Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy prawa cywilnego. Podstawowe pojęcia stosunek prawny stosunek cywilnoprawny zdarzenie prawne zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy prawa cywilnego. Podstawowe pojęcia stosunek prawny stosunek cywilnoprawny zdarzenie prawne zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych."— Zapis prezentacji:

1 Elementy prawa cywilnego

2 Podstawowe pojęcia stosunek prawny stosunek cywilnoprawny zdarzenie prawne zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

3 Zdolność do czynności prawnych Pełna zdolność do czynności prawnych Ograniczona zdolność do czynności Prawnych Brak zdolności do czynności prawnych

4 Przyczyny ograniczenia w zdolności do czynności prawnych Wiek Orzeczenie sądowe

5 Dokonywanie czynności prawnych przez osobę ograniczoną w zd. do czynności prawnych Ważne Nieważne Niezupełne (kulejące)

6 Zdolność do czynności prawnych osób prawnych Teoria organów Art. 39 Kodeksu cywilnego Art. 42 Kodeksu cywilnego Działanie przez pełnomocnika

7 Podmioty prawa cywilnego Osoby fizyczne Osoby prawne Ułomne osoby prawne

8 Osoby fizyczne Dobra osobiste – art. 23 k.c. Osoba fizyczna = zdolność prawna Warunkowa zdolność prawna (nasciturus) art.446 1 k.c., art. 927 § 2 k.c.

9 Osoby prawne Skarb Państwa Państwowe osoby prawne Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki typu korporacyjnego Fundacje

10 Ułomne osoby prawne Spółki osobowe

11 Ułomne osoby prawne Sp. jawna Sp. komandytowa Sp. komandytowo-akcyjna Sp. partnerska

12 Przedsiębiorca Konsument Prawo cywilne

13 Ochrona konsumenta Obowiązywanie wzorów, regulaminów, ogólnych warunków umów Interpretacja postanowień niejednoznacznych, niezgodność postanowień umowy z wzorcem Zakazane klauzule umowne

14 Spółka cywilna Umowa pomiędzy przedsiębiorcami Nie ma: zdolności sądowej Nie jest przedsiębiorcą Nie jest właścicielem majątku Właścicielem majątku są wspólnicy Współwłasność łączna

15 Firma Osoby fizycznej – imię i nazwisko Osoby prawnej – nazwa, forma osoby prawnej

16 Ograniczenia w doborze firmy Zasada wyłączności Osoba przedsiębiorcy Miejsce działalności Źródła zaopatrzenia Przedmiot działalności

17 Formy czynności prawnych Ustna Pisemna Pisemna z datą pewną Pisemna z notarialnie poświadczonym podpisem Akt notarialny

18 Skutki niedochowania form Forma zastrzeżona pod rygorem nieważności Forma zastrzeżona dla celów dowodowych Forma zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych

19 Zawarcie umowy Tryb ofertowy Negocjacje Przetarg i aukcja

20 Tryb ofertowy Treść oferty Okres związania ofertą Odwołalność oferty Oferta w formie elektronicznej

21 Przyjęcie oferty Wyraźne Dorozumiane Milczące Modyfikujące

22 negocjacje Zawarcie umowy po uzgodnieniach będących następstwem negocjacji List intencyjny Umowa pomiędzy wspólnikami

23 Przetarg/aukcja Etapy Wadium Unieważnienie przetargu

24 Umowa przedwstępna Skutek słabszy Skutek silniejszy Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

25 Zasada swobody umów (ograniczenia) Przepisy Zasady współżycia Ustalone zwyczaje

26 Zasada swobody umów (ograniczenia) Przepisy ustawowe

27 Zasada swobody umów (ograniczenia) Przepisy ustawowe Zasady współżycia społecznego

28 Zasada swobody umów (ograniczenia) Przepisy ustawowe Zasady współżycia społecznego Właściwość stosunku

29 Przedstawicielstwo podstawy Ustawa Oświadczenie woli reprezentowanego

30 Pełnomocnictwo Ogólne Rodzajowe Szczególne

31 kazus mocodawca – Maciek, 39 lat pełnomocnik – Zuzia, 13 lat przedmiot umowy – dom na mazurach Czy Maciek może umocować Zuzię, do kupienia w jego imieniu domu na mazurach? Jeśli tak to w jakiej formie należy udzielić jej pełnomocnictwa?

32 Forma Mocodawca Pełnomocnik Substytucja Pełnomocnictwo

33 Substytucja - dopuszczalność Treść pełnomocnictwa Przepisy ustawowe Stosunek prawny stanowiący podstawę pełnomocnictwa

34 Pełnomocnik Działania rzekomego pełnomocnika Czynności z samym sobą

35 Ustanie pełnomocnictwa

36 Upływ czasu Dokonanie czynności prawnej Odwołanie Śmierć pełnomocnika/mocodawcy Zrzeczenie się Utrata zdolności do czynności prawnych

37 Prokura Podmioty udzielające Prokurent Forma Zakres Substytucja

38 Prokura - rodzaje Samodzielna Łączna Oddziałowa

39 Ustanie prokury Odwołanie Zrzeczenie się Upływ czasu Wykreślenie z rejestru Likwidacja, upadłość, podmiotu udzielającego

40 Wady oświadczenia woli Bezwzględnie nieważne Względnie bezskuteczne

41 Bezwzględnie nieważne Brak świadomości lub swobody Pozorność

42 Bezskuteczność względna Błąd Podstęp Groźba

43 Nabywanie własności Pierwotne Pochodne

44 zasiedzenie Przesłanki Termin Przedmiot

45 Pochodne nabycie własności Rzeczy oznaczonych co do tożsamości Rzeczy oznaczonych co do gatunku Nieruchomości

46 Przedawnienie Przedmiot przedawnienia Skutki przedawnienia Bieg terminu przedawnienia

47 Zastrzeżenia umowne Kara umowna Zadatek Zaliczka

48 Prawa rzeczowe Prawa o charakterze bezwzględnym Zasada numerus clausus

49 Prawa rzeczowe Własność Użytkowanie wieczyste Użytkowanie Służebność Zastaw/hipoteka Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

50 Umowy dotyczące korzystania z rzeczy Najem Dzierżawa Użyczenie Leasing

51 Operacyjny Finansowy Tenencyjny Zwrotny (sale and lease back)

52 Umowy dotyczące świadczenia usług Umowa zlecenia Umowa o dzieło

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elementy prawa cywilnego. Podstawowe pojęcia stosunek prawny stosunek cywilnoprawny zdarzenie prawne zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google