Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada swobody umów Typy umów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada swobody umów Typy umów"— Zapis prezentacji:

1 Zasada swobody umów Typy umów
Zobowiązania - umowy Zasada swobody umów Typy umów

2 Zasada swobody umów i jej ograniczenia
Art. 353¹ KC Podmioty prawa cywilnego, zawierające umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cele nie sprzeciwiały się: Właściwości (naturze) stosunku prawnego, Przepisom ustawy o charakterze iuris cogentis, Zasadom współżycia społecznego.

3 Umowa sprzedaży Art. 535 KC sprzedawca (zobowiązuje się) przenieść własność rzeczy i wydać ją drugiej stronie. Kupujący (zobowiązuje się) rzecz odebrać i zapłacić cenę. Art. 555 KC - rzeczy, energia, prawa majatkowe. Umowa sprzedaży : wzajemna, konsensualna, odpłatna.

4 Umowa sprzedaży Rękojmia za wady art.556 i nast. KC
Wada fizyczna : rzecz ma cechy zmniejszające jej wartość lub użyteczność, rzecz nie ma właściwości o których zapewniał sprzedawca, rzecz została wydana w stanie niezupełnym. Wada prawna: rzecz nie stanowi własności sprzedawcy, jest obciążona prawami osób trzecich, w razie sprzedaży praw – gdy prawo nie istnieje

5 Umowa sprzedaży Rękojmia za wady : ograniczenie, wyłączenie, rozszerzenie (umowne). W razie stwierdzenia wad kupujący może: Odstąpić od umowy Żądać obniżenia ceny Przesłanką podniesienia przez kupującego jednego z powyższych uprawnień jest – powiadomienie sprzedawcy o wadzie (w odpowiednich terminach)

6 Umowa sprzedaży Gwarancja jakości (art. 577 – 581 KC)
Sprzedawca lub wytwórca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji. Karta gwarancyjna Ujawnienie wady w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

7 Umowa sprzedaży Gwarancja
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Odpowiedzialność z gwarancji równoległa do rękojmi .

8 Sprzedaż konsumencka Ustawa o sprzedaży konsumenckiej z 2002 r.
Do sprzedaży konsumenckiej nie mają zastosowania przepisy art. 556 – 581 KC o odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady rzeczy sprzedanej. „niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową” zamiast wady.

9 Sprzedaż konsumencka Obowiązki informacyjne sprzedawcy.
Przy ocenie zgodności towaru z umową można brać zapewnienia wyrażone w reklamie, odnoszące się do właściwości towaru W dokumencie gwarancyjnym musi znaleźć się oświadczenie, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

10 Umowa darowizny Art. 888 KC – darowizna jest umową , w której darczyńca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Forma aktu notarialnego chyba, że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Darowizna może być obciążona poleceniem . Darowizna może być odwołana.

11 Umowa o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 KC) Umowa o dzieło jest czynnością prawną odpłatną , konsensualną i wzajemną. Wynagrodzenie : ryczałtowe (z góry ustalone), Kosztorysowe. Umowa rezultatu !

12 Umowa zlecenia Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 KC) Odpłatne lub nieodpłatne (art. 735 KC) Osobiste wykonanie / inne osoby Umowa starannego działania. Umowy o świadczenie usług art. 750 KC. Wypowiedzenie zlecenia art. 746 KC. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia-752

13 Umowa agencyjna Umowa stałego pośrednictwa zawodowego.
Agent / pośrednik. Czynność prawna odpłatna i wzajemna. Art. 758 i nast. KC. Umowa profesjonalna.

14 Umowa komisu Przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiazuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym, komitent zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia pieniężnego w formie prowizji. Umowa: zobowiązująca, odpłatna, wzajemna. Art. 770 KC , art. 770¹ KC – odsyła do sprzedaży konsumenckiej.

15 Umowa użyczenia Użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Art. 710 KC Realność i nieodpłatność.

16 Umowa pożyczki Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Zwrot tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy. Zabezpieczenie pożyczki !

17 Umowa leasingu Finansujący zobowiązuje się - w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa - nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać rzecz korzystającemu do używania – za wynagrodzeniem. Art.. 709¹ i nast. KC

18 Umowy w hotelarstwie i turystyce
Umowa o usługi turystyczne. Odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i inne podobne zakłady art. 846 KC Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Inne umowy: przechowania przewozu

19 Umowa najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się uiszczać wynajmującemu umówiony czynsz art 659 i nast. KC Przedmiot rzeczy ruchome i nieruchome. Czynsz płacony jednorazowo lub periodycznie. Najem lokali.

20 Umowa dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony , a dzierżawca zobowiązuje się uiszczać wydzierżawiającemu umówiony czynsz art. 693 i nast. KC Mogą być prawa art. 709 KC Grunty rolne – prawo pierwokupu art. 695 KC


Pobierz ppt "Zasada swobody umów Typy umów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google