Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty"— Zapis prezentacji:

1 OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2 Spis treści OPERA Za 3 Grosze FIZ
Charakterystyka Polityka inwestycyjna Co wyróżnia OPERA Za 3 Grosze FIZ? Wyniki OPERA FIZ Pierwsza emisja certyfikatów Obrót giełdowy Koszty inwestycji Informacje dodatkowe OPERA TFI Działalność Kim jesteśmy? Kontakt Nota prawna 3 5 9 11 12 13 14 15 17 18 19 22 OPERA Za 3 Grosze FIZ

3 Charakterystyka OPERA za 3 Grosze FIZ
OPERA Za 3 Grosze FIZ to de facto strategia elitarnego, sprawdzonego funduszu OPERA FIZ (ponad 100% zysku netto w trakcie 1 i 3/4 roku funkcjonowania) dostępna od zł w postaci funduszu notowanego na warszawskiej giełdzie. Połączenie strategii możliwej tylko w przypadku funduszy zamkniętych (krótkie pozycje, private equity, kontrakty terminowe, arbitraż, opcje, papiery komercyjne) z codzienną płynnością, charakterystyczną dla funduszy otwartych, możliwą dzięki codziennej wycenie giełdowej. Na kolejnych stronach przedstawiamy najważniejsze informacje o funduszu OPERA Za 3 Grosze FIZ, jego strategii inwestycyjnej oraz o OPERA TFI i osiąganych wynikach. OPERA Za 3 Grosze FIZ

4 Charakterystyka c.d. OPERA za 3 Grosze FIZ
Strategia inwestycyjna Funduszu powstała w odpowiedzi na oczekiwania i postulaty artykułowane przez naszych Klientów w trakcie wieloletniej współpracy. Wszystkie one sprowadzają się do jednego życzenia – zarządzać środkami Klientów jak własnymi. Dlatego w funduszu OPERA Za 3 Grosze FIZ stosujemy: Maksymalnie szerokie spektrum dopuszczalnych inwestycji, Politykę aktywnego zarządzania, Możliwość inwestowania na atrakcyjnych rynkach, Potencjał zarabiania na spadkach, Zarządzamy dokładnie tak, jak zarządzalibyśmy wyłącznie własnym kapitałem. OPERA Za 3 Grosze FIZ

5 Polityka inwestycyjna Szerokie spektrum lokat
Szerokie spektrum dopuszczalnych lokat obejmuje: akcje notowane na GPW oraz akcje na rynkach zagranicznych – do 200% aktywów (np. Indie, Turcja, Japonia czy Brazylia), towary giełdowe – do 100% aktywów (np. ropa, cukier, platyna, cynk, ołów), akcje niepubliczne i udziały w sp. z o.o. – do 50% aktywów – inwestycje typu Private Equity, waluty obce – do 20% w jedną walutę – do 100 % we wszystkie dostępne waluty obce, instrumenty dłużne – skarbowe (do zarządzania płynnością) oraz wysokooprocentowane obligacje przedsiębiorstw, instrumenty pochodne – oparte na w/w instrumentach. OPERA Za 3 Grosze FIZ

6 Polityka inwestycyjna Zarządzanie pasywne vs. aktywne
Niebenchmarkowa strategia aktywnego zarządzania: szeroki zakres lokat (akcje, obligacje, waluty, towary, rynek niepubliczny) więcej rynków = więcej potencjalnych okazji inwestycyjnych możliwość zarabiania na spadkach cen brak benchmarku =koncentracja na przynoszeniu zysków Inwestorom niezależnie od koniunktury (a nie pobijanie wydumanych indeksów) Tradycyjne aktywne zarządzanie (benchmarkowe): inwestycje tylko w akcje i obligacje większość środków utrzymywana w akcjach przez cały czas brak możliwości zarabiania na spadkach cen koncentracja na uzyskiwaniu wyników lepszych od indeksu (2/3 funduszy to się nie udaje) Strategia indeksowa „ślepe” odzwierciedlenie składu indeksu (np. WIG20) – brak możliwości uzyskania wyższych stóp zwrotu Pasywne OPERA Za 3 Grosze FIZ

7 Polityka inwestycyjna Aktywne zarządzanie
Elastyczność jaką daje nam polityka aktywnego zarządzania sprawia, że Zarządzający są w stanie wykorzystać więcej nadarzających się okazji inwestycyjnych. W zależności od przewidywanej sytuacji rynkowej mogą: nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach, dokonywać krótkiej sprzedaży, która generuje zyski w przypadku spadku kursów. W skrajnie niesprzyjających warunkach mogą: „wyjść z rynku”, czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia. Decyzje inwestycyjne Zarządzających zorientowane są na osiąganie absolutnych zysków. Nie koncentrujemy się na pobijaniu wydumanych benchmarków, ale dostarczaniu realnych zysków naszym Klientom. OPERA Za 3 Grosze FIZ

8 Polityka inwestycyjna Aktywne zarządzanie w praktyce na przykładzie OPERA FIZ
Polityka aktywnego zarządzania w połączeniu z szerokim wachlarzem dopuszczalnych lokat pozwala na dynamiczne zmiany struktury portfela w zależności od przewidywanej sytuacji rynkowej. Poniższe wykresy przedstawiają zmiany zaangażowania portfela OPERA FIZ w poszczególne klasy aktywów w 2006 r. Koniec I kw r. Koniec II kw r. Koniec III kw r. Koniec IV kw r. OPERA Za 3 Grosze FIZ

9 Co wyróżnia OPERA Za 3 Grosze FIZ? Filozofia inwestycyjna
Nasza filozofia inwestycyjna powoduje, że nie ograniczamy się wyłącznie do selekcji poszczególnych papierów wartościowych w ramach jednej klasy aktywów (akcje – w przypadku funduszy akcyjnych, obligacje – w przypadku funduszy dłużnych, itd.), jak działa większość dostępnych funduszy, ale zarządzamy czymś znacznie ważniejszym: wyborem rynków i klas aktywów (akcje polskie, zagraniczne, towary, waluty itd.). W praktyce oznacza to, że zarządzający OPERA Za 3 Grosze FIZ decydują, czy w danym momencie optymalna jest inwestycja w obligacje, akcje, czy w towary giełdowe, oraz czy największy potencjał zysku w danym okresie jest na rynkach dojrzałych, czy rozwijających się. W innych Funduszach, tego typu decyzjami obarczeni są sami Inwestorzy. OPERA Za 3 Grosze FIZ

10 Co wyróżnia OPERA Za 3 Grosze FIZ? Dywersyfikacja
Spotyka się opinie, że właściwą dywersyfikację zapewnia ulokowanie środków w 3 różnych polskich funduszach inwestycyjnych (nawet o zbliżonej strategii!). W rzeczywistości rozwiązanie takie zwiększa jedynie koszty ponoszone przez Inwestora bez istotnego zmniejszenia ryzyka – fundusze takie inwestują zwykle na tym samym rynku i w te same instrumenty (handel tymi samymi papierami zwiększa jedynie koszty transakcyjne ponoszone ostatecznie przez Inwestora). Fundusz OPERA Za 3 Grosze FIZ oferuje maksymalnie możliwą dywersyfikację zarówno ramach różnych klas aktywów (np. akcje, obligacje, waluty, towary) jak i geograficzną (inwestycje na całym świecie – np. Polska, Japonia, Brazylia, USA, Europa Środkowa i Wschodnia). Prawdopodobieństwo, że wszystkie w/w rynki i klasy aktywów zachowają się jednakowo jest znacznie niższe. OPERA Za 3 Grosze FIZ

11 Wyniki inwestycyjne funduszu OPERA FIZ
Wykres przedstawiający wartość certyfikatów serii B funduszu OPERA FIZ, którego strategia zostanie zastosowana w funduszu OPERA Za 3 Grosze FIZ. PLN Ponad 100% zysku netto w ciągu 1 i ¾ roku! OPERA Za 3 Grosze FIZ

12 Pierwsza emisja certyfikatów OPERA za 3 Grosze FIZ
Zapisy na certyfikaty pierwszej emisji trwają w dniach 10 – 20 kwietnia 2007 roku, Cena emisyjna certyfikatu wynosi PLN, Zapisy przyjmowane są w domach maklerskich na terenie całego kraju , Przedmiotem pierwszej emisji jest certyfikatów. Minimalna wielkość zapisu to 1 certyfikat. Każdy Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów na maksymalnie certyfikatów, Po raz pierwszy przy emisji certyfikatów inwestycyjnych został wykorzystany system informatyczny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Specjalna Sesja Giełdowa, na której nastąpi przydział certyfikatów, W przypadku nadsubskrypcji, redukcja odbędzie się proporcjonalnie do ilości złożonych zleceń. OPERA Za 3 Grosze FIZ

13 Obrót giełdowy Wysoka płynność inwestycji
Certyfikaty funduszu OPERA Za 3 Grosze FIZ zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wniosek o dopuszczenie do obrotu Towarzystwo zobowiązane jest złożyć w terminie 7 dni od daty rejestracji funduszu przez sąd. Obrót giełdowy oznacza, że oprócz kwartalnej możliwości przedstawienia Certyfikatów do wykupu Funduszowi, Inwestorzy będą mogli sprzedawać i nabywać Certyfikaty na rynku podstawowym GPW, podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. akcji, czyli składając odpowiednie zlecenia w swoim domu maklerskim. OPERA Za 3 Grosze FIZ

14 Koszty inwestycji OPERA za 3 Grosze FIZ
OPERA TFI nie pobiera opłat dystrybucyjnych przy zapisach na certyfikaty, Domy maklerskie przyjmujące zapisy na certyfikaty są uprawnione do pobrania prowizji w wysokości maksymalnie 2% wartości złożonego zapisu W rzeczywistości wysokość prowizji pobieranej przy zapisie rozpoczyna się już od 0,25% - w sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt, Inwestor ma prawo w ostatnim dniu roboczym kwartału przedstawić certyfikaty do wykupu przez Fundusz. W takim przypadku opłata wynosić będzie 2% wartości umarzanych certyfikatów, Za zarządzenie Funduszem OPERA TFI będzie pobierać opłatę w wysokości 2,75% rocznie, W ostatni dzień roboczy każdego kwartału, OPERA TFI pobierać będzie opłatę od zysku w wysokości 20% zgodnie z zasadą "high-water mark", dzięki czemu opłata pobierana jest tylko w przypadku ustanowienia nowych rekordów wartości certyfikatów. OPERA Za 3 Grosze FIZ

15 Informacje dodatkowe Istotne parametry Funduszu
Pierwsza emisja certyfikatów Funduszu – 10 – 20 kwietnia 2007 r., Czas trwania Funduszu – nieograniczony, Wycena – ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, Płynność: Certyfikaty funduszu OPERA Za 3 Grosze FIZ zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wniosek o dopuszczenie do obrotu Towarzystwo zobowiązane jest złożyć w terminie 7 dni od daty rejestracji funduszu przez sąd, ponadto certyfikaty mogą być wykupywane przez Fundusz w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału po potrącenie przez Fundusz Opłaty wyjściowej, Opłaty: Opłata wejściowa: TFI nie pobiera opłaty, pośredniczące domy maklerskie do 2% Opłata za zarządzanie: 2,75% p.a. Opłata od zysku: 20% od zysku (pobierana przez TFI w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, zgodnie z zasadą high-water mark) Opłata wyjściowa: 2% (w przypadku przedstawienia certyfikatu do wykupu Funduszowi) Depozytariusz – ING Bank Śląski S.A.; Audytor – Ernst & Young Audit Sp. z o.o.; Podmiot oferujący certyfikaty – Erste Securities Polska S.A. OPERA Za 3 Grosze FIZ

16 OPERA TFI

17 Działalność Jesteśmy pierwszym i największym w Polsce Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, niezależnym od banków, firm ubezpieczeniowych i innych grup finansowych. Nasze Towarzystwo jest także liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej. OPERA TFI zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. Aktualnie zarządzamy blisko 1 mld złotych w 7 funduszach inwestycyjnych, wśród których są: OPERA FIZ – fundusz przeznaczony dla zmożnych Klientów i kadry zarządzającej OPERA TFI. Aktywa OPERA FIZ wynoszą ponad 600 mln PLN; OPERA FIO – parasolowy fundusz otwarty – w jego ramach działają: OPERA Avista.pl – subfundusz dłużny, OPERA Universa.pl – subfundusz agresywny (oportunistyczny); OPERA NGO SFIO – fundusz przeznaczony dla organizacji pozarządowych, czyli tzw. III sektora. Aktywa OPERA NGO SFIO wynoszą ponad 60 mln PLN; OPERA FNP SFIO – fundusz dedykowany Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; OPERA Za 3 Grosze FIZ

18 Kim jesteśmy? Zarówno o przeszłych jak i o przyszłych wynikach funduszu inwestycyjnego decydują ludzie, dlatego tak ważne jest, żeby byli to najlepsi fachowcy w swojej dziedzinie. Prezesem OPERA TFI jest Maciej Kwiatkowski – doradca inwestycyjny z licencją nr 1, twórca i szef Departamentu Zarządzania Portfelem CA IB Securities, pierwszej oraz wówczas największej i najbardziej rentownej działalności w zakresie zarządzania aktywami w Polsce; twórca, prezes i akcjonariusz BRE Asset Management (później Skarbiec Investment Management). Członkami Zespołu Zarządzającego są: Tomasz Korab – doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu zarządzania, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w Skarbiec Investment Management, dyrektor inwestycyjny Hexus TFI, Paweł Jackowski – makler, zarządzający funduszem, wcześniej kierownik zespołu, trader, specjalista w BM BGŻ, CU PTE BPH CU WBK i BM PKO BP, Sebastian Słomka – makler, główny ekonomista, pracował wcześniej jako analityk i wieloletni kierownik zespołu analiz w BDM PKO BP, Paweł Małyska – doktor nauk ekonomicznych, dyrektor analiz, wcześniej analityk i specjalista w BM BGŻ, BDM PKO BP, Skarbiec IM, Michał Janik – doradca inwestycyjny, wcześniej analityk i specjalista m.in. w BDM PKO BP oraz Invest Banku. OPERA Za 3 Grosze FIZ

19 Kontakt Centrala Warszawa
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1 (budynek Rondo1, 29 piętro) Warszawa tel. (+48/0) ; fax (+48/0) ; www: Paweł Piwoński Zastępca Dyr. Departamentu Sprzedaży tel. kom. (+48/0) Katarzyna Strykowska Dyrektor ds. Sprzedaży Instytucjonalnej tel. kom. (+48/0) Magdalena Rejman Główny Specjalista w Departamencie Sprzedaży tel. kom. (+48/0) OPERA Za 3 Grosze FIZ

20 Kontakt Biura Regionalne
OPERA TFI Biuro Katowice ul. Mickiewicza 15, pok. 301 i 302 Katowice (budynek Energomontażu-Południe S.A.) Marek Skrzynecki Dyrektor Departamentu Sprzedaży tel. kom. (+48/0) Krzysztof Głombik Zastępca Dyr. Departamentu Sprzedaży tel. kom. (+48/0) OPERA TFI Biuro Trójmiasto ul. Śląska 21 Gdynia (budynek City Arcade) Elżbieta Małecka Dyrektor ds. Sprzedaży tel. kom. (+48/0) OPERA Za 3 Grosze FIZ

21 Dodatkowe informacje www.opera.pl
Więcej informacji na temat OPERA Za 3 Grosze FIZ, OPERA TFI, Kadry Zarządzającej oraz innych Funduszy i uzyskanych wyników, mogą Państwo znaleźć na stronie : Zapraszamy do jej odwiedzenia. Zachęcamy także do kontaktu z nami – z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. OPERA Za 3 Grosze FIZ

22 Nota prawna Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („OPERA TFI S.A.”). W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, nie są również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. OPERA TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. OPERA TFI S.A. nie może zagwarantować ich rzetelności, kompletności i aktualności. OPERA TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji. Umieszczone w prezentacji wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez OPERA TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią żadnej gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Bieżące wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych aktualizowane są w serwisie internetowym niezwłocznie po dokonaniu ustalenia przez fundusze wartości aktywów. OPERA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji, w tym błędne wartości certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa funduszy, powstałe z powodów technicznych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z prospektu emisyjnego OPERA Za 3 Grosze FIZ. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Prospekty emisyjny OPERA Za 3 Grosze FIZ dostępny jest na stronie internetowej OPERA Za 3 Grosze FIZ


Pobierz ppt "OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google