Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane"— Zapis prezentacji:

1 Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane
Charakterystyka. Porównanie.

2 Umowa zlecenie Pojęcie i charakterystyka ogólna
Strony: dający zlecenie i przyjmujący zlecenie (powszechnie zleceniodawca i zleceniobiorca) Elementem przedmiotowo istotnym dla umowy zlecenia jest zobowiązanie przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 KC) Umowa należytej staranności (brak odpowiedzialności za osiągnięcie celu; zaufanie) UWAGA! Działanie zleceniobiorcy może polegać na dokonaniu czynności w imieniu zleceniodawcy (por. Art. 734§2 KC i pełnomocnictwo) albo w imieniu własnym, ale na rachunek zleceniodawcy (zob. art. 740) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

3 Umowa zlecenie Odpłatność – art. 735 KC
Zawarcie umowy – wg zasad ogólnych (wyjątek art. 736 KC) Forma dowolna, chyba że zlecenie połączone jest z pełnomocnictwem dla którego wymagana jest forma szczególna (art. 734§2 zd. 2 KC) Prawa i obowiązki stron Przyjmujący zlecenie Dokonanie określonej w umowie czynności prawnej (art. 734§1 KC) Zachowanie należytej staranności (art. 355 KC) Dowolność sposobu wykonania, ale patrz art. 737 KC Co do zasady osobiste, ale patrz art. 738 § 1 i 2 KC Informowanie oraz wydanie wszystkiego co przy wykonaniu uzyskał (art KC) Zakaz używania we własnym interesie rzeczy i pieniędzy powierzonych (art. 741 KC) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

4 Umowa zlecenie Ustanie zlecenia
Dający zlecenie Zaliczka (art. 743 KC) Zwrot wydatków i zwolnienie od zobowiązań (art. 742 KC) Odpłatność (patrz art. 735 i 744 KC) Ustanie zlecenia Przez wykonanie zlecenia Wypowiedzenie (art. 746 KC) Co do zasady śmierć albo utrata zdolności do czynności prawnej nie powodują ustania zobowiązania (chyba że umowa stanowi coś innego) – art. 747 KC Śmierć zleceniobiorcy – art. 748 (odwrotnie niż śmierć zleceniodawcy) Przedawnienie – art.751 KC odmiennie niż art. 117 KC i dalej (2 lata) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

5 Umowa o dzieło Pojęcie Zawarcie umowy
Strony: przyjmujący zamówienie i zamawiający Elementem przedmiotowo istotnym jest zabowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia (umowa wzajemna art. 627) Umowa określonego, pewnego rezultatu Zawarcie umowy Brak formy szczególnej ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

6 Umowa o dzieło Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność zamawiającego
Wypłata wynagrodzenia (art. 627 KC) Wynagrodzenie płatne z dołu (art. 642§1 KC) albo po oddaniu części (art. 642§2 KC) Zapłata również w sytuacji niewykonana lub nienależytego wykonania dzieła (art 639 i 641 KC), ale art. 634 KC Współdziałanie (art. 640) Odebranie dzieła (art. 643) Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie Wykonanie oznaczonego dzieła (art. 627 KC) Użycie materiałów, ich wadliwość i obowiązek powiadomienia zamawiającego (art. 633 i 634 KC) Wydanie dzieła zamawiającemu (art. 643) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

7 Umowa o dzieło Odpowiedzialność za wady Zakończenie stosunku prawnego
Uprawnienie zamawiającego do żądania usunięcia wad – art. 637§1 KC albo w razie wykonywania umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową – art. 636 KC Wady nieusuwalne – art. 637§2 KC Rękojmia jak w umowie sprzedaży (art. 638 KC) oraz do przepisów o sprzedaży kosnumenckiej (art KC) Zakończenie stosunku prawnego Rozwiązanie umowy wskutek zgodnych oświadczeń woli Śmierć lub niezdolność do pracy przyjmującego zamówienie (645§1 KC) Odstąpienie od umowy wskazane w art. 631, 635, 636, 637, 640, 644 KC Przedawnienie – art. 646 KC odmiennie niż 117 i dalej (2 lata) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

8 Porównanie Umowa o dzieło Zlecenie Charakter Umowa rezultatu
Umowa starannego działania Wynagrodzenie Zawsze odpłatna (art. 627 KC) Ustalone kosztorysowo albo przez wskazanie podstawy (art. 628 KC) Domniemanie odpłatności (art. 735§1 KC) Sposób obliczania w razie nieujęcia w umowie (art. 735§2 KC) Istnieje możliwość braku wynagrodzenia (wyrażone w wprost w umowie) Treść Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (art. 627 KC) Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie (art. 734§1 KC) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

9 Porównanie Umowa o dzieło Zlecenie Powierzenie osobie trzeciej
Istnieje taka możliwość Istnieje taka możliwość ale z wieloma zastrzeżeniami (art. 738§1 i ) Śmierć jednej ze stron Śmierć zamawiającego – co do zasady brak skutków Śmierć przyjmującego zamówienie – wygaśnięcie (art. 645§1 KC) Śmierć dającego zlecenie – co do zasady brak skutków chyba że odmiennie umowa (art. 747 KC) Śmierć przyjmującego zlecenie – wygaśnięcie, chyba że inaczej umowa (art. 748 KC) ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki

10 Umowa o roboty budowlane
Podstawy prawne Art KC Przez art. 656 KC przepisy art i art KC Przez art. 656 KC art. 556 i dalej KC (dotyczące rękojmi) Pośrednio przepisy ustawy Prawo budowlane Cel umowy - art. 647 KC (wykonanie budynku) Uwaga, umowę o r.b. poprzedza umowa o wykonanie projektu budynku Umowa o r.b. jest pochodną umowy o dzieło (umowa rezultatu) Strony umowy: inwestor i wykonawca

11 Umowa o roboty budowlane
Strony umowy c.d. Inwestor bezpośredni i zastępczy (wyodrębnieni z praktyki) Wykonawca, wykonawca częściowy, generalny wykonawca, główny wykonawca Podwykonawca (art KC) Zawarcie umowy Forma – pisemna pod rygorem nieważności (art. 648 §1) Dokumentacja stanowi część umowy (art. 648 §2)

12 Umowa o roboty budowlane
Obowiązki inwestora Przygotowanie finansowe i organizacyjne, w tym dostarczenie projektu, przekazanie terenu budowy (art. 647 KC) Współdziałanie (m.in. art KC) Odbiór i odbiór częściowy (art. 647 i 654 KC) Obowiązki wykonawcy Poinformowanie inwestora o przeszkodach (art. 651 KC) Zabezpieczenie terenu budowy (art. 652 KC) Wykonanie obiektu Zakres robót (art. 649 KC) Opóźnienie i wadliwe wykonanie -> patrz przepisy umowy o dzieło (art. 635 i 636 KC)

13 Umowa o roboty budowlane
Zapłata wynagrodzenia Wynagrodzenie kosztorysowe albo ryczałtowe Gwarancja zapłaty Gwarancja zapłaty – art KC Rodzaje gwarancji zapłaty – art. 6491§ 2 KC Zakaz ograniczenia lub wyłączenia prawa wykonawcy do gwarancji zapłaty art. 6492KC Konsekwencje braku gwarancji zapłaty - art. 6494KC Stosowanie gwarancji zapłaty do podwykonawców - art KC Odstąpienie od umowy – patrz umowa o dzieło (art. 635, 636 i 637 KC)

14 Umowa o roboty budowlane
Odpowiedzialność Za dostarczenie wadliwych materiałów, sprzętu oraz wskazówek inwestora (art. 655 KC) Wady istotne i nieistotne na zasadzie odesłania z art 656 KC do art. 637 § 1 i 2 KC Odesłanie do przepisów o rękojmi w umowie sprzedaży – art w zw. z art. 638 (jeśli przepisy dot. odstąpienia od umowy, obniżenia wynagrodzenia i usunięcia wad nie zostały uregulowane w przepisach umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło) – art. 560, 561, 566, 574 KC Wygaśnięcie roszczeń z tyt. rękojmi – art. 568 KC ibaf.edu.pl Jakub Sieradzki


Pobierz ppt "Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google