Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Robert Drożdż Zawieranie i wykonywanie umów. Forma czynności prawnych – rygory niezachowania formy Rygor dowodowy – ad probationem (art. 73 § 1 i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Robert Drożdż Zawieranie i wykonywanie umów. Forma czynności prawnych – rygory niezachowania formy Rygor dowodowy – ad probationem (art. 73 § 1 i."— Zapis prezentacji:

1 mgr Robert Drożdż Zawieranie i wykonywanie umów

2 Forma czynności prawnych – rygory niezachowania formy Rygor dowodowy – ad probationem (art. 73 § 1 i 74 k.c.); Rygor nieważności – ad solemnitatem (art. 73 § 2 k.c.); Forma dla wywołania określonych skutków (ad eventum (art. 73 § 2 in fine k.c.)

3 Forma czynności prawnych  Forma zwykła  Formy szczególne: Pisemna – domyślnie z rygorem dowodowym Z datą pewną – rygor nieważności; Z podpisem notarialnie poświadczonym – rygor nieważności; Akt notarialny – rygor nieważności.

4 Zasady wykonywania umów Wykonanie zgodnie z: treścią i w sposób odpowiadający celowi społeczno- gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego; Obowiązek współdziałania wierzyciela; Staranność wymagana w danych stosunkach + wynikająca z zawodowego charakteru działalności; Brak obowiązku osobistego świadczenia;

5 Walutowość, rebus sic stantibus, waloryzacja Art.. 358 k.c. – zsada walutowości – dopuszczalnym jest zawsze spełnienie świadczenia w walucie polskiej; Klauzula rebus sic stantibus – art. 357[1] k.c.; Waloryzacja – art. 358 [1] k.c. – Obie klauzule służą do sprostowania efektów zewnętrznych, nienaturalnych dla danego stosunku prawnego

6 Odpowiedzialność Kontraktowa Odsetki: – Za opóźnienie Regulacja odsetek maksymalnych (art. 359 k.c.) – Jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału Odpowiedzialność odszkodowawcza – jest najważniejszym skutkiem naruszenia zobowiązania (art. 361 – 363 k.c.): – zdarzenie – Związek przyczynowy – Szkoda – Odpowiedzialność zawsze opiera się na określonej zasadzie: (głównie: winy lub ryzyka)

7 Odpowiedzialność Kontraktowa Solidarność dłużników Art. 366 § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). § 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

8 Odpowiedzialność Kontraktowa Źródła zobowiązań solidarnych: – Ustawa – Czynność prawna Zobowiązanie in solidum jako dopełnienie sytuacji ustawowych

9 Wykonanie zobowiązań Art. 450 Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Art. 457 [Termin na korzyść dłużnika] Termin spełnienia świadczenia oznaczony przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości za zastrzeżony na korzyść dłużnika.

10 Wykonanie zobowiązań Art. 462 § 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. § 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes. § 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej. Art. 463 Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

11 Skutki niewykonania zobowiązań  Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 471);  Kara umowna jako ryczałtowe odszkodowanie  Popadnięcie w zwłokę:  Zwłoka jest kwalifikowaną formą opóźnienia w wykonaniu zobowiązań; Opóźnienie w świadczeniu pieniężnym zawsze powoduje roszczenie o odsetki – art. 481;  Nabycie zastępcze (art. 479);  Wykonanie zastępcze (art. 480);  Zwłoka wierzyciela – art. 486

12 Kara umowna Kara umowna stanowi odszkodowanie ryczałtowe; Problem żądania kary umownej przy braku szkody; Dopuszczalność miarkowania kary umownej; Problem dopuszczalności naliczenia kary umownej przy odstąpieniu od umowy.

13 Zobowiązania wzajemne Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (art. 487 § 2 k.c.); Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań wzajemnych posiadają własną regulację legis specialis (w zakresie nieuregulowanym stosuje się zasady ogólne)

14 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań wzajemnych Regulacje szczególne: Jednoczesność świadczeń przy braku odmiennej umowy (art. 488); Prawo wstrzymania świadczenia (art. 490); Prawo do odstąpienia (art. 491); – Uwaga! Prawo odstąpienia z tytułu zwłoki nie jest tożsame z prawem odstąpienia z art. 395 !

15 Potrącenie Sposób wygaszenia zobowiązania (poprzez tzw. egzekucję prywatną) Przesłanki: – Tożsamość gatunkowa wierzytelności; – Wymagalność; – Zaskarżalność.

16 Przelew (tzw. cesja) Dłużnik Umowa stron Wierzyciel (cedent) cesja Nabywca wierzytelności (cesjonariusz) Roszczenia Z tytułu nabytej Wierzytelności do dłużnika Zarzuty przysługujące względem Wierzyciela (Cedenta) do chwili powzięcia informacji o przelewie


Pobierz ppt "Mgr Robert Drożdż Zawieranie i wykonywanie umów. Forma czynności prawnych – rygory niezachowania formy Rygor dowodowy – ad probationem (art. 73 § 1 i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google