Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA NA PIERWSZYM I KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA NA PIERWSZYM I KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO."— Zapis prezentacji:

1 WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA NA PIERWSZYM I KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

2 Sześciolatek w szkole – pomyślny start Obecność dziecka sześcioletniego w szkole jest olbrzymim wyzwaniem. Podjęcie go i próba sprostania mu przyniesie pozytywne efekty tylko wówczas, gdy wspólnie podejmą je szkoła, nauczyciele i rodzice, którzy zrozumieją specyfikę rozwoju, potrzeby i możliwości sześciolatka.

3 Sześciolatek w szkole Dzieci sześcioletnie są przygotowane pod względem umysłowym do podjęcia nauki w szkole, chcą się uczyć, ale jednocześnie mogą odczuwać wiele obaw związanych z przejściem do nowego środowiska. Zagrożone poczucie bezpieczeństwa dziecka może osłabiać wysiłki nauczycieli mające na celu wprowadzanie uczniów w szeroko rozumianą rzeczywistość szkolną.

4 ASPEKTY DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 1. Umiejętności społeczne i samodzielność dziecka 2. Rozwój emocjonalny i motywacja do uczenia się 3. Rozwój mowy i umiejętności porozumiewania się 4. Rozwój intelektualny 5. Rozwój fizyczny 6. Przygotowanie do uczenia się czytania, pisania i matematyki

5 Wspieranie rozwoju ucznia I etap edukacyjny Przygotowanie placówki pod względem:  materialnym,  lokalowym,  metodycznym,  programowym

6 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny Metody pracy i organizacja zajęć  Metody pracy oparte na działaniu - dzieci w tym wieku rozumują jeszcze na poziomie konkretnym, korzystając z praktycznych doświadczeń, dopiero uczą się korzystać z obrazków, symbolicznych rysunków.  Praca z podręcznikiem zajmuje znacznie mniej czasu niż w klasach starszych.

7 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny  Formy pracy: w kilkuosobowych grupach, w parach lub indywidualnie (bardzo pożyteczne dla dzieci są zajęcia, które odbywają się w większych i mniejszych grupach uczą się wtedy współpracować i współdziałać ze sobą)  Zgodnie z zaleceniami sala lekcyjna dla uczniów klasy pierwszej powinna składać się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Taka organizacja związana jest z tym, że uczniowie mają głównie uczyć się przez zabawę.

8 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny  Nie jest konkretnie określony czas przeznaczony na naukę i odpoczynek.  Przyjmuje się, że rysowanie i pisanie, a więc czynności wykonywane przy stolikach, mogą zajmować około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną.  W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć z zakresu edukacji matematycznej są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, a z zeszytów ćwiczeń mogą dzieci korzystać najwyżej jedną czwartą czasu.

9 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny  Edukacja przyrodnicza powinna odbywać się jak najczęściej w naturalnym środowisku poza szkołą.  Muzyka powinna towarzyszyć dzieciom w codziennych zajęciach szkolnych i wiązać się z aktywnością ruchową.  Przerwy w zajęciach mogą mieć różną formę i powinny być dostosowane do potrzeb dzieci.  Zajęcia w klasach I-III nie muszą trwać tradycyjne 45 minut.

10 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny Ocenianie  Nauczyciele oceniają osiągnięcia edukacyjne uczniów (co potrafią i wiedzą) oraz ich zachowanie.  Głównym celem oceniania jest informowanie, na tym etapie nauki głównie rodziców uczniów, o postępach ich dzieci w nauce.  Jednym z celów oceniania jest też motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce.  Udzielanie wsparcia w razie zaistniałych trudności, czy zaobserwowanych zdolności.

11 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny Sami uczniowie na bieżąco dowiadują się o swoich postępach w nauce poprzez codzienne pochwały nauczyciela i umowne znaki graficzne albo pisemne komunikaty (takie jak: Bardzo dobrze! Świetnie! Następnym razem bardziej się postaraj.)

12 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny Indywidualizacja  Nauczyciele powinni tak organizować pracę w klasie, aby odpowiadała ona indywidualnym potrzebom każdego dziecka bez względu na jego wiek. Zawsze w przypadku pojawiających się trudności nauczyciel ma obowiązek wspomóc dziecko.  Uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu na wykonywanie zadań, ćwiczeń, sprawdzianów itp. powinni mieć taką możliwość.  Uczniowie, którzy pracują szybciej i sprawniej powinni mieć tak zorganizowany czas, aby jak najlepiej go spożytkować na wykorzystanie potencjału rozwojowego.

13 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny Szkoła we współpracy z rodzicami kształtuje i rozwija umiejętności i postawy tj.  poczucie własnej wartości i wiara we własne możliwości;  umiejętność zaspokajania swoich potrzeb, z szacunkiem dla potrzeb innych;  poczucie przynależności do grupy oraz umiejętność wspólnego działania z innymi dziećmi i z dorosłymi, w mniejszych i większych grupach;

14 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny  ciekawość świata;  umiejętność zachowywania się w różnych sytuacjach oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków;  umiejętność zarządzania czasem i własnymi zasobami;  umiejętność konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dostrzeganie w większym stopniu szans niż zagrożeń;

15 Wspieranie rozwoju ucznia - I etap edukacyjny  rozwijanie sprawności intelektualnej:  wnioskowania,  szukania przyczyn,  kategoryzowania,  myślenia przez analogię,  pamięci.  spostrzegawczości.

16 Wspieranie rozwoju ucznia Rozwiązania, pozwalające przygotować szkoły do zaspokajania potrzeb najmłodszych uczniów: dostosowanie placówki pod względem organizacyjnym oraz lokalowym do możliwości sześciolatków szkolenia nauczycieli klas I-III dotyczące pracy z sześciolatkami, szkolenia nauczycieli klas IV do pracy z młodszymi uczniami, w celu zapewnienia im łagodnego przejścia do nauczania przedmiotowego, współpraca z rodzicami.

17 Zadania szkoły wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego  Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;  Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła - dom rodzinny;  Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;  Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata ;

18 Działania na rzecz rozwoju ucznia  Organizacja środowiska uczenia się - przestrzeń do prowadzenia zajęć, adaptacja dziecka sześcioletniego do warunków szkolnych.  Tworzenie zespołu klasowego - wzajemne poznawanie się uczniów, budowanie zaufania, integracja i rozwój grupy.  Style uczenia uwzględniające potrzeby percepcyjne uczniów.  Indywidualizacja procesu nauczania.  Stopniowanie trudności w odniesieniu do umiejętności kluczowych: czytania, pisania, liczenia.  Umiejętności interpersonalne nauczyciela.

19 Działania na rzecz wspierania rozwoju ucznia  Aktywizujące metody i techniki w edukacji.  Gry i zabawy interakcyjne w pracy z uczniami.  Środki dydaktyczne i ich rola w organizacji pracy dydaktycznej.  Dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb i możliwości ucznia,

20 Działania na rzecz wspierania rozwoju ucznia  Opracowanie działań wspierających,  Skuteczne metody rozwiązywania bieżących problemów  Sposób oceniania uwzględniający aspekty: wspierania rozwoju, motywowania, informowania

21 Działania na rzecz rozwoju ucznia.  Wspomaganie kompetencji językowych.  Wspieranie zainteresowań i uzdolnień.  Rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.  Pomoc dzieciom mającym trudności w uczeniu się.  Wspomaganie osobistego rozwój uczniów: wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie asertywności, radzenie sobie ze stresem.  Współpraca szkoły i rodziców w edukacji dzieci.


Pobierz ppt "WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA NA PIERWSZYM I KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google