Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRĘGIELNIA. KONTRAKT Zespół z składzie: Justyna Ś wi ę tosławska Kamila Szurzy ń ska Natalia Lachowicz Klaudia Grabowska Mateusz Pakuła Mariusz Grze ś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRĘGIELNIA. KONTRAKT Zespół z składzie: Justyna Ś wi ę tosławska Kamila Szurzy ń ska Natalia Lachowicz Klaudia Grabowska Mateusz Pakuła Mariusz Grze ś."— Zapis prezentacji:

1 KRĘGIELNIA

2 KONTRAKT Zespół z składzie: Justyna Ś wi ę tosławska Kamila Szurzy ń ska Natalia Lachowicz Klaudia Grabowska Mateusz Pakuła Mariusz Grze ś ków CEL: sprawna współpraca w zespole LIDER: ka ż dy członek zespołu

3 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA: rozrywka zagospodarowanie czasu wolnego punkt gastronomiczny OBSZAR DZIAŁANIA: Gorzów Wielkopolski ODBIORCA: młodzie ż

4 ANKIETA

5 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: spółka jawna OPODATKOWANIE: zasady ogólne w skali 18% i 32%

6 Aby zało ż y ć spółk ę jawn ą nale ż y sporz ą dzi ć umow ę w formie pisemnej oraz dokona ć wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS).

7

8

9 ANALIZA SWOT

10 Misja naszego przedsiębiorstwa: wybicie si ę na najwy ż sz ą pozycj ę w ś ród form rozrywkowych w naszym mie ś cie ch ęć zaspokojenia potrzeb klienta Cel działań marketingowych: rozszerzenie naszego przedsi ę biorstwa na wi ę kszy obszar regularne szerzenie si ę popularno ś ci naszej firmy Dystrybucja: sprzeda ż bezpo ś rednia (lokal) sprzeda ż po ś rednia (strona internetowa firmy) Promocja: reklamy w mediach lokalnych, internecie ulotki

11 ULOTKA

12 REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU Nie zachowuj się ozięble i zagraj u nas w kręgle! LOGO HASŁO REKLAMOWE

13 BIZNESPLAN

14 SKUTECZNY MENADŻER Cechy i umiejętności: Postawa „społecznikowska” Ciekawo ść poznawcza Czynna postawa wobec ż ycia Wiara w mo ż liwo ś ci poprawy społecznej Otwarto ść, okazywanie zaufania Uczciwo ść, etyczne post ę powanie Motywowanie poprzez działanie i przykład Nie konwencjonalne my ś lenie Inspirowanie innych do wychodzenia poza schematy Osobista pasja Konsekwencja Gotowo ść do po ś wi ę ce ń, całkowite zaanga ż owanie Kompetencje twarde: Konkretna wiedza i umiej ę tno ś ci niezb ę dne do wykonywania okre ś lonej pracy Do ś wiadczenie Znajomo ść j ę zyków obcych(angielski, niemiecki) Obsługa programów komputerowych Kompetencje miękkie: Sprawne zarz ą dzanie samym sob ą oraz swoj ą prac ą Zdolno ść do automotywacji Komunikowanie si ę z innymi Przekonywanie innych do swoich racji Motywowanie Inspirowanie Kierowanie konfliktami Styl afiliacyjny: Ludzie s ą najwa ż niejsi. Budowanie zespołowej harmonii Dba o dobr ą atmosfer ę w pracy Wysoki poziom współpracy, zaanga ż owania, zaufania i lojalno ś ci wobec zarz ą dzaj ą cego i zespołu

15 CZYNNIKI SUKCESU PRZEDSIĘWZIĘCIA WEWNĘTRZNE: wysoka jako ść oferowanych produktów i usług rozwój przedsi ę wzi ę cia inwestowanie ró ż norodno ść promocji sprawno ść marketingu OTOCZENIE: korzystniejsze ceny zainteresowanie klientów nowym przedsi ę wzi ę ciem jedna konkurencyjna działalno ść ZASOBY: nowy i nowoczesny sprz ę t oddani, zaanga ż owani, do ś wiadczeni pracownicy

16 NASZE PRACE

17 Dziękujemy za uwagę! ZESPÓŁ 3


Pobierz ppt "KRĘGIELNIA. KONTRAKT Zespół z składzie: Justyna Ś wi ę tosławska Kamila Szurzy ń ska Natalia Lachowicz Klaudia Grabowska Mateusz Pakuła Mariusz Grze ś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google