 2 k.c.) „W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu zlecenie dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych” (art. 744 k.c.)

17 2) uprawnienie do zwrotu wydatków i nakładów
„Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi” (art. 742 k.c.)

18 3) uprawnienie do uzyskania zwolnienia z zaciągniętych zobowiązań
dający zlecenie powinien zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w celu należytego wykonania zlecenia zaciągnął w imieniu własnym (art k.c.)

19 4) uprawnienie do zaliczki
„Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego zlecenie udzielić mu odpowiedniej zaliczki” (art. 743 k.c.) nieudzielenie zaliczki uprawnia przyjmującego zlecenie do powstrzymania się z wykonaniem zlecenia albo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 k.c.)

20 Odpowiedzialność stron umowy zlecenia
odpowiedzialność kontraktowa na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. k.c.) „Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe” (art. 741 k.c.) „Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna” (art. 745 k.c.)

21 Ustanie zlecenia 1) przez wykonanie i wskutek innych zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania 2) każda ze stron może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym każda strona może wypowiedzieć zlecenie, gdy zajdą ku temu ważne powody - norma bezwzględnie obwiązująca (art. 746 k.c.) wypowiedzenie: - jednostronne oświadczenie woli składane drugiej stronie z zachowaniem art. 61 k.c. - uprawnienie kształtujące - forma dowolna - skutki na przyszłość (ex nunc)

22 „Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom” (art. 746 § 1 k.c.) jeżeli zlecenie wypowiedział przyjmujący zlecenie, powinien zwrócić dającemu zlecenie wszystko co otrzymał w celu wykonania zlecenia albo w związku z wykonaniem zlecenia uzyskał, a co jednocześnie nie zostało użyte do wykonanych czynności jeżeli wypowiedzenie nastąpiło przez którąkolwiek stronę bez ważnego powodu, powinna ona naprawić szkodę (art. 746 § 1 i § 2 k.c.) strony nie mogą w umowie z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.)

23 3) „W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie,
ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych” (art. 747 zd. 1 k.c.) w miejsce dającego zlecenie wstępują jego spadkobiercy albo przedstawiciel ustawowy, którzy mogą wypowiedzieć zlecenie „Jeżeli jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej” (art zd. 2 k.c.) przyjmujący zlecenie ma obowiązek poinformowania spadkobierców dającego zlecenie albo jego przedstawiciela ustawowego, że istniejące zlecenie zgodnie z umową wygasło

24 4) „W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych” (art. 748 k.c.) można w umowie określić, że zlecenie nie wygaśnie, a obowiązki przyjmującego zlecenie przejmą określone osoby spadkobiercy przyjmującego zlecenie nie mają obowiązku zawiadomienia dającego zlecenie ani dalszego prowadzenia czynności, gdyby ich przerwanie mogło wyrządzić szkodę „Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść przyjmującego zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia” (art. 749 k.c.)

25 Przedawnienie „Z upływem lat dwóch przedawniają się: 1) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy zaliczek udzielanych tym osobom; 2) roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone” (art. 751 k.c.) pozostałe roszczenia przedawniają się z upływem terminów ogólnych (art. 118 k.c.) zakaz wykładni rozszerzającej art. 751 k.c.


Pobierz ppt "UMOWA ZLECENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google