Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A RTYŚCI SĄ W PRZEDSZKOLU - ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A RTYŚCI SĄ W PRZEDSZKOLU - ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 A RTYŚCI SĄ W PRZEDSZKOLU - ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH

2 C ELE Rozwijanie uzdolnień artystycznych Odkrywanie własnych możliwości twórczych Rozwijanie zainteresowań sztuka, wzbogacanie wiedzy o sztuce Dostrzeganie szczegółów w otaczającym świecie Ocena walorów estetycznych przedmiotów Zauważanie zjawisk zachodzących w przyrodzie Dostrzeganie różnorodności barw Poznawanie ciekawych technik plastycznych Wyrażanie swoich przeżyć w formie plastycznej Posługiwanie się różnorodnymi narzędziami i materiałami plastycznymi Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka

3 O PIS D OBREJ P RAKTYKI Ideą kółka plastycznego jest rozwijanie talentów artystycznych, które tkwią w każdym dziecku oraz kształtowaniu postaw młodego artysty. Koncepcja pracy polega na stosowaniu metod aktywizujących dzieci do wyrażania własnej wrażliwości estetycznej. Zajęcia w ramach kółka mają charakter zabawowy. Podczas zajęć dzieci mają okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką i ludźmi ze świata sztuki. Spotkania z malarzem, rzeźbiarzem, oglądanie ich dzieł, wykonywanie z nimi prac, pozwalają dziecku na ugruntowanie i poszerzanie jego wiedzy z dziedziny plastyki.

4 O PIS D OBREJ P RAKTYKI CD. Na zajęciach dzieci poznają i pracują różnymi technikami plastycznymi oraz wykorzystują różnorodne przybory i materiały. Zaspokajają w ten sposób naturalną potrzebę działania i tworzenia. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach w ramach kółka, na których uaktywniają własną wyobraźnię i mają pełną swobodę działania. Swoje wytwory i małe dzieła dzieci z dumą prezentują na wystawach w przedszkolu, szkole oraz wystawach organizowanych w różnych miejscach i instytucjach użyteczności publicznej.

5 U CZESTNICY Uczestnikami są dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 47 w Rudzie Śląskiej

6 C ZAS REALIZACJI Od 2006 r. do teraz

7 E FEKTY Prezentacja wykonanych prac na wystawach w przedszkolu, Festynach Rodzinnych, szkole i innych miejscach użyteczności publicznej Udział w konkursach Bezpośredni kontakt ze sztuką i ich twórcami Udział w życiu społecznym Rozwój pozytywnych cech osobowości Zaszczepienie w dzieciach pasji do sztuki

8 P REZENTACJA WYKONANYCH PRAC NA WYSTAWACH

9 U DZIAŁ W KONKURSACH

10 B EZPOŚREDNI KONTAKT ZE SZTUKĄ

11 W PŁYW NA DZIECI Udział w zajęciach kółka plastycznego powodują, że dziecko: dostrzega i jest wrażliwe na piękno w otaczającym go świecie pobudza zmysły wyraża swoje emocje rozwija wyobraźnię i fantazję zna różne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce sprawnie posługuje się narzędziami plastycznymi i wykorzystuje różnorodne materiały ma kontakt ze sztuką i twórcami sztuki żywo reaguje na działa plastyczne, ocenia je, dostrzega ich treść i formę uczy się pracy w zespole prezentuje efekty swoich zdolności przed innymi ma radość i satysfakcję z własnej pracy odkrywa swoje możliwości powoduje rozładowanie napięć i daje odprężenie konstruktywnie spędza wolny czas

12 W SPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Udział w różnych spotkaniach, wystawach, konkursach organizowanych przez instytucje lokalne: Gimnazjum Nr 6 w Rudzie Śląskiej – wspólne zajęcia Szkoła Podstawowa Nr 2 – wspólne zajęcia Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu – Liceum Plastyczne – pokaz prac przez uczniów, wspólne zajęcia Spotkania z malarzem – prezentacja prac, wspólne zajęcia Spotkania z rzeźbiarzem – prezentacja prac, wspólne zajęcia Miejska Biblioteka Publiczna – wystawa prac Okoliczne konkursy przedszkolne

13 G IMNAZJUM N R 6 W R UDZIE Ś LĄSKIEJ – WSPÓLNE ZAJĘCIA

14 S POTKANIA Z MALARZEM – PREZENTACJA PRAC, WSPÓLNE ZAJĘCIA

15 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ N R 18 W Z ABRZU – L ICEUM P LASTYCZNE – POKAZ PRAC PRZEZ UCZNIÓW, WSPÓLNE ZAJĘCIA

16 Z AJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW


Pobierz ppt "A RTYŚCI SĄ W PRZEDSZKOLU - ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google