Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady działania funduszy inwestycyjnych dr Mirosław Budzicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady działania funduszy inwestycyjnych dr Mirosław Budzicki."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasady działania funduszy inwestycyjnych dr Mirosław Budzicki

3 2 Struktura wykładu 1.Wpływ funduszy na rynek finansowy 2.Fundusze inwestycyjne: ryzyko – stopa zwrotu 3.Zalety i wady funduszy inwestycyjnych 4.Fundusze emerytalne 5.Porównanie stóp zwrotu funduszy oraz znaczenie funduszy dla rynków akcji i obligacji 6.Fundusze hedgingowe, private equity, venture capital

4 3 1. Wpływ funduszy na rynek finansowy I.Długoterminowa stabilizacja notowań i ograniczenie amplitudy wahań II.Wzrost efektywności zarządzania aktywami III.Koncentracja kapitału IV.Poprawa efektywności rynku finansowego V.Źródło finansowania VI.Upowszechnianie wiedzy i nowoczesnych standardów zarządzania VII.Presja na ciągły rozwój rynku

5 4 2. Fundusze inwestycyjne: ryzyko–stopa zwrotu Fundusz inwestycyjny – podmiot lokujący zebrane w drodze publicznej lub niepublicznej środki finansowe w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Celami funduszu mogą być: wzrost wartości aktyw ó w na skutek realizowanych inwestycji, a także ochrona realnej wartości aktyw ó w. Jedn ą z podstaw efektywnego zarządzania aktywami jest właściwe zdefiniowanie i kształtowanie składu portfela pod względem stopnia ryzyka oraz oczekiwanych st ó p zwrotu z instrument ó w. Rodzaj realizowanych inwestycji określony jest w strategii inwestycyjnej każdego funduszu. Ze względu na stopień ryzyka fundusze możemy podzielić na: Akcyjne (akcji wzrostowych, branżowe, dywidendowe, indeksowe, sp ó łek niepublicznych itp.) Akcyjne (akcji wzrostowych, branżowe, dywidendowe, indeksowe, sp ó łek niepublicznych itp.) Zr ó wnoważone ( 50% akcje), s tabilnego wzrostu (20-40% akcje) Zr ó wnoważone ( 50% akcje), s tabilnego wzrostu (20-40% akcje) Papier ó w dłużnych Papier ó w dłużnych Rynku pieniężnego Rynku pieniężnego Arbitrażowe Arbitrażowe Fundusze funduszy Fundusze funduszy

6 5 Ustawa o funduszach inwestycyjnych Ustawa o funduszach inwestycyjnych dopuszcza tworzenie funduszy inwestycyjnych: 1. otwartych (fio) 2. specjalistycznych otwartych (sfio) 3. zamkniętych (fiz) Fundusz jest tworzony, zarządzany i reprezentowany przez towarzystwo. Fundusze otwarte wydają jednostki uczestnictwa. Fundusze zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, jednak tylko certyfikaty są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

7 6 3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych Zalety: Profesjonalne zarządzanie Profesjonalne zarządzanie Dywersyfikacja inwestycji Dywersyfikacja inwestycji Stopa zwrotu wyższa od lokat bankowych Stopa zwrotu wyższa od lokat bankowych Brak ryzyka płynności (z inwestycji można się szybko wycofać) Brak ryzyka płynności (z inwestycji można się szybko wycofać) Możliwość systematycznego lokowania na rynku nawet drobnych oszczędności Możliwość systematycznego lokowania na rynku nawet drobnych oszczędnościWady: Błędy zarządzających Błędy zarządzających Niekiedy wysokie koszty, prowizje i opłaty z tytułu zarządzania funduszem Niekiedy wysokie koszty, prowizje i opłaty z tytułu zarządzania funduszem Konieczność płacenia podatk ó w od dochod ó w Konieczność płacenia podatk ó w od dochod ó w Brak wpływu na decyzje zarządzających Brak wpływu na decyzje zarządzających

8 7 Aktywa netto funduszy Aktywa netto funduszy inwestycyjnych i powierniczych wg danych na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 94,84 mld PLN, z czego ponad połowę stanowiły fundusze mieszane. Źródło: IZFiA

9 8 4. Fundusze emerytalne Celem działania funduszu jest: gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Skład portfeli funduszy w ogólnym zarysie określają akty prawne. Przepisy określają zarówno maksymalne limity zaangażowania jak również nakazują dywersyfikację inwestycji. Charakter inwestycji OFE: stabilne systematyczne budowanie długoterminowych portfeli inwestycyjnych.

10 9 Zagregowane portfele inwestycyjne OFE Źródło: KNF

11 10 5. Porównanie stóp zwrotu funduszy Rodzaj funduszu Zmiana wartości [%] 1D1W1M3M12M F. akcyjne-0,041,65,36,932,85 F. zrównoważone-0,141,252,95,2518,75 F. Nieruchomości3,29bd.5,25,318,4 OFE0,11,22,44,316,6 F. stabilnego wzrostu-0,030,923,814,4 F. rynku pieniężnego0,030,10,30,83,3 F. obligacyjne0,040,10,20,453,15 Źródło: opracowanie własne, dane bankier.pl (stan na dzień 7 maja 2007 r.)

12 11 Znaczenie funduszy dla rynków akcji Kategorie inwestorówUdział Zagraniczni35,08% Indywidualni29,20% Instytucjonalni35,72% w tym: Inwestorzy instytucjonalni Udział Fundusze inwestycyjne 41,00% Fundusze emerytalne 21,00% Animatorzy18,00% Towarzystwa ubezpieczeniowe 8,00% Banki4,00% Przedsiębiorstwa3,00% Inne5,00% Źródło: GPW, dane za okres I połowy 2006 r. *całkowita wartość obrotów 158,5 mld PLN

13 12 Znaczenie funduszy dla rynków obligacji PodmiotyObligacje skarboweBony skarbowe Banki komercyjne19,01%38,10% Inwestorzy zagraniczni23,30%0,09% Zakłady ubezpieczeniowe17,14%8,33% Fundusze emerytalne21,86%3,55% Fundusze inwestycyjne10,73%15,26% Osoby fizyczne3,47%2,88% Podmioty niefinansowe1,16%5,70% Inne podmioty3,34%26,10% Razem (mln PLN)334 860,6222 800,00 Źródło: MF, wg stany na koniec marca 2007 r. *zadłużenie w obligacjach wynosi 334,86 mld PLN

14 13 6. Hegde funds, private equity, venture capital – operują na rynku niepublicznym, nastawiając się na inwestycje średnio- i długoterminowe. Wysokie ryzyko oraz długi termin inwestycyjny determinują wysokie stopy zwrotu. Fundusze często włączają się również w proces zarządzania. Wyjście z inwestycji może nastąpić poprzez sprzedaż udziałów na rynku niepublicznym lub poprzez publiczną ofertę. Fundusz private equity – operują na rynku niepublicznym, nastawiając się na inwestycje średnio- i długoterminowe. Wysokie ryzyko oraz długi termin inwestycyjny determinują wysokie stopy zwrotu. Fundusze często włączają się również w proces zarządzania. Wyjście z inwestycji może nastąpić poprzez sprzedaż udziałów na rynku niepublicznym lub poprzez publiczną ofertę. – angażują się w projekty we wstępnych stadiach rozwoju posiadających duży potencjał rozwojowy. Dla przedsiębiorstw mających kosztowe plany rozwojowe są bardzo istotnym kapitałodawcą. Są odmianą funduszy private equity. Fundusze venture capital – angażują się w projekty we wstępnych stadiach rozwoju posiadających duży potencjał rozwojowy. Dla przedsiębiorstw mających kosztowe plany rozwojowe są bardzo istotnym kapitałodawcą. Są odmianą funduszy private equity. – fundusze poszukujące absolutnych zysków (bez benchmarku). Specjalizują się w inwestycjach o na rynku niepublicznym, stosują dźwignię finansową, wykorzystują niską efektywność i płynność rynku, a także krótką sprzedaż. Fundusze hedgingowe – fundusze poszukujące absolutnych zysków (bez benchmarku). Specjalizują się w inwestycjach o na rynku niepublicznym, stosują dźwignię finansową, wykorzystują niską efektywność i płynność rynku, a także krótką sprzedaż.


Pobierz ppt "Zasady działania funduszy inwestycyjnych dr Mirosław Budzicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google