Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane Charakterystyka. Porównanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane Charakterystyka. Porównanie."— Zapis prezentacji:

1 Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane Charakterystyka. Porównanie.

2 Umowa zlecenie Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl2 Pojęcie i charakterystyka ogólna Strony: dający zlecenie i przyjmujący zlecenie (powszechnie zleceniodawca i zleceniobiorca) Elementem przedmiotowo istotnym dla umowy zlecenia jest zobowiązanie przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 KC) Umowa należytej staranności (brak odpowiedzialności za osiągnięcie celu; zaufanie) UWAGA! Działanie zleceniobiorcy może polegać na dokonaniu czynności w imieniu zleceniodawcy (por. Art. 734 §2 KC i pełnomocnictwo ) albo w imieniu własnym, ale na rachunek zleceniodawcy (zob. art. 740)

3 Umowa zlecenie Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl3 Odpłatność – art. 735 KC Zawarcie umowy – wg zasad ogólnych (wyjątek art. 736 KC) Forma dowolna, chyba że zlecenie połączone jest z pełnomocnictwem dla którego wymagana jest forma szczególna (art. 734 §2 zd. 2 KC ) Prawa i obowiązki stron Przyjmujący zlecenie Dokonanie określonej w umowie czynności prawnej (art. 734 §1 KC ) Zachowanie należytej staranności (art. 355 KC) Dowolność sposobu wykonania, ale patrz art. 737 KC Co do zasady osobiste, ale patrz art. 738 § 1 i 2 KC Informowanie oraz wydanie wszystkiego co przy wykonaniu uzyskał (art. 740 KC) Zakaz używania we własnym interesie rzeczy i pieniędzy powierzonych (art. 741 KC)

4 Umowa zlecenie Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl4 Dający zlecenie Zaliczka (art. 743 KC) Zwrot wydatków i zwolnienie od zobowiązań (art. 742 KC) Odpłatność (patrz art. 735 i 744 KC) Ustanie zlecenia Przez wykonanie zlecenia Wypowiedzenie (art. 746 KC) Co do zasady śmierć albo utrata zdolności do czynności prawnej nie powodują ustania zobowiązania (chyba że umowa stanowi coś innego) – art. 747 KC Śmierć zleceniobiorcy – art. 748 (odwrotnie niż śmierć zleceniodawcy) Przedawnienie – art.751 KC odmiennie niż art. 117 KC i dalej (2 lata)

5 Umowa o dzieło Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl5 Pojęcie Strony: przyjmujący zamówienie i zamawiający Elementem przedmiotowo istotnym jest zabowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia (umowa wzajemna art. 627) Umowa określonego, pewnego rezultatu Zawarcie umowy Brak formy szczególnej

6 Umowa o dzieło Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl6 Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność zamawiającego Wypłata wynagrodzenia (art. 627 KC) Wynagrodzenie płatne z dołu (art. 642 §1 KC ) albo po oddaniu części (art. 642 §2 KC ) Zapłata również w sytuacji niewykonana lub nienależytego wykonania dzieła (art 639 i 641 KC), ale art. 634 KC Współdziałanie (art. 640) Odebranie dzieła (art. 643) Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie Wykonanie oznaczonego dzieła (art. 627 KC) Użycie materiałów, ich wadliwość i obowiązek powiadomienia zamawiającego (art. 633 i 634 KC) Wydanie dzieła zamawiającemu (art. 643)

7 Umowa o dzieło Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl7 Odpowiedzialność za wady Uprawnienie zamawiającego do żądania usunięcia wad – art. 637§1 KC albo w razie wykonywania umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową – art. 636 KC Wady nieusuwalne – art. 637§2 KC Rękojmia jak w umowie sprzedaży (art. 638 KC) oraz do przepisów o sprzedaży kosnumenckiej (art. 627 1 KC) Zakończenie stosunku prawnego Rozwiązanie umowy wskutek zgodnych oświadczeń woli Śmierć lub niezdolność do pracy przyjmującego zamówienie (645 §1 KC ) Odstąpienie od umowy wskazane w art. 631, 635, 636, 637, 640, 644 KC Przedawnienie – art. 646 KC odmiennie niż 117 i dalej (2 lata)

8 Porównanie Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl8 Umowa o dziełoZlecenie CharakterUmowa rezultatuUmowa starannego działania Wynagrodze nie Zawsze odpłatna (art. 627 KC) Ustalone kosztorysowo albo przez wskazanie podstawy (art. 628 KC) Domniemanie odpłatności (art. 735 §1 KC) Sposób obliczania w razie nieujęcia w umowie (art. 735 §2 KC) Istnieje możliwość braku wynagrodzenia (wyrażone w wprost w umowie) TreśćPrzyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (art. 627 KC) Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie (art. 734 §1 KC )

9 Porównanie Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl9 Umowa o dziełoZlecenie Powierzenie osobie trzeciej Istnieje taka możliwośćIstnieje taka możliwość ale z wieloma zastrzeżeniami (art. 738 §1 i 2. 739 ) Śmierć jednej ze stronŚmierć zamawiającego – co do zasady brak skutków Śmierć przyjmującego zamówienie – wygaśnięcie (art. 645 §1 KC ) Śmierć dającego zlecenie – co do zasady brak skutków chyba że odmiennie umowa (art. 747 KC) Śmierć przyjmującego zlecenie – wygaśnięcie, chyba że inaczej umowa (art. 748 KC)

10 Umowa o roboty budowlane Podstawy prawne Art. 647-658 KC Przez art. 656 KC przepisy art. 635-638 i art. 644-646 KC Przez art. 656 KC art. 556 i dalej KC (dotyczące rękojmi) Pośrednio przepisy ustawy Prawo budowlane Cel umowy - art. 647 KC (wykonanie budynku) Uwaga, umowę o r.b. poprzedza umowa o wykonanie projektu budynku Umowa o r.b. jest pochodną umowy o dzieło (umowa rezultatu) Strony umowy: inwestor i wykonawca

11 Umowa o roboty budowlane Strony umowy c.d. Inwestor bezpośredni i zastępczy (wyodrębnieni z praktyki) Wykonawca, wykonawca częściowy, generalny wykonawca, główny wykonawca Podwykonawca (art. 647 1 KC) Zawarcie umowy Forma – pisemna pod rygorem nieważności (art. 648 §1) Dokumentacja stanowi część umowy (art. 648 §2)

12 Umowa o roboty budowlane Obowiązki inwestora Przygotowanie finansowe i organizacyjne, w tym dostarczenie projektu, przekazanie terenu budowy (art. 647 KC) Współdziałanie (m.in. art. 647 1 KC) Odbiór i odbiór częściowy (art. 647 i 654 KC) Obowiązki wykonawcy Poinformowanie inwestora o przeszkodach (art. 651 KC) Zabezpieczenie terenu budowy (art. 652 KC) Wykonanie obiektu Zakres robót (art. 649 KC) Opóźnienie i wadliwe wykonanie -> patrz przepisy umowy o dzieło (art. 635 i 636 KC)

13 Umowa o roboty budowlane Zapłata wynagrodzenia Wynagrodzenie kosztorysowe albo ryczałtowe Gwarancja zapłaty Gwarancja zapłaty – art. 649 1 KC Rodzaje gwarancji zapłaty – art. 649 1 § 2 KC Zakaz ograniczenia lub wyłączenia prawa wykonawcy do gwarancji zapłaty art. 649 2 KC Konsekwencje braku gwarancji zapłaty - art. 649 4 KC Stosowanie gwarancji zapłaty do podwykonawców - art. 649 5 KC Odstąpienie od umowy – patrz umowa o dzieło (art. 635, 636 i 637 KC)

14 Umowa o roboty budowlane Odpowiedzialność Za dostarczenie wadliwych materiałów, sprzętu oraz wskazówek inwestora (art. 655 KC) Wady istotne i nieistotne na zasadzie odesłania z art 656 KC do art. 637 § 1 i 2 KC Odesłanie do przepisów o rękojmi w umowie sprzedaży – art. 656 w zw. z art. 638 (jeśli przepisy dot. odstąpienia od umowy, obniżenia wynagrodzenia i usunięcia wad nie zostały uregulowane w przepisach umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło) – art. 560, 561, 566, 574 KC Wygaśnięcie roszczeń z tyt. rękojmi – art. 568 KC Jakub Sieradzkiibaf.edu.pl14


Pobierz ppt "Umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane Charakterystyka. Porównanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google