Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Sabina Wencel WSP gr.4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Sabina Wencel WSP gr.4"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Sabina Wencel WSP gr.4
Umowa pożyczki Mgr Sabina Wencel WSP gr.4

2 Umowa pożyczki uregulowana jest w art. 720-724 KC
Charakter prawny tej umowy: konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, nieodpłatna/odpłatna, nie jest umową wzajemną (zwrot umowy pożyczki nie stanowi ekwiwalentu świadczenia pożyczkodawcy).

3 Treść umowy pożyczki: Art. 720 KC § 1
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

4 Strony umowy: Pożyczkobiorca Pożyczkodawca

5 Przedmiot umowy pożyczki:
wszelkie rzeczy ruchome oznaczone tylko co do gatunku oraz pieniądze (jednostki pieniężne wyrażające pewną wartość ekonomiczną), istotą zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki jest przeniesienie przez pożyczkodawcę jej przedmiotu na własność pożyczkobiorcy, przeniesienie własności przedmiotu pożyczki może nastąpić w każdy dopuszczalny przez prawo sposób.

6 Wydanie przedmiotu pożyczki:
przedmiot umowy pożyczki może być wydany przez pożyczkodawcę lub przez osobę trzecią, o ile dzieje się to z obciążeniem majątku pożyczkodawcy. Formą wydania może być też: przelew wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy w stosunku do osoby trzeciej, uiszczenie długu obciążającego pożyczkobiorcę, Zgodnie z regułą określoną w KC do przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku konieczne jest przeniesienie ich posiadania.

7 Forma umowy: Art. 720 § 2 Nie jest wymagana forma szczególna
Umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

8 Odstąpienie od umowy Art. 721 KC
Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony, Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

9 Przedawnienie roszczeń
Art. 722 KC Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

10 Termin zwrotu pożyczki
Art. 723 KC Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.


Pobierz ppt "Mgr Sabina Wencel WSP gr.4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google