Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZACHY Zaj ę cia szachowe w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2014-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZACHY Zaj ę cia szachowe w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2014-2015."— Zapis prezentacji:

1 SZACHY Zaj ę cia szachowe w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2014-2015

2 Czym s ą szachy? Szachy to narz ę dzie stymuluj ą ce rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtuj ą ce jego osobowo ść i pozwalaj ą ce na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w ka ż dym młodym człowieku.

3 Co daj ą dzieciom szachy?  Szachy rozwijaj ą zainteresowania  Wyzwalaj ą, pobudzaj ą aktywno ść twórcz ą  Rozwijaj ą pami ęć i uwag ę  Ucz ą konsekwencji i wytrwało ś ci w działaniu

4 Uczestnicy zaj ęć W naszej szkole zaj ę ciami szachowymi obj ę ci byli zgodnie z planem zaj ęć uczniowie klas pierwszych oraz uczniowie klas trzecich na kole szachowym. Dla ka ż dej z grup była to jedna godzina w tygodniu.

5 Klasa I a

6 Klasa I b

7 Klasa I c

8 Jak pracowały dzieci? Dzieci poznawały szachownic ę oraz linie poziome, pionowe i przek ą tne.

9 Jak pracowały dzieci? Dzieci zapami ę tywały nazwy pól i sprawnie odszukiwały je na szachownicy.

10 Jak pracowały dzieci? Rozgrywaj ą c partie szachowe pami ę tały o przestrzeganiu zasady „fair play” i ch ę tnie bawiły si ę „drewnianym wojskiem”.

11 Jak pracowały dzieci? Pierwszoklasi ś ci umiej ę tnie korzystali z ksi ąż ek szachowych zapami ę tuj ą c mi ę dzy innymi takie poj ę cia szachowe jak:  szach  mat  bicie w przelocie  promocja pionka  roszada  inne

12 Jak pracowały dzieci? Dzieci wykonywały równie ż inne ć wiczenia zwi ą zane z utrwalaniem poznanych poj ęć szachowych, np. zapis pól w odpowiednich miejscach na szachownicy.

13 Koło szachowe Uczestnicy koła szachowego poprzez utrwalanie zasad gry mieli mo ż liwo ść poszerzenia wiedzy szachowej.

14 Dzieci ucz ą ce si ę gra ć w szachy dostrzegaj ą w nich przede wszystkim zabaw ę, nie zdaj ą c sobie sprawy, ż e bawi ą c si ę drewnianym wojskiem ucz ą si ę i doskonal ą swoje umysły. Ponadto poznaj ą c zasady gry wykazuj ą si ę zdyscyplinowaniem i wyobra ź ni ą oraz wyzwalaj ą w sobie aktywno ść twórcz ą. Uczniowie poznaj ą podstawy i taktyk ę gry w szachy, a tak ż e ukierunkowywane s ą na własny sposób my ś lenia. Podsumowuj ą c...

15 Dzi ę kujemy za uwag ę... Mirosława Ż ółta ń ska Karina Szczepaniak


Pobierz ppt "SZACHY Zaj ę cia szachowe w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2014-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google