Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko widzem i aktorem. Cele: Poznawanie ró ż nych form teatralnych. Odkrywanie własnych mo ż liwo ś ci i uzdolnie ń artystycznych. Rozwijanie zainteresowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko widzem i aktorem. Cele: Poznawanie ró ż nych form teatralnych. Odkrywanie własnych mo ż liwo ś ci i uzdolnie ń artystycznych. Rozwijanie zainteresowa."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko widzem i aktorem

2 Cele: Poznawanie ró ż nych form teatralnych. Odkrywanie własnych mo ż liwo ś ci i uzdolnie ń artystycznych. Rozwijanie zainteresowa ń teatrem i sztuk ą aktorsk ą. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działa ń dzieci. Nabywanie do ś wiadcze ń zarówno w sposób werbalny jak i nie werbalny. Uwra ż liwianie na pi ę kno słowa mówionego. Rozwijanie aktywno ś ci twórczej w zakresie słowa mówionego. Kształcenie i wzbogacanie własnej pomysłowo ś ci, inwencji twórczej oraz wyobra ź ni w ró ż nych formach aktywno ś ci. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i u ś ci ś lenie poj ęć zwi ą zanych z działalno ś ci ą teatraln ą. Rozwijanie umiej ę tno ś ci przedstawiania poznanych utworów za pomoc ą gestów, mimiki i ruchu.

3 Opis Dobrej Praktyki Koncepcja pracy kółka teatralnego polega na zastosowaniu metod aktywizuj ą cych dzieci do współpracy ze ś rodowiskiem lokalnym, poprzez aktywn ą, twórcz ą i wra ż liw ą działalno ść teatraln ą i muzyczn ą. Spotkanie dzieci z teatrem, muzyk ą to wielopłaszczyznowa scena rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Udział w proponowanych zaj ę ciach zaspokaja potrzeb ę poczucia własnej warto ś ci. Dzieci przełamuj ą barier ę strachu, ucz ą si ę kontaktu z innymi lud ź mi. Dzieci maj ą mo ż liwo ść zaprezentowania przedstawie ń przed szerok ą publiczno ś ci ą.

4 Efekty : Prezentacja przedstawie ń przed społeczno ś ci ą przedszkoln ą i lokaln ą. Bezpo ś rednie obcowanie ze sztuk ą. Udział w konkursach i przegl ą dach teatralnych. Udział w ż yciu społecznym. Rozwój pozytywnych sfer osobowo ś ci. Dzi ę ki realizacji tych działa ń dzieci rozwijaj ą swoje zainteresowania poprzez bezpo ś rednie obcowanie ze sztuk ą, nabywaj ą umiej ę tno ść zachowania si ę w o ś rodkach kultury, rozwijaj ą zdolno ś ci muzyczne i teatralne. Wywiady z nauczycielkami prowadz ą cymi kółko teatralne do telewizji i gazet lokalnych. Hospitacje zaj ęć kółka teatralnego. Osi ą gni ę cia dzieci na przegl ą dach i konkursach. Sprawozdania z działalno ś ci kółka teatralnego.

5 Udział w ró ż nych spotkaniach, przegl ą dach i konkursach organizowanych przez instytucje lokalne. W ś ród nich nale ż y wymieni ć :

6 Młodzie ż owy Dom Kultury w Rudzie Ś l ą skiej – udział w Przegl ą dach Dzieci ę cych i Młodzie ż owych Zespołów Jasełkowych

7 Miejskie Centrum Kultury w Nowym Bytomiu- wyst ę py z okazji Dnia Stra ż aka

8 Salki Katechetyczne przy parafii ś w. Piotra i Pawła w Nowym Bytomiu - wyst ę py dla emerytowanych hutników

9 Ż łobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Ś l ą skiej

10 Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Ś l ą skiej

11 Miejskie Przedszkole nr 20 w Rudzie Ś l ą skiej – udział w spotkaniach artystycznych Dziecko Widzem i Aktorem „Snuj si ę bajeczko”

12 Miejskie Przedszkole Nr 4 w Rudzie Ś l ą skiej

13 Wyst ę py małych aktorów dla kolegów i kole ż anek z naszego przedszkola i ich rodziców

14 Dzieci z naszego przedszkola oprócz tego, ż e maj ą mo ż liwo ść wyst ę powania na scenie wcielaj ą si ę równie ż w role widzów podczas przedstawie ń teatralnych, na które wyje ż d ż aj ą do Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz pobliskich Domów Kultury w Rudzie Ś l ą skiej.

15 Przedszkolacy – jako widzowie uczestnicz ą co roku w przedstawieniu teatralnym, które przygotowywane jest specjalnie dla nich z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Aktorami na scenie s ą pracownicy naszego przedszkola.

16 Oprócz dzieci na scenie mo ż na zobaczy ć równie ż rodziców. Od kilku lat ch ę tni rodzice anga ż uj ą si ę w zabaw ę w teatr i przygotowuj ą przedstawienia, które mog ą obejrze ć dzieci z naszego przedszkola, absolwenci ucz ę szczaj ą cy do pobliskich szkół oraz inni zaproszeni go ś cie.

17 Aktywno ść teatralna naszych dzieci rozwijana jest poprzez mo ż liwo ść zabawy w k ą cikach teatralnych.

18 Uczestnicy Uczestnikami s ą dzieci ucz ę szczaj ą ce do Miejskiego Przedszkola Nr 47, ich rodzice oraz personel przedszkola, którzy poprzez swoj ą działalno ść rozwijaj ą swoje talenty i słu żą integracji społeczno ś ci lokalnej.

19 Wpływ na dzieci Dzi ę ki realizacji tych działa ń dzieci rozwijaj ą swoje zainteresowania poprzez bezpo ś rednie obcowanie ze sztuk ą, nabywaj ą umiej ę tno ść zachowania si ę w o ś rodkach kultury, rozwijaj ą zdolno ś ci muzyczne i teatralne.

20 Czas realizacji: 2007 do nadal

21 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Dziecko widzem i aktorem. Cele: Poznawanie ró ż nych form teatralnych. Odkrywanie własnych mo ż liwo ś ci i uzdolnie ń artystycznych. Rozwijanie zainteresowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google