Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy cywilnoprawne związane z pracą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy cywilnoprawne związane z pracą"— Zapis prezentacji:

1 Umowy cywilnoprawne związane z pracą

2 Rodzaje umów cywilnoprawnych związanych z pracą:
umowa o dzieło umowa zlecenie umowa agencyjna Umowy te reguluje kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. Wykonujący lub zleceniobiorca nie ma żadnych praw pracowniczych, a okres wykonywania w/w umów nie jest wliczany do stażu pracy.

3 Umowa zlecenie: Mówi o niej art. 734 K.c. Umowa zlecenie jest umową o dokonanie czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy albo o wykonanie określonej czynności faktycznej. Najlepszym przykładem zawarcia tego typu umowy jest umowa z adwokatem o zastępstwo procesowe. Umowa taka może być odpłatna lub nieodpłatna. W przypadku umowy odpłatnej wynagrodzenie należy się po zakończeniu wykonywania zlecenia chyba, że co innego wynika z treści umowy. Osoba dająca zlecenie może je w każdym czasie wypowiedzieć. Jednak w takiej sytuacji należy zwrócić zleceniobiorcy wydatki, który ten poniósł w celu właściwego wykonania zlecenia.

4 Umowa o dzieło Według art. 627 K.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Najważniejszym elementem umowy o dzieło jest dostarczenie, przez przyjmującego zamówienie, gotowego rezultatu, materialnego efektu jego pracy, za które przysługuje wynagrodzenie. Przez pojęcie dzieło rozumiany jest zazwyczaj rezultat pracy (naprawa lodówki) lub twórczości (wykonanie projektu). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wynik pracy. Przykładem takiej umowy może być umowa z firmą budowlaną o budowę domu bądź jego remont. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła może być określona w stałej kwocie (ryczałt) albo przez wskazanie podstaw do jego ustalenia (wynagrodzenie kosztorysowe).

5 Różnice pomiędzy umową o pracę, umową o dzieło i umową zleceniem
Umowa o pracę Umowa o dzieło Umowa zlecenie Umowa starannego działania Umowa rezultatu Osobiste świadczenie pracy Przyjmujący zamówienie może, lecz nie musi osobiście wykonywać dzieło, jednak to on odpowiada za rezultat pracy Zleceniobiorca wykonuje zlecenie osobiście, dopuszczalne jest powierzenie zlecenia innej osobie, ale za wcześniejszą zgodą zleceniodawcy Podporządkowanie kierownictwu, kontroli i poleceniom pracodawcy Strony są równorzędnymi podmiotami, jednak zamawiający może kontrolować sposób realizacji zlecenia Strony są równorzędnymi podmiotami, zleceniobiorca powinien kierować się wskazówkami zleceniodawcy co do sposobu świadczenia usługi Forma pisemna – umowa podpisana najpóźniej w dniu podjęcia pracy Dopuszczalna jest każda forma Umowa odpłatna – zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia Odpłatna, wynagrodzenie może być kosztorysowe bądź ryczałtowe Odpłatna bądź nieodpłatna Może być zawarta tylko z osobą fizyczną Może być zawarta z osobą fizyczną lub osobą prawną

6 Jeżeli wykonywana praca spełnia łącznie następujące warunki:
praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, miejsce i czas pracy wyznaczony przez pracodawcę to jest to zatrudnienie na podstawie stosunku pracy – umowy o pracę, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne, przy zachowaniu w/w warunków, zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną.


Pobierz ppt "Umowy cywilnoprawne związane z pracą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google