Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK KAPITAŁOWY. 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK KAPITAŁOWY. 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK KAPITAŁOWY

2 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe

3 3 Rynek kapitałowy - funkcje pozyskanie kapitału przez emitentów uzyskiwanie dochodów przez inwestorów, którzy kupując papiery wartościowe udostępniają kapitał emitentom, efektywna alokacja wycena (rynkowa) papierów wartościowych występujących na rynku kapitałowym. pozyskanie kapitału przez emitentów uzyskiwanie dochodów przez inwestorów, którzy kupując papiery wartościowe udostępniają kapitał emitentom, efektywna alokacja wycena (rynkowa) papierów wartościowych występujących na rynku kapitałowym.

4 4 Papiery wartościowe - charakterystyka Według polskiego prawa papierami wartościowymi są: akcje, obligacje, prawa do akcji, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne oraz prawa majątkowe Według polskiego prawa papierami wartościowymi są: akcje, obligacje, prawa do akcji, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne oraz prawa majątkowe

5 5 Akcja Prawa ucieleśnione w akcji: - prawo własności, - prawo głosu na WZA, - prawo do dywidendy, - prawo do udziału w masie likwidacyjnej, - prawo poboru. Prawa ucieleśnione w akcji: - prawo własności, - prawo głosu na WZA, - prawo do dywidendy, - prawo do udziału w masie likwidacyjnej, - prawo poboru.

6 6 WPP = (c-e)/(N+1) WPP = (c-e)/(N+1) Prawo poboru

7 7 Przykład Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 500 000 akcji. Cena rynkowa akcji wynosi 40 PLN. Spółka decyduje się na zwiększenie kapitału zakładowego o połowę poprzez nową emisję akcji na zasadach prawa poboru. Zatem akcjonariuszom zostanie zapisanych 500 000 praw poboru. Do objęcia jednej nowej akcji potrzebne są zatem dwa prawa poboru (spółka emituje 250 000 nowych akcji), jeśli cena emisyjna jest podana przed dniem ustalenia prawa poboru i wynosi np. 7 PLN, to hipotetyczna wartość prawa poboru jest równa: Przykład Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 500 000 akcji. Cena rynkowa akcji wynosi 40 PLN. Spółka decyduje się na zwiększenie kapitału zakładowego o połowę poprzez nową emisję akcji na zasadach prawa poboru. Zatem akcjonariuszom zostanie zapisanych 500 000 praw poboru. Do objęcia jednej nowej akcji potrzebne są zatem dwa prawa poboru (spółka emituje 250 000 nowych akcji), jeśli cena emisyjna jest podana przed dniem ustalenia prawa poboru i wynosi np. 7 PLN, to hipotetyczna wartość prawa poboru jest równa: Prawo poboru

8 8 Akcja – podstawowe wskaźniki EPS, DPS, P/E, P/BV. EPS, DPS, P/E, P/BV.

9 9 Obligacja papier wartościowy o charakterze wierzycielskim (pożyczkowym), w którym emitent zobowiązuje się w określonym czasie i na określonych warunkach do spełnienia określonego świadczenia Obligacja papier wartościowy o charakterze wierzycielskim (pożyczkowym), w którym emitent zobowiązuje się w określonym czasie i na określonych warunkach do spełnienia określonego świadczenia

10 10 obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje zamienne, obligacje z kuponem zerowym, obligacje indeksowane. obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje zamienne, obligacje z kuponem zerowym, obligacje indeksowane. Rodzaje obligacji

11 11 PDA ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU PRZEZ SĄD PIERWSZE NOTOWANIE AKCJI NOTOWANIE NA GIEŁDZIE PRAW DO NOWYCH AKCJI NOTOWANIE AKCJI

12 12 KWITY DEPOZYTOWE Wystawiany poza granicami kraju, w którym notowane są akcje będące bazą kwitu depozytowego,

13 13 LISTY ZASTAWNE Dłużne papiery wartościowe, Podmiot emitujący – banki Podstawą emisji wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami. Dłużne papiery wartościowe, Podmiot emitujący – banki Podstawą emisji wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami.

14 14 Rynek kapitałowy - podział EMITENTINWESTOR A PAPIER WARTOŚCIOWY KAPITAŁ INWESTOR A INWESTOR B PAPIER WARTOŚCIOWY KAPITAŁ

15 15 Rynek wtórny W ramach rynku wtórnego papierów wartościowych można wyróżnić: giełdę papierów wartościowych, regulowany rynek pozagiełdowy, W ramach rynku wtórnego papierów wartościowych można wyróżnić: giełdę papierów wartościowych, regulowany rynek pozagiełdowy,

16 16 Rynek wtórny Giełda papierów wartościowych jest to regularne, odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane określonym zasadom spotkanie stron

17 17 Rynek wtórny Regulowany rynek pozagiełdowy (OTC Market) to rynek, w przypadku którego nie ma ustalonego miejsca transakcji.

18 18 Rynek wtórny Istnieje również wtórny rynek papierów wartościowych tworzony przez banki, w przypadku gdy jeden bank zgłasza chęć kupna papieru wartościowego

19 19 Fundusze inwestycyjne instytucje zbiorowego inwestowania, wniesienie kapitału warunkiem uczestnictwa w funduszu, TFI jako podmioty zarządzające. instytucje zbiorowego inwestowania, wniesienie kapitału warunkiem uczestnictwa w funduszu, TFI jako podmioty zarządzające.

20 20 Fundusze inwestycyjne - podział Fundusze inwestycyjne otwartezamkniętemieszane Uczestnikami są inwestorzy, którzy nabyli tzw. jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa można w dowolnej chwili umorzyć Uczestnikami są inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty te emituje fundusz. Uczestnikami są inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne podlegające umorzeniu.

21 21 Fundusze inwestycyjne - efektywność Otwarty fundusz inwestycyjny Zamknięty i mieszany fundusz inwestycyjny Otwarty fundusz inwestycyjny Zamknięty i mieszany fundusz inwestycyjny

22 22 Charakterystyka GPW w Warszawie najważniejszy segment rynku wtórnego papierów wartościowych, ilość notowanych podmiotów notowania na dwóch rynkach tej giełdy: rynku podstawowym i rynku równoległym. inne polskie giełdy najważniejszy segment rynku wtórnego papierów wartościowych, ilość notowanych podmiotów notowania na dwóch rynkach tej giełdy: rynku podstawowym i rynku równoległym. inne polskie giełdy

23 23 Rynek równoległy - warunki dopuszczenia do obrotu sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona. sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona.

24 24 Rynek podstawowy - warunki dopuszczenia do obrotu wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 EURO, akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO, emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie, wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 EURO, akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO, emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie,

25 25 Rynek NewConnect formuła alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych, prężnie rozwijających się firm, preferowany obszar działalności – nowe technologie, formuła alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych, prężnie rozwijających się firm, preferowany obszar działalności – nowe technologie,

26 26 Składanie zleceń, przebieg i rozliczanie transakcji KLIENT BIURO MAKLERSKIE GIEŁDA KDPW BANK ROZLICZENIOWY Zlecenie klienta Zawiadomienie o transakcji Rozliczenie papierów wartościowych Rozliczenie pieniężne Rozliczenie transakcji Zawiadomienie o transakcji Transakcja Zlecenie maklerskie

27 27 Podstawowe rodzaje zleceń ZLECENIA Z LIMITEM CENYBEZ LIMITU CENY po cenie rynkowej po cenie rynkowej na otwarcie po każdej cenie

28 28 Zlecenia z limitem ceny najprostsze w przypadku zlecenia kupna maksymalną cenę zakupu papieru wartościowego, w przypadku zlecenia sprzedaży minimalną cenę sprzedaży papieru wartościowego. najprostsze w przypadku zlecenia kupna maksymalną cenę zakupu papieru wartościowego, w przypadku zlecenia sprzedaży minimalną cenę sprzedaży papieru wartościowego.

29 29 Zlecenia z limitem ceny Przykład Zlecenie kupna akcji z limitem 150 oznacza, że inwestor skłonny jest zapłacić za akcję dowolną cenę nie wyższą niż 150 zł, a więc np.: 150 zł.,146 zł.,140 zł. Zlecenie sprzedaży akcji z limitem 150 oznacza, że inwestor skłonny jest sprzedać akcje po dowolnej cenie nie niższej niż 150 zł. Przykład Zlecenie kupna akcji z limitem 150 oznacza, że inwestor skłonny jest zapłacić za akcję dowolną cenę nie wyższą niż 150 zł, a więc np.: 150 zł.,146 zł.,140 zł. Zlecenie sprzedaży akcji z limitem 150 oznacza, że inwestor skłonny jest sprzedać akcje po dowolnej cenie nie niższej niż 150 zł.

30 30 Zlecenia bez limitu ceny - PCR wykonywane natychmiast po wprowadzeniu - pod uwagę brany najlepszy limit ceny z drugiej strony, może być przyjęte, gdy na realizację oczekuje przeciwstawne zlecenie z limitem ceny wykonywane natychmiast po wprowadzeniu - pod uwagę brany najlepszy limit ceny z drugiej strony, może być przyjęte, gdy na realizację oczekuje przeciwstawne zlecenie z limitem ceny

31 31 Zlecenia bez limitu ceny - PCRO wykonywane po cenie równej kursowi otwarcia,

32 32 Zlecenia bez limitu ceny - PKC przeznaczone do natychmiastowego wykonania, musi być zrealizowane w całości, nie zrealizowane traci ważność. przeznaczone do natychmiastowego wykonania, musi być zrealizowane w całości, nie zrealizowane traci ważność.

33 33 ZLECENIA Dodatkowe warunki wykonania: wielkość minimalna wykonania, wielkość ujawniana, limit aktywacji Dodatkowe warunki wykonania: wielkość minimalna wykonania, wielkość ujawniana, limit aktywacji

34 34 Rodzaje zleceń z limitem aktywacji Stop limit jest to zlecenie z limitem ceny, w którym podany jest limit aktywacji. Stop loss jest to zlecenie PKC, w którym podany jest limit aktywacji. Stop limit jest to zlecenie z limitem ceny, w którym podany jest limit aktywacji. Stop loss jest to zlecenie PKC, w którym podany jest limit aktywacji.

35 35 Zlecenia z limitem aktywacji - warunki Zlecenia kupna STOP LIMIT: Zlecenia sprzedaży STOP LIMIT: Zlecenia kupna STOP LOSS: Zlecenia sprzedaży STOP LOSS: Zlecenia kupna STOP LIMIT: Zlecenia sprzedaży STOP LIMIT: Zlecenia kupna STOP LOSS: Zlecenia sprzedaży STOP LOSS:

36 36 Krótka sprzedaż sprzedaż pożyczonych akcji, zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych, sprzedaż pożyczonych akcji, zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych,

37 37 Indeksy giełdowe - funkcje informuje w sposób syntetyczny o sytuacji na giełdzie, stanowi punkt odniesienia przy ocenie efektywności inwestowania, jest aktywem bazowym dla instrumentów pochodnych. informuje w sposób syntetyczny o sytuacji na giełdzie, stanowi punkt odniesienia przy ocenie efektywności inwestowania, jest aktywem bazowym dla instrumentów pochodnych.

38 38 Indeksy giełdowe - typy indeksy dochodowe indeksy cenowe indeksy dochodowe indeksy cenowe


Pobierz ppt "RYNEK KAPITAŁOWY. 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google